37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 18

LYMPH NODE BIOPSIES IN PEDIATRIC SURGERY PRACTICE

S Ural, G Karagüzel, C Boneval, M Melikoğlu
Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya

Background/Aim: Lymph node biopsy is a surgical procedure that carries an important role in the differential diagnosis of benign and malignant diseases presenting with lymphadenopathy (LAP). In this study, we aimed to discuss the data from our patients who underwent lymph node biopsies in the last 30 years.

Materials and Methods: Patients who underwent lymph node biopsies in our third-level health care center from 1989 to 2019 have been evaluated retrospectively. Patient ages, sexes, localization/number/sizes of LAPs, surgical techniques, histopathologic diagnoses and concomitant diseases were reviewed.

Results: Totally 225 lymph node biopsies were performed on 217 patients. In the first, second and third decades; 28 (12.5%) patients, 68 (30.2%) patients and 129 (57.3%) patients underwent lymph node biopsies, respectively. The mean age of patients was 8,1±4.8 years (2months-17years). 133 (61.3%) of the patients were male, 84 (38.7%) were female. Localization of 103 (46.4%) lymph nodes biopsied were cervical, 54 (24.3%) were axillary, 26 (11.7%) were submandibular, 26 (11.7%) were supraclavicular, 6 (2.7%) were inguinal, others were 7 (3.2%). 116 (51.6%) of the biopsies performed were on the left side, 109 (48.4%) were on the right side. As surgical technique, 182 (77.8%) were excisional, 40 (17.8%) were incisional, 12 (5.2%) were simultaneously drained. 157 (69.8%) of the lymph nodes excised were singular while 68 (30.2%) were multiple in number. Histopathologic diagnoses of 123 procedures were found, 61 (49.6%) of these were malignant while 54 (44%) of there were benign. In eight (6.4%) cases, benign-malignant differentiation could not be done. 21 (9.3%) patients had a concomitant disease (hemato-oncological, infectious, etc.)

Conclusion: In pediatric patients, the need for lymph node biopsies are gradually increasing. In the practice of pediatric surgery, the biopsies focused on head and neck LAPs, involving single lymph node and performed by excisional technique were markedly more frequent. Although, in most situation, the differential diagnosis of benign and malignant diseases can be made by histopathological examination of the lymph nodes, it should be kept in mind that this may not be sufficient for diagnosis in a limited number of cases.

ÇOCUK CERRAHİSİ UYGULAMASINDA LENF BEZİ BİYOPSİLERİ

S Ural, G Karagüzel, C Boneval, M Melikoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/Amaç: Lenf bezi biyopsisi, lenfadenopati (LAP) ile seyreden iyicil (benign) ve kötücül (malign) hastalıkların tanısında önemli rolü olan bir cerrahi işlemdir. Bu çalışmada, son 30 yılda lenf bezi biyopsisi yapılan hastalarımızla ilgili verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunulan kurumumuzda 1989-2019 yılları arasında lenf bezi biyopsisi yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, LAP’ların lokalizasyon, sayı ve boyutları, uygulanan cerrahi teknikler, histopatolojik tanılar ve ek hastalıklar araştırıldı.

Bulgular: Toplamda 217 hastaya 225 cerrahi işlem yapıldı. İlk 10 yılda 28 (%12,5) hastaya, ikinci 10 yılda 68 (%30,2) hastaya ve üçüncü 10 yılda 129 (%57,3) hastaya lenf bezi biyopsisi yapıldı. Hastalarımızın ameliyat zamanındaki ortalama yaşı 8,1±4,8 yıl (2ay-17yaş) idi. Hastaların 133’ü (%61,3) erkek, 84’ü (%38,7) kızdı. Biyopsi yapılan LAP’ların 103’ü (%46,4) servikal, 54’ü (%24,3) aksiller, 26’sı (%11,7) submandibuler, 26’sı (%11,7) supraklavikuler, 6’sı (%2,7) inguinal, 7’si (%3,2) diğerleri olarak gruplandı. Lenf bezi biyopsilerinin 116’sı (%51,6) sol tarafa, 109’u (%48,4) sağ tarafa yapıldı. Cerrahi teknik olarak biyopsilerin 182’si (%77,8) eksizyonel, 40’ı (%17,8) insizyonel olarak yapılırken, 12’sinde (%5,2) eşzamanlı drenaj uygulandı. Biyopsilerin 157’sinde (%69,8) tek LAP’tan, 68’inde (%30,2) ise birden fazla LAP’tan örnekleme yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucuna ulaşılabilen 123 olgunun, 61’inde (%49,6) kötücül hastalık, 54’ünde (%44) iyicil saptandı. Sekiz olguda (%6,4) iyicil-kötücül ayrımı yapılamadı. Olguların 21’inde (%9,3) daha önce tanı konulmuş başka bir hastalık (hemato-onkolojik, enfeksiyöz, vb) mevcuttu.

Sonuç: Çocukluk çağı hastalıklarında lenf bezi biyopsisine gittikçe daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Çocuk cerrahisi uygulamasında baş-boyun bölgesine yönelik, tek lenf bezini içeren ve eksizyonel teknik ile yapılan biyopsiler belirgin olarak daha fazladır. Lenf bezlerinin histopatolojik incelemesi ile iyicil ve kötücül hastalıkların ayırıcı tanısı sıklıkla yapılabilmekle beraber, sınırlı sayıdaki olgularda bunun tanı için yeterli olmayabileceği de akılda bulundurulmalıdır.

Close