37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 83

Bronchogenic and duplication cysts in children

Ö Kılıç, Z Dökümcü, Ü Çeltik, E Divarcı, C Özcan, A Erdener
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: Preoperative differential diagnosis of bronchogenic and duplication cysts is not always easy. Purpose of this study is to compare preoperative radiological and intraoperative surgical prediagnosis with histopathological outcomes.

Patients and method: Medical records of patients who underwent surgical exploration for mediastinal cysts between January 2010- January 2019 were reviewed retrospectively. Demographics, symptoms, preoperative radiological imaging studies, intraoperative prediagnosis and histopathological findings as well as outcomes were evaluated.

Results: There were 16 patients (9F, 7M) with a median age of 15 months (2-156 months). Nine patients (56%) had respiratory symptoms including distress, persistent cough, frequent infections, chest pain and hemoptysis. Four patients were diagnosed incidentally, and 3 were detected prenatally. Out of 10 duplication cysts, 5 was symptomatic, radiological diagnosis was correct in 6, surgical prediagnosis was correct in 8 and 6 (60%) were managed with thoracoscopy. Out of 6 bronchogenic cysts, 4 was symptomatic, radiological diagnosis was correct in 5, surgical prediagnosis was correct in all and all (100%) were managed with thoracoscopy. Total resection was achieved in 12 patients. Mucosectomy (n=3) or mucosal cauterization (n=1) were performed in each of the partial resections whereas there was one recurrence (5th postoperative month) in the latter case. There was one major complication (esophageal common wall perforation) that required esophageal replacement later on. Median follow-up period was 12.5 months (1-109 months).

Conclusion: Bronchogenic cysts are more likely to be symptomatic and to be distinguished compared to duplication cysts. Thoracoscopic approach may safely and efficiently be performed for these cases, therefore it should be considered as the first choice. Even rare, recurrence may be seen in cases with common wall that can not be excised totally, hence, these cases should be controlled with sectional-imaging modalities in the long-term.

Çocukluk çağında bronkojenik kistler ve duplikasyon kistleri

Ö Kılıç, Z Dökümcü, Ü Çeltik, E Divarcı, C Özcan, A Erdener
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Operasyon öncesi dönemde bronkojenik kistler ve duplikasyon kistlerinin ayırıcı tanısı kolay olmayabilir. Bu çalışmada cerrahi girişim öncesinde radyolojik ve intraoperatif cerrahi ön tanıların histopatolojik sonuçlar ile karşılaştırılması amaçlandı.

Hasta ve metod: Ocak 2010-2019 yılları arasında mediastinal kist nedeniyle cerrahi girişim uygulanan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Demografik veriler, semptomlar, girişim öncesi radyolojik görüntüleme ve operasyon bulguları ile histopatolojik ve klinik sonuçlar değerlendirildi.

Bulgular: Ortanca yaşı 15 ay (2-156 ay) olan 16 hasta (9K, 7E) çalışmaya dahil edildi. Dokuz hasta (%56) solunum sıkıntısı, sürekli öksürük, sık alt solunum yolu enfeksiyonu, göğüs ağrısı ve hemoptizi gibi solunum sistemi semptomlarıyla başvurdu. İnsidental kist saptanan 4 hastadan üçünün antenatal tanısı mevcuttu. Histopatolojik değerlendirmede 10 hastada duplikasyon kisti saptandı. Bunlardan yarısı semptomatikti ve 6 hastanın (%60) kisti torakoskopik olarak eksize edildi. Altı hastada radyolojik (%60) ve 8 hastada (%80) cerrahi ön tanı histopatolojik değerlendirme ile uyumlu bulundu. Histopatolojik olarak bronkojenik kist saptanan 6 hastanın ise dördü solunum sistemi semptomu ile başvurdu. Olguların tamamına (%100) torakoskopik eksizyon uygulandı ve cerrahi ön tanı (%100) tamamında histopatolojik değerlendirme ile uyumluyken, 5 hastada (%83,3) radyolojik ön tanı ile uyumluydu. Toplam 12 hastada tam rezeksiyon başarıldı. Kısmi rezeksiyon ile mukozektomi (n=3) ve mukozal koterizasyon (n=1) uygulanan 4 hastadan birinde (koterizasyon) postoperatif 5. ayda rekürrens gelişti. Operasyon sırasında geniş kist-özofagus ortak duvarı olan bir hastada ise izlemde gelişen perforasyon ve fistül nedeniyle özofagus replasmanı gerekti. Olguların ortanca takip süresi 12,5 aydı (1-109 ay).

Sonuç: Bronkonjenik kistler, duplikasyon kistlerine kıyasla daha fazla bulgu vermekte ve daha yüksek oranda doğru olarak tanınabilmektedir. Torakoskopik yaklaşım bu hastalarda güvenle ve etkin olarak uygulanabilir. Nadir de olsa total eksizyonun mümkün olmadığı hastalarda rekürrens gelişebilir, bu olgular uzun dönemde mutlaka kesitsel görüntüleme ile kontrol edilmelidir.

Close