37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 112

Inguinal reoperation for recurrent undescended testis: Evaluation of 38 pediatric patients

D Güney*, ÜNİ Köse**, A Güneş***, Cİ Öztorun****, A Ertürk*, S Demir*, MN Azılı****, E Şenel****, F Akbıyık*, YZ Livanelioğlu*, B Karabulut*****, HT Tiryaki*****
*Ankara Pediatric Hematology Oncology Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Surgery
***Ankara Children's Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Clinic of Radiology
****Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
*****Ankara Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Surgery

Purpose: Redo-orchiopexy after previous surgery is technically challenging. Herein we report our long term outcomes with redo-orchiopexy in children.

Material method: This study involved children receiving reoperation for recurrent undescended testis between 2009-2018. Age at the primary and re-operation, surgical details, testis volumes at the reoperation and long term control, and testicular location at last follow-up were evaluated. The color Doppler ultrasound (CDUS) was used to assess testicular volume. The pre-reoperative and post reoperative testicular volume were compared with the standart values. The Mann-Whitney U test, ki square test and correlation of Spearman were used to compare samples.

Results: A total of 38 patients with a mean age of 41±32 months were evaluated. Recurrence of 40 undescended testes was observed after primary orchiopexy in 13 (34.2%) right side, 10 (26.3%) left side and 15 (39.5%) bilateral. Four patients underwent orchiectomy due to atrophy and 6 patients had epididymis - testicular junction anomaly. The volumes of 26 (68.4%) testes at the time of reoperation were significantly smaller than the standard values. The testicular volumes of 24 (72.7%) of the 33 patients evaluated at the control were significantly smaller than the standard values. When the relationship between testicular volume and duration between primary - redo orchiopexy was examined, it was seen that the mean reoperation time of the decreased volume testes was 23.3±21 months and 13.5±6.4 months in normal volüme testes (p = 0.058).

Conclusion: Reduction in testicular size have to be evaluated because it might be mainly caused by undescended testis related primary dysplasia and testicular function has a direct correlation with testicular volume. No significant improvement was detected by the long term control visit in testicular volumes that were already decresed volume at the time of reoperation.

Rekürren inmemiş testis nedeni ile inguinal reoperasyon: 38 pediatrik hastanın değerlendirilmesi

D Güney*, ÜNİ Köse**, A Güneş***, Cİ Öztorun****, A Ertürk*, S Demir*, MN Azılı****, E Şenel****, F Akbıyık*, YZ Livanelioğlu*, B Karabulut*****, HT Tiryaki*****
*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
***Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
****Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
*****Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği

Giriş: Çocuklarda inguinal bölge reoperasyonları teknik olarak zor olan girişimlerdir. Redo orşiopeksi yapılan hastaların uzun dönem sonuçları ve testis hacim değişikliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal Metod: 2009-2018 tarihleri arasında nüks inmemiş testis nedeni ile redo orşiopeksi yapılan hastaların primer orşiopeksi sırasındaki yaş, ameliyat özellikleri ile nüks cerrahisi sırasındaki testis hacimleri kaydedildi. Prospektif olarak planlanan çalışmamızda kontrole çağırılan hastaların testis lokalizasyonu ve Doppler Ultrasonografide saptanan testis hacmi (uzunluk*yükseklik*genişlik*π/6) ve yapısı değerlendirildi. Nüks cerrahisi ve kontrol sırasında kaydedilen testis hacimleri yaşa göre standart hacim değerleri ile karşılaştırıldı. Örneklerin karşılaştırılmasında Mann Whithney U test Spearmann korelasyonu ve ki kare test kullanıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 41±32 ay olan toplam 38 hasta değerlendirildi. 13 (%34,2) sağ, 10 (%26,3) sol, 15 (%39,5) bilateral orşiopeksi sonrası toplam 40 testisin nüks olduğu görüldü. Nüks onarımı ortalama 25±23 ayda yapıldı. Nüks cerrahisinde, 4 hastaya atrofi nedeni ile orşiektomi yapıldı, 6 hastada epididim – testis birleşim anomalisi olduğu görüldü. Nüks cerrahisi sırasında etkilenen testislerin 26’sının (%68,4) boyutu standart değerlere göre küçüktü. 7’sinde (%18,4) mikrolitiazis görüldü. Kontrolde değerlendirilen 33 hastanın 24’ünün (%72,7) testis hacimleri standart değerlerin altındaydı. 23’ü skrotal, 6’sı yüksek skrotal, 2’si inguinal yerleşimli, 2’si ise orşiektomi yapılan hastalardı. Testis hacmi ve primer – redo orşiopeksi arasındaki süre ilişkisine bakıldığında boyutu küçülen testislerin ortalama 23,3±21, boyutu normal olanların ise 13,5±6,4 ayda opere olduğu görüldü (p=0,058).

Sonuç: Testis hacmi testis fonksiyonlarının objektif bir belirteci olması nedeni ile inmemiş testis olgularında takip edilmesi gereken önemli bir veridir. Teknik beceri ve dikkat gerektiren inguinal reoperasyonların testis yapısı ve hacmi üzerine etkisi göz ardı edilemez. Çalışmamızda nüks cerrahisi sırasında zaten boyutu küçük olan testis hacimlerinde redo orşiopeksi sonrası anlamlı düzelme saptanmamıştır. Nadir görülen bir komplikasyon olan rekürren inmemiş testis olgularının değerlendirildiği kontrollü prospektif çalışmaların gerektiği düşünülmektedir.

Close