37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 37

Fluoroscopic balloon dilatation of esophageal stricture in children with epidermolysis bullosa: is it in one step or multiple steps?

İ Uygun*, H Zeytun**, S Teğin**, E Karaduman**, S Otçu**
*Department of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Kutahya Health Sciences University
**Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section of Pediatric Urology, Diyarbakır

Aims: Epidermolysis bullosa (EB) is a rare, inherited a mucocutaneous disorder also involved esophageal strictures (ESs). Fluoroscopically guided esophageal balloon dilation (F-EBD) is a safe and well-tolerated procedure in EB patients with ES. Herein, we present in detail of experience treating ES in EB children with one-step F-EBD.

Methods: We retrospectively reviewed 19 F-EBD sessions to treat 15 EB children with ES between June 2016 and June 2019 at our center.

Results: A total of 19 F-EBD procedures for treatment of ES were successfully performed in 15 children (9 boys, 6 girls; age range, 2–30 years; mean age, 12 years) with EB. Eight patients had single esophageal stricture, five had two, and two patients had three strictures. No esophageal perforation or other complication or mortality during F-EBD occurred. Neither gastrostomy nor esophageal replacement surgery, or intralesional steroid injection, was performed in any patient. Mean hospitalization time was 16 (range, 4–96) hours. Four patients had required second dilatation with the mean interval between dilatations was 6.5 (range, 2-10) months. The mean F-EBD procedures was 1.4 session. Balloon diameter were varied in diameter from 15 to 20 mm (mean 19 mm). In only one patient, two balloon dilators were used, in others only one balloon was used. Follow-up was ranged 4–36 (mean, 14) months.

Conclusions: For treatment of ES with EB patients, one-step F-EBD with large balloons is safe and has a low rate of complications as well as a 100% success rate.

Epidermolizis büllozalı çocuklarda özofagus darlığının floroskopik balon dilatasyonu: tek adımda mı, yoksa çok adımda mı?

İ Uygun*, H Zeytun**, S Teğin**, E Karaduman**, S Otçu**
*Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerahisi AD Çocuk Ürolojisi BD, Diyarbakır

Amaç: Epidermolizis bülloza (EB), özofagus striktürlerine (ÖS) de neden olabilen, nadir görülen, kalıtsal bir mukokutanöz hastalıktır. Floroskopik özofagus balon dilatasyonu (F-ÖBD), ÖS'li EB hastalarında güvenli ve iyi tolere edilen bir prosedürdür. Burada, ÖS’li EB hastalarının tek adımda F-ÖBD ile tedavisi deneyimimizi ayrıntıları ile sunuyoruz.

Yöntem: Haziran 2016 - Haziran 2019 tarihleri arasında ÖS'li 15 EB çocuk hastanın tedavisi için merkezimizde yapılan 19 F-ÖBD girişimi geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: EB'li 15 çocukta (9 erkek, 6 kız; yaş aralığı, 2-30 yaş; ortalama, 12 yaş) toplam 19 F-ÖBD girişimi başarıyla yapıldı. Sekiz hastada tek özofagus darlığı, beşinde iki, iki hastada ise üç darlık vardı. F-ÖBD sırasında özofagus perforasyonu veya başka komplikasyon ve mortalite görülmedi. Hiçbir hastaya ne gastrostomi ne de özofagus replasman ameliyatı veya intralezyonel steroid enjeksiyonu uygulanmadı. Ortalama hastanede kalış süresi 16 (4-96) saat idi. Dört hasta ikinci dilatasyona ihtiyaç duydu; dilatasyonlar arasındaki ortalama aralık 6,5 (2-10) aydı. Ortalama hasta başına 1.4 seans F-ÖBD girişimi yapıldı. Uygulanan balon çapı 15 ila 20 mm (ortalama 19 mm) arasında idi. Sadece bir hastada iki, diğerlerinde ise sadece bir balon dilatatör kullanıldı. Takip süresi 4-36 (ortalama 14) ay idi.

Sonuçlar: ÖS’li EB hastalarının tedavisinde, büyük çaplı balon ile yapılan tek-adım F-ÖBD güvenli, düşük komplikasyon oranlı ve aynı zamanda % 100 başarı oranına sahiptir.

Close