37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 85

Esophageal replacement: 10 years of clinical experience

İ Uygun*, H Zeytun**, E Basuguy**, M Azizoğlu**, S Otçu**
*Department of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Kutahya Health Sciences University
**Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section of Pediatric Urology, Diyarbakır

Aims: Esophageal replacement (ER) is one of the challenge operations of pediatric surgery requiring multidisciplinary approach. Here we wanted to share our experience with this topic.

Materials and Methods: Ten patients who underwent ER between May 2009 and May 2019 for various reasons (6 corrosive burns, 3 esophageal atresia, 1 esophageal avulsion) were evaluated retrospectively. Four patients were female and six were male.

Results: Gastric transpositions (gastric pull-up) were performed in 9 of 10 patients and colonic interposition was performed successfully because of insufficient gastric capacity in 1 patient. The median age was 4 years (range, 1 day-14 years). Esophagectomy was performed in all patients. Five patients required additional thoracotomy. Nine patients underwent open surgery and one patient underwent laparoscopic surgery. Anastomotic leakage was treated with medical treatment in 3 patients. In 3 patients, anastomotic stricture was treated with balloon dilatations. A 2-months-old Syrian baby underwent colonic interposition due to total esophageal obstruction and severe gastric stricture due to possible severe corrosive burns. However, the patient was lost to early follow-up. Three patients who underwent ER due to esophageal atresia died due to various reasons (tracheostomy complication, possible bleeding, possible aspiration). Secondary surgery was planned in one patient due to gastroparesis. The other 5 patients were followed up completely without any problems. The mean follow-up was 4 years.

Conclusion: ER is a major pediatric surgery operation. The stomach is the best tolerable organ in ER for children. For treatment, multidisciplinary approach and parents compliance is important.

Özofagus replasmanı: 10 yıllık klinik deneyimimiz

İ Uygun*, H Zeytun**, E Basuguy**, M Azizoğlu**, S Otçu**
*Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerahisi AD Çocuk Ürolojisi BD, Diyarbakır

Amaç: Özofagus replasmanı (ÖR) multidisipliner yaklaşım gerektiren çocuk cerrahisinin zor cerrahilerinden biridir. Burada bu konu ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak istedik.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2009 ile Mayıs 2019 yılları arasında çeşitli nedenlerden dolayı (6 korozif yanık, 3 özofagus atrezisi, 1 özofagus avülsiyonu) kliniğimizde ÖR yapılan 10 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların dördü kız, altısı erkek idi.

Bulgular: 10 hastanın 9’una gastrik transpozisyon (gastrik pull-up), 1’ine ise yeterli mide kapasitesi olmadığı için kolon interpozisyonu başarı ile yapıldı. Ortanca ameliyat yaşı 4 yaş (aralığı, 1 gün-14 yaş) idi. Tüm hastalarda özofajektomi yapıldı. Beş hasta için ayrıca torakotomi gerekliliği oldu. 9 hasta açık cerrahi, 1 hasta laparoskopik teknik ile opere edildi. 3 hastada anastamoz kaçağı medikal olarak tedavi edildi. 3 hastada anastamoz darlığı balon dilatasyonları ile tedavi edildi. 2 aylık Suriyeli bir hastada olası ciddi korozif yanığa bağlı total özofagus obtrüksiyonu ve ciddi mide striktürü nedeniyle kolon interpozisyonu yapıldı. Ancak hasta erken dönem takipten çıktı. Özofagus atrezisi nedeni ile ÖR yapılan 3 hasta uzun dönem takiplerinde çeşitli nedenlerden dolayı (trakeostomi komplikasyonu, olası kanama, olası aspirasyon) kaybedildi. Bir hastada gastroparezi nedeni ile ikincil cerrahi planlandı. Diğer 5 hasta tamamen sorunsuz ve diyet kısıtlamasız takip edilmektedir. Ortalama izlem süresi 4 yıl idi.

Sonuç: ÖR majör bir çocuk cerrahisi operasyonudur. Mide ÖR için çocuklarda en iyi tolere edilebilir bir organ olarak gözükmektedir. ÖR’de multidisipliner tedavi yaklaşımı ve aile uyumu önem arzetmektedir.

Close