37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 53

Where is pediatric surgery in the pediatric trauma center?

R Kar*, VS Şahin*, Cİ Öztorun**, R Demir***, S Demir*, D Güney*, A Ertürk*, ÇE Afşarlar*, MN Azılı**, E Şenel**
*Ankara Pediatric Hematology Oncology Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
***şırnak state hospital, department of pediatric surgery

Aim:Trauma is the most common cause of death in children. The aim of this study was to determine the etiologic causes, the distribution of consultation and the reasons for hospitalization in pediatric trauma patients.

Materials and Methods: In this study, all patients under the age of eighteen who applied to Dışkapı Yıldırım Beyazıt Emergency Department between January 2016 and December 2018 due to trauma were evaluated. Non-forensic and outpatient cases were divided into two groups as group 1 and forensic and / or severe trauma were divided into two groups to investigate retrospectively. The cases were evaluated in terms of age, gender, admission time, trauma type, type of injury, consultations, hospitalization and mortality.

Results: Of 81632 cases, 73635 were group 1 and 7997 were group 2. The cases in group 1 consisted of outpatients who were discharged without being forensic. Pediatric surgery consultation was requested from 0.08% of these cases. Demographic data of the patients in group 2 were detailed. 66.8% were male and 33.2% were female. The mean age was 10.1 years. The highest number of applicants was in summer and August was the busiest month. The most frequent admission to the hospital was ambulance with 52.2%. The most common cause of injury was non-vehicle traffic accident with a rate of 28%. While 55% of the patients were treated as an outpatient, 28.3% of them were externed after follow-up in emergency observation; 5.8% of the patients were discharged from the hospital by refusing treatment or informally. surgical procedure. The frequency of surgical procedures was 6.4% in the second most common brain surgery consultations (n = 1253, 15.6%). Pediatric surgery was the third with 767 (9.5%) cases. Hospitalization was performed in 27.3% and surgical intervention was performed in 4.4%. In all cases, a total of 6657 pediatric surgery consultations were requested (8.1%). The rate of pediatric trauma cases was 0.58% (n = 3 in ambulance, n = 26 in ambulance, n = 26 in emergency observation; n = 15 in service).

Conclusion: Pediatric surgery is the most common consultant for pediatric trauma after orthopedics and neurosurgery. Although most of the cases present with minor traumas that do not involve pediatric surgery, they are present in severe cases that involve pediatric surgery together with other branches. Multidisciplinary approach, intensive care support and experience are very important in these cases.

Çocuk cerrahisi, çocuk travma merkezinin neresindedir?

R Kar*, VS Şahin*, Cİ Öztorun**, R Demir***, S Demir*, D Güney*, A Ertürk*, ÇE Afşarlar*, MN Azılı**, E Şenel**
*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***şırnak devlet hastanesi, çocuk cerrahisi kliniği

Amaç: Travma, çocuklarda en sık ölüm nedenidir. Çalışmamızın amacı, travma nedeniyle başvuran çocuk olgularda etiyolojik sebepleri, konsültasyon dağılımı ve çocuk cerrahisine yatış nedenlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Ocak 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara travma merkezi olan Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH acil servisine travma nedeniyle başvuran onsekiz yaş altı tüm olgular; adli olmayan ve ayaktan tedavi edilen olgular grup1’i ve adli olan ve/veya ağır travması olan olgular grup 2’yi oluşturmak üzere ikiye ayrılarak geriye dönük incelendi. Olgular, yaş, cinsiyet, başvuru zamanı, travma şekli, yaralanma tipi, yapılan konsültasyonlar, yatış ve mortalite açısından değerlendirildi.

Bulgular:Toplam 81632 olgunun 73635’i grup 1 ‘i, 7997 si ise grup 2 yi oluşturmaktadır. Grup 1 deki olguları adli dosya açılmadan ayaktan tedavi edilerek taburcu edilen olgular oluşturmaktadır. Bu olguların %0,08’inden çocuk cerrahisi konsültasyonu istendi. Grup 2 deki olguların demografik verileri detaylandırıldı. %66,8’i erkek, %33,2’si kız idi. Ortalama yaşları 10,1 yıldı.En sık yaralanma nedeni ise %28 oranı ile araç dışı trafik kazası idi. Olguların %55’i ayaktan tedavi edilerek,% 28,3’ü acil gözlemde izlem sonrası eksterne edilirken; %10,9’u yatırılarak tedavi edildi.%5,8 olgu ise tedaviyi redderek veya kayıtdışı kaçarak hastaneden ayrıldı Konsültasyon gerekliliği yönünden değerlendirildiğinde, en sık yönlendirmenin ortopediye yapıldığı(n=2243, %28) ve bu olguların %11,3’üne cerrahi işlem uygulandığı görüldü. İkinci sıklıkta olan beyin cerrahisi konsültasyonlarında(n=1253, %15,6) cerrahi işlem sıklığı %6,4’dü. Çocuk cerrahisi 767(%9,5) olgu ile üçüncü olup, % 27,3’ine yatış ve %4,4’üne cerrahi girişim yapıldı. Tüm olgulara bakıldığında, toplamda 6657 çocuk cerrahisi konsültasyonu istendiği görülmektedir(%8,1).Ex olan çocuk travma olguların oranı %0,58’di.

Sonuç: Çocuk travmalarında, ortopedi ve beyin cerrahisinden sonra en sık konsültasyon istenen uzmanlık alanı çocuk cerrahisidir. Olguların büyük kısmı çocuk cerrahisini ilgilendirmeyen minör travmalar nedeni ile başvursa da, çocuk cerrahisini izole veya diğer branşlarla beraber ilgilendiren ağır olgularda söz konusudur. Bu olgularda multidisipliner yaklaşım, yoğun bakım desteği ve tecrübe çok önemlidir.

Close