37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Video Presentation - 2

Temporizing measure in portal hipertension; laparoscopic left gastric (coronary) vein ligation

G Şakul, Ü Çeltik, O Ergün
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: Esophageal variceal bleeding is the most important cause of morbidity and mortality due to portal hypertension caused by portal vein thrombosis. Although shunt surgery is the most effective treatment option; vascular anasthomoses performed at a young age may cause recurrence of symptoms even though the shunt remain patent. Therefore temporizing measures may be required in such a case.

We hereby present a case who underwent laparoscopic coronary vein ligation, since he was not suitable for endoscopic band ligation due to his young age and severe thrombocytopenia.

Case report: 18 months old male patient was referred to our clinic with recurrent upper gastrointestinal system bleedings which required transfusions. Imaging revealed portal vein thrombosis and widespread varices along the esophagus. Diameters of splenic vein and renal vein were measured as 4 mm and 6 mm respectively. Endoscopy showed stage 4 esophageal varice columnes containing red spots surrounding the whole lumen which extend 15 cm to the proximal and 3 short fundic varice columnes. Shunt surgery was planned but decided to be postponed considering the anasthomosis could become insufficient and relatively narrowed in years due to the small diameter. In the meantime, to prevent bleeding complications coronary vein ligation was planned. Left gastric vein was closed in four locations with hem-o-lok clips laparoscopically. Varices were seen to be deflated after clipping. Postsurgical endoscopic examination revealed only mild ectasic structures wrapping around the lumen and varices in esophagus- fundus were no longer visible.

Conclusion: Left coronary vein ligation (laparoscopic) is an effective alternative treatment option to prevent life threating bleedings, especially at a temporizing measure for postponing shunt surgery in younger patients.

Portal hipertansiyonda zaman kazanmaya yönelik girişim; laparoskopik koroner (sol gastrik) ven ligasyonu

G Şakul, Ü Çeltik, O Ergün
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Portal ven trombozuna bağlı portal hipertansiyonda özofagus varis kanaması morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. Şant cerrahisi en etkili tedavi seçeneği olmakla beraber, küçük yaşlarda küçük damarlara uygulanan vasküler anastomoz çapının görece dar kalması, ilerleyen yaşlarda şantın açık olmasına karşın semptomların tekrarlamasına yol açabilmektedir. Bu da zaman kazanmaya yönelik bazı girişimleri zorunlu kılmaktadır.

Kliniğimizde, küçük yaşı ve ağır trombositopeni nedeniyle endoskopik bant ligasyonu yapılamayan bir hastaya laparoskopik koroner ven ligasyonu uygulanması sunulmaktadır.

Olgu: 18 aylık erkek hasta, ardışık, transfüzyon gerektiren üst gastrointestinal sistem kanaması şikayeti ile kliniğimize yönlendirildi. Görüntülemelerde portal ven trombozu ve yaygın varislerin yanında splenik ven çapı 4 mm, renal ven çapı 6 mm ölçüldü. Yapılan endoskopide özofagusta tüm lümeni çepeçevre saran, ‘’red spot’’ içeren yaklaşık 15 cm proksimale doğru uzanan evre 4 varis kolonları ve fundusta 3 kolon özofagusun devamı olduğu düşünülen kısa segment varis kolonları izlendi. Hastaya şant cerrahisi planlandı ancak splenik ven çapının küçük olması nedeniyle yapılacak anastomozun yıllar içerisinde görece yetersiz kalacağı düşünülerek ötelenmesi ve bu sürede kanama komplikasyonunun önüne geçilmesi amacıyla koroner ven ligasyonu planlandı. Laparoskopik yöntemle sol gastrik ven hemolok klipler ile 4 yerden kapatıldı. Klipleme sonrasında varislerin kısa süre içerisinde söndüğü görüldü. Cerrahi sonrası yapılan endoskopide özofagus ve fundusta varislerin kaybolduğu, yalnızca lümeni çepeçevre saran hafif ektazik yapıların kaldığı gözlendi.

Sonuç: Özellikle küçük yaşlarda şant cerrahisini daha ileri yaşlara ötelerken yaşamı tehdit edici kanamalara engel olmak amacıyla alternatif tedavi yöntemlerinden biri olarak (laparoskopik) sol koroner ven ligasyonu uygulanabilir.

Close