37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 8

Evaluation of the results of ‘Critical View of Safety’ approach in pediatric patients undergoing laparoscopic cholecystectomy surgery

ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan
Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim

In our study, we aimed to evaluate the results of CVS approach applied during LC in our clinic.

Material and Methods

Between January 2007 and January 2019, 79 of 99 patients who underwent LC were enrolled. The data of two groups with and without CVS were compared using statistical method.

Results

Thirty-two (40.5%) of the patients were female and 47 (59.5%) were male and the mean age was 11.8 ± 4.0 (3-18) years. Thity-nine (49.4%) patients had concomitant hematological disease. During LC surgery, 32 (40.5%) patients underwent CVS approach. In addition to LC, 9 patients underwent simultaneous splenectomy. There was no statistically significant difference between the groups in terms of gender, age, co-morbidity, cholecystitis, pancreatitis, number of concomitant splenectomy surgeries, preoperative blood transfusion requirement and ursofalk use. None of the patients had major biliary canal injury. Peroperative hemorrhage in 1 (1.3%) patient, opening of the gallbladder in 9 (11.4%), spreading of bile in 8 (10,1%), spreading of gallstones in abdomen in 1 (1,3%), 1 (1.3%) had postoperative blood transfusion and 2 (2.5%) had surgical site infection at the umbilicus trocar insertion site and and these features were not statistically significant difference between the groups with and without CVS. Mean duration of oral feeding was 1.24 ± 0.58 (1-3) days, and postoperative hospital stay was 2.15 ± 1.43 (1-7) days and there was no statistically significant difference between the groups with and without CVS (p> 0.05). The mean operative time of the patients was 104.3 ± 38.95 (50-225) minutes (p <0.05) and was significantly longer in the CVS group.

Conclusion

We think that the long operation time in CVS group depends on the necessity of revealing the cystic artery and canal and the learning curve duration. Although the CVS approach of our study showed no superiority in preventing the development of LC complications, we think that the technique should be preferred because it focuses on defining critical structures in the Calot triangle.

Laparoskopik kolesistektomi cerrahisi yapılan çocuk hastalarda uygulanan ‘Critical View of Safety’ yaklaşımının sonuçlarının değerlendirilmesi

ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Çalışmamızda, kliniğimizde LK sırasında uygulanan CVS yaklaşımının sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod

Ocak 2007 ve Ocak 2019 tarihleri arasında LK yapılan 99 hastanın 79’unun kayıtlarına ulaşılmıştır. CVS uygulanan ve uygulanmayan iki grubun verileri istatistiksel yöntem kullanılarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular

Hastaların 32 (%40,5)’si kız, 47 (%59,5)’si erkekti ve yaş ortalaması 11,8±4,0 (3-18) yıl idi. Hastaların 39 (%49,4)’ünün eşlik eden hematolojik hastalığı saptandı. LK cerrahisi sırasında 32 (%40,5) hastaya CVS yaklaşımı uygulandı. LK’ye ek olarak 9 hastada eş zamanlı splenektomi yapılmıştı. Gruplar arasında cinsiyet, yaş, ek hastalık, kolesistit geçirmiş olmak, pankreatit geçirmiş olmak, eşlik eden splenektomi cerrahisi sayısı, preoperatif kan transfüzyon ihtiyacı, ursofalk kullanımı açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Hastaların hiçbirisinde major biliyer kanal yaralanması saptanmadı. Hastaların 1 (%1,3)’inde peroperatif kanama, 9 (%11,4)’unda safra kesesinde açılma, 8 (%10,1)’inde safra yayılması, 1 (%1,3)’inde safra taşlarının abdomene yayılması, 1 (%1,3)’inde postoperatif kan transfüzyonu, 2 (%2,5)’sinde umbilikustaki trokar giriş yerinde cerrahi alan enfeksiyonu geliştiği saptandı ve bu özellikler açısından CVS uygulanan ve uygulanmayan gruplar arası istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Hastaların ortalama oral beslenmeye başlama süresi 1,24±0,58 (1-3) gün, postoperatif yatış süresi 2,15±1,43 (1-7) gün idi ve CVS uygulanan ve uygulanmayan gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Hastaların ortalama ameliyat süresi 104,3±38,95 (50-225) dakika (p<0,05) idi ve CVS uygulanan grupta göre istatistiksel anlamlı uzun saptandı.

Sonuç

CVS grubunda ortalama ameliyat süresinin uzun olmasının, Sistik arter ve kanalın ortaya konulması zorunluluğuna ve öğrenme eğrisi süresine bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızın CVS yaklaşımının, LK komplikasyonlarının gelişiminin engellenmesi açısından üstünlüğünün olmadığını göstermesine rağmen tekniğin, Calot üçgenindeki kritik yapıların tanımlanmasına odaklanması nedeni ile tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Close