37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 133

An Overlooked Diagnosis: Pediatric Incomplete Gastric Volvulus

YC Güneş*, C Öztürk*, S Selbuz**, S Uysal Ramadan*, A Karaman***
*University of Health Sciences, Keçiören Health Administration and Research Center, Department of Radiology
**University of Health Sciences, Keçiören Health Administration and Research Center, Department of Pediatric Gastroenterology
***University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Research and Training Hospital

Gastric volvulus can occur with nausea, vomiting and retarded growth as well as acute or recurrent abdominal pain clinically. The symptoms of gastric volvulus depend on the extent of gastric rotation, obstruction, duration and whether it has been complicated or not. In this report, a case of incomplete organo-axial gastric volvulus detected in a 5-month-old baby is discussed in the light of the literature.

The 5-month-old male infant was admitted to the pediatric emergency department for severe productive cough. In physical examination he was observed to have rhonchi on lung, chest x-ray shows that there is a consolidation area on the left upper lung. After two weeks of the pneumonia treatment, there has been no improvement on his medical condition. Then the upper GI series has been conducted in order to rule out gastroesophageal reflux. According to upper GI series results, the oral iodide contrast media has been seen to access segments of jejunum without any obstacles throughout the examination. Even if gastroesophageal junction and pylorus are normally localized, greater curvature has been observed to exist superiorly. When patient turned other side, stomach has been settled up the normal position. All this images are interpreted as a incomplete organoaxial rotation without any obstruction. Patient has been treated with antibiotherapy for infection, discharged from the hospital with further recommendations and the family has been informed about the follow-up procedure. The patient benefited from medical treatment and was followed up.

Gastric volvulus is usually divided into three main subtypes: organoaxial, mesenteroaxial and mixed. Organoaxial volvulus is far more common than mesenteroaxial volvulus and accounts for approximately two-thirds of cases of gastric volvulus. If the volvulus is complete, the twist is greater than 180°, but if it is incomplete—a rotation of less than 180°. Symptoms decrease in incomplete pediatric gastric volvulus patients treated conservatively. Acute gastric volvulus requires immediate surgical intervention; on the other hand incomplete gastric volvulus treatment is still controversial.

Gözden Kaçan Bir Tanı : Pediatrik İnkomplet Gastrik Volvulus

YC Güneş*, C Öztürk*, S Selbuz**, S Uysal Ramadan*, A Karaman***
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören SUAM, Radyoloji Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Kliniği
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Mide volvulusu (MV) klinik olarak akut veya tekrarlayan karın ağrısı ile başvurabileceği gibi bazen bulantı, kusma, gelişme geriliği gibi klinik bulgulara da neden olabilir. MV’nin belirti ve bulguları volvulus oluşma hızına, torsiyonun şiddetine, tıkanıklığın derecesine ve beraberinde komplikasyonun olup olmamasına bağlı olarak değişebilir. Bu sunumda 5 aylık bebekte saptanan inkomplet organo-aksiyel MV olgusu literatür eşliğinde tartışılmıştır.

5 aylık erkek hasta şiddetli öksürük ve balgam şikayetleri ile başvurmuştur. Fizik muayenesinde akciğerlerinde ronküsleri olan ve akciğer grafisinde sol akciğer üst zonda konsolidasyonu olan hasta, 2 haftalık pnömoni tedavisi almasına rağmen şikayetlerinde tam gerileme olmamıştır. Bunun üzerine gastroözofagial reflü ekartasyonu açısından hastaya Özofagus-Mide-Duodenum(ÖMD) tetkiki yapılmıştır. İnceleme esnasında oral yoldan verilen iyotlu kontrast maddenin batın sol kesiminde jejunal segmentlere kadar pasajı takıntısız olarak geçtiği izlenmiştir. Özofagogastrik bileşke ve pilor normal lokalizasyonundayken mide büyük kurvaturun superior yerleşimi izlenmiştir. Hastanın ÖMD sırasında pozisyonunun değiştirilmesiyle midenin normal pozisyona döndüğü görülmüştür. Bulgular obstrüksiyona yol açmayan inkomplet organo-aksiyal rotasyon olarak yorumlanmıştır. Hastaya medikal tedavi ve önerilerde bulunarak enfeksiyon tedavisi tamamlanmış ve hasta ailesi durum hakkında bilgilendirilmiştir. Medikal tedaviden fayda gören hasta takibe alınmıştır.

MV, temel olarak organoaksiyel, mezenteroaksiyel ve mikst tip olmak üzere üç tipte sınıflandırmaktadır. Organoaksiyel tip mezenteroaksiyele göre daha sık görülmekte olup, olguların 2/3’ünü oluşturmaktadır. MV’de dönüşün 180 derece üstünde olması komplet, az olduğu durumlar ise inkomplet olarak adlandırılır. İnkomplet gastrik volvuluslu pediatrik hastalarda konservatif tedavi sonrasında semptomların azaldığı gözlenmiştir. Akut komplet MV’de acil cerrahi müdahele gerekirken, inkomplet gastrik volvulus olgularının yönetimi halen tartışmalıdır.

Close