37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 27

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 4,5 F URETERORENOSCOPE AND HOLMIUM YAG LASER IN CHILDREN UNDER TWO YEARS OF IMPACTED URETERAL STONE

İ Yağmur*, M Demir**
*Harran University Faculty of Medicine, Department of Urology, Division of Pediatric Urology, Şanlıurfa, Turkey
**Harran University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Sanliurfa, Turkey

Introduction and Objectives: The aim of this study is to present our results on the efficacy of Ho: YAG laser therapy with 4.5 F ureterorenoscopy in children with impacted ureteral Stone.

Material and Methods: Between January 2014 and December 2018, patient files and computer records of 67 patients (40 M, 27 K) under 2 years of age who underwent endoscopic ureteral stone treatment for symptomatic ureteral stones larger than 5 mm were retrospectively reviewed. Twenty-two patients (15 M, 7 K) with impacted ureteral stones were included in the study. 4.5 Fr semirigid ureteroscope was used in all patients and Holmium: YAG laser was used for stone fragmentation. Abdominal pelvic ultrasonography and direct urinary system radiography were used to evaluate stone-free rates, while ureters were controlled by ureterorenoscope during stent extraction.

Results: The mean patient age was 14.4 months (6-24 months) and the mean stone size was 8.6 mm (5-13 mm). Active ureteral dilatation was not performed in any patient.
At the end of the operation, ureteral catheter was placed in all patients (8 ureter catheter / 14 JJ stent). The mean operation time was 40.1 min (25 - 70 min). The mean hospital
stay was 2.2 days (1-7 days). In 3 patients with proximal ureteral stones, some stone fragments migrated to the kidney. There were no complications except urinary retention in
2 patients, urinary tract infection in 2 patients and mild hematuria in 3 patients. Stone-free was achieved in 18 (82%) patients in one session and stone-free was achieved
in 4 (18%) patients by repeated interventions.

Conclusion: The use of a 4.5 Fr ureterorenoscope with Ho-YAG laser seems to be a safe and feasible treatment option with high success and low complication rates in children under 2 yeras of impacted ureteral stones.

İMPAKTE ÜRETER TAŞI OLAN İKİ YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA 4,5 F ÜRETERORENOSKOP VE HOLMİYUM:YAG LAZERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İ Yağmur*, M Demir**
*Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Şanlıurfa
**Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ VE AMAÇ: İmpakte üreter taşı, uzun süre üreterde aynı pozisyonda duran, üreter mukozası ile taşın iç içe girdiği ve endoskopik olarak taşın kenarından bir kılavuz telin geçirilemediği üreter taşlarını ifade eder. Bu taşların endoskopik tedavisi normal üreter taşlarına göre daha zordur. Bu çalışmadaki amacımız, impakte ureter taşı olan çocuklarda 4,5 Fr semirijid ureterorenoskop ile Ho:YAG lazer tedavisinin etkinliği ve uygulanabilirliği ile ilgili sonuçlarımızı sunmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ve Aralık 2018 tarihleri arasında semptomatik ve 5 mm’ den büyük üreter taşı nedeniyle endoskopik üreter taşı tedavisi uygulanan 2 yaş altındaki toplam 67 hastanın (40 E, 27 K) dosyaları ve bilgisayar kayıtları geriye dönük olarak incelendi. İmpakte üreter taşı olan 22 hasta (15 E, 7 K) çalışmaya dahil edildi. Bütün hastalarda operasyon icin 4.5 Fr semirijid üreteroskop kullanılırken, taş fragmantasyonu icin ise Holmium:YAG lazer kullanıldı. Operasyon suresi, peroperatif veya postoperatif komplikasyon varlığı, ureteral stent kullanımı değerlendirildi. Taşsızlık oranlarının değerlendirilmesi için abdomino pelvik ultrasonografi ve direk uriner sistem grafisi kullanılırken, stent çekimi esnasında üreterler üreterorenoskop ile kontrol edildi.

BULGULAR: Ortalama hasta yaşı 14,4 ay (6-24 ay) ve ortalama taş boyutu 8,6 mm (5-13 mm) idi. Hicbir hastaya aktif ureteral dilatasyon uygulanmadı. Operasyon sonunda tüm hastalara üreteral kateter konuldu (8 üreter kateteri/14 JJ stent). Ortalama operasyon süresi 40,1 dk (25 – 70 dk) idi. Ortalama hastanede kalış sureleri 2,2 gün (1-7 gün) idi. Proksimal üreter taşı olan 3 hastada bir kısım taş parçaları böbreğe migrate oldu. Postoperatif 2 hastada üriner retansiyon, 2 hastada idrar yolu enfeksiyonu ve 3 hastada hafif hematüri dışında komplikasyon görülmedi. 18 (%82) hastada tek seansta taşsızlık sağlandı, 4 (%18) hastada ise tekrarlayan girişimler ile taşsızlık sağlandı.

SONUÇ: İmpakte üreter taşı olan çocuklarda kalibrasyonu 4.5 Fr olan üreterorenoskop ile Ho-YAG lazerin birlikte kullanımı yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile güvenli ve uygulanabilir bir tedavi seçeneği gibi görünmektedir.

Close