37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 161

Foreign Body Mimicking Tumor in Esophagus

C Öztürk*, S Selbuz**, YC Güneş*, V Kaplanoğlu*, S Uysal Ramadan*, A Karaman***
*University of Health Sciences, Keçiören Health Administration and Research Center, Department of Radiology
**University of Health Sciences, Keçiören Health Administration and Research Center, Department of Pediatric Gastroenterology
***University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Research and Training Hospital

Esophageal foreign bodies (FB) are common clinical entities for children in the emergency department. Usually affected children 1-3 years. Often, the clinical history includes exposure or suspicion of FB. Gastrointestinal FBs are often radiopaque and generally uncomplicated. In this report, thorax CT and esophagography findings of esophageal FB that mimicking tumor will be discussed.

The 12-year-old male patient was developed cerebral palsy after falling at the age of 2.5. He presented with dysphagia and cough. In physical examination he was observed to have rhonchus on lung. He was hospitalized in the pediatric clinic with diagnosis of aspiration pneumonia. Then the GI series has been conducted in order to rule out gastroesophageal reflux. According to esophagography series results, the oral iodide contrast media had a filling defect in the proximal 1/3 of the esophagus. At this level, the lesion with sharp margins, lobulated contour, through which nasogastric catheter could pass, was observed. Esophageal leiomyom and organic FB were considered in the differential diagnosis. After 24 hours, thorax CT showed no lesion in the esophageal lumen. Also, It was observed that the patient's symptoms of dysphagia and cough regressed. It was reported by the parents was exposed to solid food which the patient had difficulty swallowing.

Because of the wide variety of objects and substances for esophageal FB, management is difficult to develop a successful treatment plan. Endoscopic extraction of foreign bodies, usually observed as radiopaque (coin, etc.), may be required, whereas organic foreign bodies observed as radiolucents may regresion spontaneously. Although there is no YC exposure in the clinical history, it should be kept in mind that solid foods may remain fixed to the esophagus during feeding, especially in disabled patients.

Özefagusta Tümörü Taklit Eden Yabancı Cisim

C Öztürk*, S Selbuz**, YC Güneş*, V Kaplanoğlu*, S Uysal Ramadan*, A Karaman***
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören SUAM, Radyoloji Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören SUAM Pediatrik Gastroenteroloji Kliniği
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Acil servise başvuran çocuklarda özefagus yabancı cisimleri (YC) sıklıkla karşılaşılan klinik antitelerdir ve genellikle 1-3 yaş arası çocuklar etkilenir. Çoğu zaman klinik öyküde yabancı cisim maruziyeti ya da şüphesi bulunur. Gastrointestinal sistemi etkileyen YC’ler sıklıkla radyoopaktırlar ve genellikle komplikasyona neden olmazlar. Bu sunumda özefagusta tümörü taklit eden bir yabancı cisim olgusunun özefagografi ve toraks BT bulguları tartışılacaktır.

12 yaşında erkek hasta 2,5 yaşında düşme sonrası serebral palsi gelişmiş. Yutma güçlüğü ve öksürük şikayetleri ile başvurmuştur. Fizik muayenesinde akciğerlerinde ronküsleri olan ve olan hasta, aspirasyon pnömonisi ön tanısıyla çocuk servisine yatırılmıştır. Gastroözoefagiyal reflü açısından hastaya Özoefagus-Mide-Duodenum(ÖMD) tetkiki yapılmıştır. İnceleme esnasında oral yoldan verilen iyotlu kontrast maddenin özefagus proksimal 1/3’ünde dolum defektine uğradığı bu düzeyde keskin sınırlı, lobüle konturlu, içerisinden nazogastrik sondanın geçebildiği, lümene protrüde lezyon izlenmiştir. Ayırıcı tanıda özefagus leiyomyomu ve organik yabancı cisim düşünülmüştür. 24 saat sonra elde olunan Toraks BT de özefagus lümeninde lezyon izlenmemiştir. Hastanın yutma güçlüğü ve öksürük semptomlarının gerilediği gözlenmiştir. Ebeveynlerin tekrar ayrıntılı sorgulamasında olgunun yutmakta zorlandığı katı gıdaya maruz kaldığı belirtilmiştir.

Özefagus yabancı cisimlerinin yönetiminde yutulabilecek nesnelerin ve maddelerin çeşitliliğinin sınırsız olması başarılı bir tedavi planı geliştirmeyi zorlaştırır. Genellikle radyoopak gözlenen (bozuk para vb.) yabancı cisimlerin endoskopik çıkarımı gerekebilirken, radyolusen olarak gözlenen organik yabancı cisimler kendiliğinden rezorbe olabilir. Klinik öyküde YC maruziyeti bulunmasa da özellikle engelli olgularda beslenme sırasında katı gıdaların özefagusta takılı kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Close