39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 67

Intraoperative evaluation of testicular vascularization and perfusion in rat testicles with indocyanine gren/near-infrared (ICG/NIR) fluorescent imaging after torsion - detorsion and reperfusion

A Şencan*, Hİ Tanrıverdi*, FB Şimşek*, İB Usta*, M Üçöz**, K Özbilgin**
*Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey
**Manisa Celal Bayar University, Medical School, Department of Histology-Embryology, Manisa

Objective: To evaluate testicular perfusion and vascularization with intraoperative ICG/NIR imaging in the testicular ischemia-reperfusion model and to investigate the effects of ICG on testicular tissue by histological, immunohistochemical and qRT-PCR.

Method: 24 male rats were divided into 4 groups. In the control group, no treatment was applied to the testicles. In the ICG group, iv ICG was given and the images of the testicles were recorded with NIR camera. In the torsion group, the testicles were left in 720° torsion for 4 hours. Images were taken with ICG/NIR while the testis was in torsion and immediately after it was detorsioned. In the reperfusion group, ICG/NIR images of the testis were recorded at the 4th hour of reperfusion. The testicles were removed and evaluated by histological, immunohistochemical and qRT-PCR. Differences between groups were evaluated with the One-way ANOVA test. P<0.05 values were considered significant.

Results: There was no histologically negative effect of ICG on testicular tissue. Testicular perfusion were normal in the ICG group. Testicular perfusion was not detected in the torsion group, but perfusion started after detorsion and it was observed that testicular perfusion continued at the 4th hour of reperfusion. TNF-α, IL-6, MCP-1 and caspase-3 immunoreactivity (H scores) were low in the control and ICG groups, and high in the torsion and reperfusion groups (p<0.05). Gene coefficient changes in qRT-PCR also increased or decreased, similar to the H score.

Conclusion: In our study, no histologically negative effect of ICG on testicles was observed. The ICG/NIR imaging technique seems to be a viable method in testicular torsion and may contribute to the surgeon in the intraoperative management of testicular torsion (decision of orchiopexy or orchiectomy). Perfusion continues at the 4th hour of reperfusion in testes whose perfusion starts after detorsion. Our next goal is to test whether testes that show ICG fluorescence during reperfusion are viable in the long term.

Torsiyon - detorsiyon ve reperfüzyon sonrası indosiyanin yeşil/yakın kızılötesi (ICG/NIR) floresan görüntüleme ile sıçan testislerinde testis vaskülarizasyonu ve perfüzyonunun intraoperatif değerlendirilmesi

A Şencan*, Hİ Tanrıverdi*, FB Şimşek*, İB Usta*, M Üçöz**, K Özbilgin**
*Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
**Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji - Embriyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Floresan kılavuzlu cerrahi prosedürler, pediatrik ürolojide giderek daha fazla kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, testiküler iskemi-reperfüzyon modelinde intraoperatif ICG/NIR görüntüleme ile testiküler perfüzyon ve vaskülarizasyonu değerlendirmek ve ICG'nin testis dokusu üzerindeki etkilerini histolojik, immünohistokimyasal ve qRT-PCR ile araştırmaktır.

Yöntem: 24 yetişkin erkek sıçan rastgele 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubunda testislere herhangi bir işlem yapılmadı. ICG grubunda, intravenöz ICG verilerek testislerin görüntüleri NIR kamera ile kaydedildi. Torsiyon grubunda, testisler 4 saat süreyle 720° torsiyonda bırakıldı. Testis torsiyonda iken ve detorsiyone edildikten hemen sonra ICG/NIR ile görüntüleri alındı. Reperfüzyon grubunda, reperfüzyonun 4. saatinde testisin ICG/NIR görüntüleri kaydedildi. İşlemlerin ardından testisler çıkarılarak histolojik, immünohistokimyasal ve qRT-PCR ile değerlendirildi. Spermatogenez değerlendirmesi için, Johnsen kriterleri kullanıldı.Gruplar arasındaki farklılıklar One-way ANOVA testi ile değerlendirildi. P<0.05 değerler anlamlı Kabul edildi.

Bulgular: ICG'nin testis dokusu üzerinde histolojik olarak olumsuz bir etkisi saptanmadı. ICG grubunda testis kanlanması ve perfüzyonu normaldi. Torsiyon grubunda ise testis perfüzyonu saptanmadı ancak detorsiyon sonrası perfüzyon başladı ve reperfüzyonun 4. saatinde perfüzyonun devam ettiği görüldü. Johnsen skorları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. TNF-α, IL-6, MCP-1 ve kaspaz-3 immünreaktivitesi (H skorları) kontrol ve ICG gruplarında düşük, torsiyon ve reperfüzyon gruplarında yüksek düzeyde bulundu (p<0.05). qRT-PCR'deki gen katsayısı değişiklikleri de H skoruna benzer şekilde arttı veya azaldı.

Sonuç: Çalışmamızda, ICG'nin testisler üzerinde histolojik olarak olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. ICG/NIR görüntüleme tekniği testis torsiyonunda uygulanabilir bir yöntem gibi görünmektedir ve cerraha testis torsiyonunun intraoperatif yönetiminde (orşiopeksi ya da orşiektomi kararı) katkı sağlayabilir. Detorsiyon sonrası perfüzyonu başlayan testislerde reperfüzyonun 4. saatinde perfüzyon devam eder. Bir sonraki hedefimiz, reperfüzyon süresinde ICG floresansı gösteren testislerin uzun vadede canlılığını sürdürüp sürdürmediğini test etmektir.

Close