39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 87

Management of pediatric appendiceal carcinoid tumor: A single center experience

S Sağ*, B Kemal Okatan**
*University Of Health Sciences,Kanuni Education and Research Hospital,Department Of Pediatric Surgery,Trabzon
**University of Health Sciences, Kanuni Training and Research Hospital,Department of Pathology, Trabzon

Objective: Appendiceal carcinoid tumor (ACT) is a rare tumor in children. Standard management guidelines in children have not yet been established due to the rarity of carcinoid tumors in children. The aim of our study was to present our experience in the management of ACT in children.

Methods: Medical records of all pediatric patients treated at our institution for ACT between June 2015 and June 2020 were reviewed retrospectively. Demographics, histopathological examination, and follow-up records were reviewed for each patient.

Results: Eight (0.94%) out of 843 children who underwent appendectomy during the study period were detected with histological evidence of ACT and were included in the study. Median tumor size was 0.35 (range, 0.1-1) cm. The tumor had invaded the muscularis propria in 4 (50%), the submucosa in 2 (25%), the subserosa in 1 (12.5%), and the mesoappendix in 1 (12.5%) patient. All the patients had tumor-free margins. None have lymphadenopathy at diagnosis. Mitotic index and Ki67 levels were >2 in two patients. Only appendectomy was performed in all patients. No recurrence was observed in any patient throughout the follow-up period. Patients were followed up for a mean±SD; 41.2 ±11.1 months.

Conclusion: Appendiceal carcinoid tumor is a rare tumor in children usually presenting as an incidental finding during the histopathological examination of appendectomy specimen. It is important to follow the histopathological results after appendectomy. Appendectomy is the adequate treatment to be curative especially with tumours less than 2 cm and the outcome is excellent after appendectomy.

Pediatrik apendiks karsinoid tümörü yönetimi: Tek merkez deneyimi

S Sağ*, B Kemal Okatan**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü,Trabzon
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Trabzon

Amaç: Apendiks karsinoid tümörü (AKT) çocuklarda nadir görülen bir tümördür. Çocuklarda karsinoid tümörlerin nadir olması nedeniyle, standart yönetim kılavuzları henüz oluşturulmamıştır. Çalışmamızın amacı, çocuklarda AKT yönetimindeki deneyimimizi sunmaktır.

Yöntemler: Haziran 2015 ile Haziran 2020 tarihleri ​​arasında kurumumuzda AKT nedeniyle tedavi edilen tüm pediyatrik hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Her hasta için demografik, histopatolojik inceleme ve takip kayıtları incelendi.

Bulgular: Çalışma süresi içinde apendektomi yapılan 843 çocuktan sekizinde (%0.94) histolojik olarak AKT saptandı ve çalışmaya dahil edildi. Medyan tümör boyutu 0.35 (aralık, 0.1-1) cm idi. Tümör 4 hastada (%50) muskularis propriaya, 2 hastada (%25) submukozaya, 1 hastada (%12.5) subseroza ve 1 hastada (%12.5) mezoappendikse invaze olmuştu. Tüm hastalarda cerrahi sınırlar tümörsüzdü. Hiçbirinde tanı anında lenfadenopati yoktu. İki hastada mitotik indeks ve Ki67 seviyeleri >2 idi. Tüm hastalara sadece apendektomi yapıldı. Takip süresi boyunca hiçbir hastada nüks gözlenmedi. Takip süresi ortalama 41,2 ±11,1 aydı.

Sonuç: Apendiks karsinoid tümörü, genellikle apendektomi spesmeninin histopatolojik incelemesi sırasında tesadüfi bir bulgu olarak ortaya çıkan, çocuklarda nadir görülen bir tümördür. Apendektomi sonrası histopatolojik sonuçların takip edilmesi önemlidir. Apendektomi, özellikle 2 cm'den küçük tümörlerde küratif olmak için yeterli tedavidir ve apendektomi sonrası sonuç mükemmeldir.

.

Close