39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 84

Sacrococcygeal teratoma presenting as recurrent attacks of perianal abscess in a child

A Kapısız, C Kaya, R Karabulut, Z Türkyılmaz, K Sönmez
Gazi University Faculty of Medicine, Dept. of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey

Introduction: Perianal abscess is a purulent disease caused by acute and chronic infection of the tissues and spaces around the anorectum. Perianal abscess and fistula-in-ano are a relatively common disease process encountered by pediatric surgeons. These are most common in infant males less than 1 year of age and are thought to be caused by abnormal development and subsequent infection of the crypts of Morgagni. We present an unusual case of 12-year-old girl who presented with recurrent perianal abscess due to sacrococcygeal teratoma

Case: At the age of 2, genitourinary rhabdomyosarcoma had been suspected due to hyperemia and induration in the gluteal region, and she had been consulted to our clinic. Magnetic resonance imaging (MRI) of the pelvis had been obtained to evaluate the mass. Since it had been reported that perianal abscess with a size of 11.5x5.5x5 cm displace the bladder, uterus and vagina to the right anterolateral, the abscess had been drained. Although the abscess had been drained surgically, it had recurred at the age of 3, 6, 7 and 8 years. In all recurrences, the abscess had been surgically drained. The 12-year-old patient, who presented with the same complaints, was operated for fistula excision following abscess drainage and antibiotic treatment on the 14th day. In the operation, it was observed that the fistula duct was adhered to the rectum and was also connected with a mass under the coccyx. The mass was excised with coccyx. By means of histology, mature cyctic teratoma was revealed. Following the operation, the patient currently has no symptoms.

Conclusion: Perianal abscess and fistula-in-ano are common disease encountered in children. Although these are thought to vast majority be caused by infection of crypts of Morgagni, rare causes such as teratoma should be ruled out in case of recurrent and resistant infection.

Tekrarlayan perianal apse atakları ile başvuran çocukta sakrokoksigeal teratom olgusu

A Kapısız, C Kaya, R Karabulut, Z Türkyılmaz, K Sönmez
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D., Ankara

Giriş: Perianal apse, anorektum çevresinin akut ve kronik enfeksiyona neden olan pürülan bir hastalıktır. Perianal apse ve perianal fistül, pediatrik cerrahların nispeten yaygın karşılaştığı bir hastalık sürecidir. En sık 1 yaşından küçük erkek bebeklerde yaygındır ve morgagni kriptlerinin anormal gelişimi ve sonrasında oluşan enfeksiyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Biz sakrokoksigeal teratom nedeniyle tekrarlayan perianal apse ile başvuran 12 yaşında bir kız çocuğu olgusunu sunuyoruz.

Olgu:Gluteal bölgede hiperemi ve endürasyon nedeniyle genitoüriner rabdomiyosarkomdan şüphelenilen 2 yaşında kız hasta kliniğimize konsülte edildi. Kitleyi değerlendirmek için pelvis manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı. MRG'de 11.5x5.5x5 cm boyutlarında mesane, uterus ve vajeni sağ anterolaterale deplase eden perianal apse olarak raporlanması üzerine drenaj işlemi yapıldı. Apse cerrahi olarak boşaltılmasına rağmen 3, 6, 7 ve 8 yaşlarında nüksetti. Tüm nükslerde apse cerrahi olarak boşaltıldı. 12 yaşında benzer şikayetlerle başvuran hastaya yeniden apse drenajı işlemi yapılıp antibiyotik tedavisi verildi. İki haftalık tedavi sonrası hastanın fistül traktının çıkarılması amacıyla ameliyat kararı verildi. Ameliyatta fistül kanalının rektuma yapışık olduğu ve ayrıca koksiksin altında bir kitle ile bağlantılı olduğu gözlendi. Kitle koksiks ile eksize edildi. Histolojik inceleme sonucu matür kistik teratom olarak raporlandı. Hastanın ameliyat sonrası takiplerinde herhangi bir sorun yaşanmadı.

Sonuç: Perianal apse ve fistül çocuklarda sık görülen hastalıklardır. Bunların büyük çoğunluğunun Morgagni kriptlerinin enfeksiyonundan kaynaklandığı düşünülse de, tekrarlayan ve dirençli enfeksiyon durumunda teratom gibi nadir nedenler ekarte edilmelidir.

Close