39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 4

Perspective of pediatric surgeons with regard to hemothorax after posterior correction surgery for spinal deformities

A Kapısız, C Kaya, R Karabulut, Z Türkyılmaz, K Sönmez
Gazi University Faculty of Medicine, Dept. of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey

Aim: Owing to the development of instruments and surgical techniques, the number of spinal deformity correction surgeries has increased significantly. The incidence of hemothorax due to posterior correction surgery for spinal deformity is reported to be as low as 0.1%, and the vast majority of these cases were treated through observation without additional intervention. However, if hemothorax that occurs is missed, it can result in increased mortality and morbidity. Furthermore, there is a paucity of data on management of hemothorax caused by posterior correction surgery. The aim of this retrospective study is to evaluate our cases of hemothorax after posterior correction surgery for spinal deformity.

Methods: We retrospectively reviewed medical records of all pediatric patients who underwent posterior correction surgery from 2016 to 2021. Five patients who developed postoperative hemothorax out of 135 patients were included in the study.

Results:The mean age at the time of surgery was 12.4±2.88 years. During spinal correction surgery procedure PA chest x-ray was used for checking instrument locations. When these images were evaluated retrospectively, hemothorax was found in 4 patients. A suspicious appearance in terms of hemothorax was detected in 1 patient. No intervention was performed in terms of hemothorax during the operation in all of the patients, and the patients were extubated and transferred to the orthopedic inpatient service at the end of the operation. All patients were transferred from the inpatient service to the intensive care unit due to hemodynamic instability at different times. A chest tube was inserted in 3 of the patients. Thoracentesis was performed in 1 patient. Decortication was performed in 1 patient.

Conclusion: Despite the literature knowledge that almost all hemothoraxes after posterior correction surgery are treated through observation without additional intervention, clinicians should keep in mind that hemothorax after this surgery causes severe morbidity.

Çocuk cerrahlarının spinal deformiteler için yapılan posterior düzeltme cerrahisi sonrası hemotoraksa bakış açısı

A Kapısız, C Kaya, R Karabulut, Z Türkyılmaz, K Sönmez
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D., Ankara

Amaç: Enstrümanların ve cerrahi tekniklerin gelişmesi sayesinde spinal deformite düzeltme ameliyatlarının sayısı önemli ölçüde artmıştır. Spinal deformite için posterior düzeltme cerrahisine bağlı hemotoraks insidansının %0,1 kadar düşük olduğu bildirilmektedir ve bu vakaların büyük çoğunluğu ek müdahale olmaksızın gözlem yoluyla tedavi edilmiştir. Ancak oluşan hemotoraks gözden kaçırılırsa mortalite ve morbiditede artışa neden olabilir. Ayrıca, posterior düzeltme cerrahisinin neden olduğu hemotoraksın yönetimine ilişkin veri eksikliği vardır. Bu retrospektif çalışmanın amacı, spinal deformite nedeniyle posterior düzeltme cerrahisi sonrası gelişen hemotoraks olgularımızı değerlendirmektir.

Yöntem: 2016'dan 2021'e kadar posterior düzeltme ameliyatı geçiren tüm pediatrik hastaların tıbbi kayıtlarını geriye dönük olarak inceledik. 135 hastadan postoperatif hemotoraks gelişen beş hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Ameliyat anındaki yaş ortalaması 12.4±2.88 yıl idi. Spinal düzeltme cerrahisi prosedürü sırasında alet yerlerini kontrol etmek için PA göğüs röntgeni kullanıldı. Bu görüntüler retrospektif olarak değerlendirildiğinde 4 hastada hemotoraks saptandı. 1 hastada hemotoraks açısından şüpheli görünüm tespit edildi. Hastaların tamamına operasyon sırasında hemotoraks açısından herhangi bir müdahale yapılmadı ve operasyon bitiminde hastalar ekstübe edilerek ortopedi yatan hasta servisine sevk edildi. Tüm hastalar farklı zamanlarda hemodinamik instabilite nedeniyle yatan hasta servisinden yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Hastaların 3'üne göğüs tüpü takıldı. 1 hastaya torasentez yapıldı. 1 hastada dekortikasyon yapıldı.

Sonuç: Posterior düzeltme cerrahisi sonrası neredeyse tüm hemotoraksların ek bir müdahale olmaksızın gözlem yoluyla tedavi edildiği literatür bilgisine rağmen, klinisyenler bu cerrahi sonrası hemotoraksın ciddi morbiditeye neden olduğunu unutmamalıdır.

Close