39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 43

Comparison of circumcisions performed with sleeve resection and guillotine method in children

MS Kaya, AE Karakaya, FSM Kavan, AG Güler
Kahramanmaras Sutcu Imam University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kahramanmaras

Aim: It is aimed to compare sleeve resection and circumcision performed by guillotine method with a diathermic knife.

Methods: The files of patients who underwent circumcision with sleeve resection (group I) and guillotine (group II) methods between January 2018 and December 2021 in the pediatric surgery department were reviewed retrospectively. General anesthesia was applied to all patients. In Group I, cutting was done with a scalpel, and bleeding control was done with bipolar cautery. In Group II, cutting and bleeding control were performed with a diathermic knife. Both groups were compared in terms of procedure time, cost and complications.

Results: There were 389 patients in group I and 481 patients in group II. The mean age in group I was 2.18±2.43 years, and in group II it was 1.95±2.11 (p=0.724) years. Mean circumcision times were 15.54±5.84 minutes in group I and 8.50±3.61 minutes in group II (p=0.013). In terms of complications, hemorrhage requiring intervention was observed in one patient in Group I and one patient in group II, while secondary phimosis was observed in two patients in group I and three in group II (p>0.005). Bipolar tip and cable cost 1250 lira, diathermic blade 150 lira and they were used on the same number of patients. In our study, circumcision time was shorter in group II and this was statistically significant (p=0.013). The cost was significantly higher in the sleeve resection group (p< 0.05). There was no difference in terms of complications in both groups. In our study, circumcision time was shorter in group II and this was statistically significant (p=0.013). The cost was significantly higher in the sleeve resection group (p< 0.05). There was no difference in terms of complications in both groups.

Conclusion: Circumcision performed with the guillotine method with a diathermic knife is statistically advantageous in terms of time and cost. We believe that circumcision performed with the guillotine method with a diathermic knife should be expanded.

Çocuklarda Sleeve rezeksiyon ve Giyotin yönemiyle yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

MS Kaya, AE Karakaya, FSM Kavan, AG Güler
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Kahramanmaraş

Amaç: Sleeve rezeksiyon ve diyatermik bıçakla giyotin yöntemiyle yapılan sünneti karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Metod: Çocuk Cerrahisi departmanında Ocak 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında sleeve rezeksiyon (grup I) ve giyotin (grup II) yöntemleriyle sünnet işlemi yapılan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastalara genel anestezi uygulandı. Grup I de kesim işlemi bistüri ile yapılıp kanama kontrolü bipolar koter ile yapıldı. Grup II de kesim ve kanama kontrolü işlemi diyatermik bıçak ile yapıldı. İşlem süreleri, maliyet ve komplikasyonlar açısından her iki grup karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1 de toplam 389 grup 2 de 481 hasta vardı. Grup I yaş ortalaması 2.18±2.43 yıl, grup II de 1.95±2.11 (p=0.724) yıl idi. Ortalama sünnet süreleri grup I de 15.54±5.84 dakika, grup II de 8.50±3.61 (p=0.013) dakika idi. Komplikasyonlar açısından, Grup I de bir hastada grup II de bir hastada müdahale gereken kanama görülürken grup I de iki, grup II de üçünde sekonder fimozis görüldü (p>0.005). Bipolar uç ve kablo fiyatı 1250 lira, diyatermik bıçak 150 lira idi ve aynı sayıda hastaya kullanıldılar. Sleeve rezeksiyon yapılan grupta maliyet anlamlı ölçüde fazla idi (p< 0.05). Grup II de sünnet süresi daha kısa idi ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.013) . Her iki grupta komplikasyon açısından fark yoktu. Çalışmamızda, grup II de sünnet süresi daha kısa idi ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.013). Her iki grupta komplikasyon açısından fark yoktu.

Sonuç: Diyatermik bıçakla giyotin yöntemiyle yapılan sünnet süre ve maliyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde avantajlıdır. Diyatermik bıçakla giyotin yöntemiyle yapılan sünnetin yaygınlaştırılması gerektiği kanaatindeyiz.

Close