39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 52

EXIT Procedure In A Case With Cervical Teratoma

A Parlak*, S Özkaya*, F Çelik*, Ş Selim*, HM Ürekli*, AN Gürpınar*, S Akesen**, B Yavaşçaoğlu**, S Gören**, F Kocael***, H Özkan***, N Köksal***, B Çetinkaya Demir****
*Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation
***Bursa Uludağ University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology
****Bursa Uludag University, Faculty Of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology

Ex-utero Intrapartum Therapy (EXIT) is the term that refers to the attempts made to the newborn before the cord flow is interrupted while the fetal placental unit is functional during delivery. It is a method that includes life-saving procedures such as endotracheal intubation, bronchoscopy, tracheostomy and resection of the neck masses, which provides enough time to maintain placental circulation in masses and anomalies that will cause difficulty in the airway, ventilation and oxygenation of the newborn at birth. We aimed to present our case undergoing EXIT procedure due to anterior cervical mass.

Case: Anesthesia, Perinatology, Neonatalogy and Pediatric Surgery team was ready in the operation room for the case with a mass of 6*4 cm with cystic and solid areas in the anterior cervical region that significantly narrowed the hypopharynx in antenatal imaging. In addition to all the necessary medicines and materials for newborn resuscitation, an additional operation room was prepared for emergency mass resection that may be required. The male baby was born with a caesarean section in 2000 gram birth weight on the 32 + 3 weeks of gestation of a 24-year-old mother and intubated in the extrapartum area by the newborn and anesthesia team without leaving the placental circulation. Resuscitation was initiated and the umbilical cord was clamped. Desaturation periods were observed due to tracheal compression created by the anterior cervical mass. The patient was operated within 30 minutes after delivery due to the pressure of the cervical mass on the trachea and inadequate pulmonary ventilation. The mass was excised by separating over the trachea with the incision upon the mass on the front of the neck. There was not any thyroid tissue separated from the mass. The injury which occurred in the esophagus during dissection, was primary sutured. Pathological evaluation resulted in Thyroid-induced Immature Teratoma. Tracheostomy was performed on the day of 49, due to the inability to tolerate extubation and Severe Bronchopulmonary Displasia. Pediatric Oncology team planned the chemotherapy procedure. His treatment is continuing in İCU.

Conclusion: EXIT is a procedure that requires multidisciplinary study, which allows controlled management of a life-threatening airway obstruction in the newborn.

Servikal Teratomlu Olguda EXIT Prosedürü

A Parlak*, S Özkaya*, F Çelik*, Ş Selim*, HM Ürekli*, AN Gürpınar*, S Akesen**, B Yavaşçaoğlu**, S Gören**, F Kocael***, H Özkan***, N Köksal***, B Çetinkaya Demir****
*Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
***Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı
****Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Ex-utero Intrapartum Terapi (EXIT) doğum sırasında fetal plasental ünite işlevsel iken kord akımı kesilmeden önce yenidoğana yapılan girişimleri ifade eden terimdir. Doğumda yenidoğanın hava yolu, ventilasyon ve oksijenizasyonunda zorluk yaratacak kitleler ve anomalilerde, plasental dolaşımın sürdürülmesi için yeterli zaman sağlayan endotrakeal entübasyon, bronkoskopi, trakeostomi ve boyun kitlelerinin rezeksiyonu gibi hayat kurtarıcı prosedürleri içeren bir uygulamadır. Anterior servikal kitle sebebiyle EXIT prosedürü uygulanan olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu: Antenatal görüntülemelerinde Polihidramnios ve anterior servikal bölgede hipofarinksi belirgin oranda daraltan kistik ve solid alanları olan 6*4 cm’lik kitle saptanan olgu için Anestezi, Perinatoloji, Neonataloji ve Çocuk Cerrahisi ekibi operasyon odasında bulundu. Yenidoğan resusitasyonu için gerekli tüm ilaç ve malzemeler yanısıra, gerekebilecek acil kitle rezeksiyonu için ek bir operasyon odası hazırlandı. 24 yaşında annenin 32+3 haftalık gebeliğinden sezeryan ile 2000 gram doğan erkek bebek plasental dolaşımdan ayrılmadan extrapartum alanda yenidoğan ve anestezi ekibince entube edilerek hava yolu sağlandı, resüsitasyona başlandı ve anneden göbek kordonu klemplenerek ayrıldı. Anterior servikal kitlenin oluşturduğu trakeal bası nedeniyle, desatürasyon periyotları gözlendi. Hastanın servikal kitlesinin trakeaya bası yapması ve yeterli pulmoner havalanma sağlanamaması nedeni ile doğumundan sonraki 30.dakikada operasyona alındı. Kitle üzerine düşen boyun ön yüzde insizyon ile çalışılarak kitle trakea üzerinden ayrılarak eksize edildi. Kitleden ayrı bir tiroid dokusu görülmedi. Diseksiyon sırasında özofagusta yaralanma olması nedeniyle primer sütüre edildi. Patolojisi Tiroid kaynaklı İmmatür Teratoma olarak geldi. Ağır Bronkopulmoner Displazi ve extubasyonu tolere edememesi nedeniyle 49 günlükken trakeostomi açıldı. Çocuk Onkolojisi tarafından kemoterapi planı yapılmıştır. Halen yoğun bakımda takibi devam etmektedir.

Sonuç: EXİT yenidoğanda hayatı tehdit edebilecek bir hava yolu obstruksiyonunun kontrollü yönetimine izin veren multidispliner çalışmayı gerektiren bir işlemdir.

Close