39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 49

A rare cause of pediatric scrotal mass: vasitis

D Gürel
Hakkari State Hospital Clinic of Pediatric Surgery , Hakkari/Turkey

Introduction: Vasitis is a rarely described condition which is categorized as an inflammation of the vas deferens and seen mostly in adults following inguinal surgery. This very rare condition has been reported in only a few pediatric patients in the literature. It is aimed to present the etiology, diagnosis and treatment of this very rare condition with a pediatric case who applied with a scrotal mass and was diagnosed with vasitis according to the literature.

Case: A 15 years old male patient was admitted to the pediatric surgery polyclinic with complaints of palpable swelling in the scrotum for 2 years. A mobilized painless, paratesticular mass was palpated in the right hemiscrotum on physical examination. A 5*10 mm, well circumscribed, bening isoechoic nodular lesion on the scrotum wall was reported in scrotal ultrasonography. Tumor marker, urine test and culture results were normal. It was observed that the ductus deferens showed cystic enlargement in the epididymis caudalis and had a dilated-tortuous appearance throughout its entire course, in surgical exploration. Ductus deferens biopsy was taken and the patient was discharged on the 3rd postoperative day after antibiotic therapy. Patient’s scrotal mass regressed on the follow-ups and the biopsy result was reported as vasitis.

Conclusion: Although vasitis is a very rare condition, it should be considered in the differential diagnosis of scrotal masses. Better understanding of this rare condition might help to prevent unnecessary operations.

Nadir bir pediatrik skrotal kitle nedeni: vazit

D Gürel
Hakkari Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Hakkari/ Türkiye

Giriş: Vazit, vas deferensin inflamasyonu olup çoğunlukla erişkinlerde, inguinal bölge cerrahisinden sonra görülen nadir bir durumdur. Oldukça nadir görülen bu klinik, literatürde çok az sayıda pediatrik hasta üzerinde raporlanmıştır. Bu sunumda, skrotal kitle ile başvuran ve vazit tanısı konulan pediatrik vaka ile oldukça nadir görülen bu kliniğin literatür eşliğinde etyolojisi, tanısı ve tedavisinin sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: 15 yaşında erkek hasta, çocuk cerrahisi polikliniğine 2 yıldır skrotumda ele gelen şişlik yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayenede sağ hemiskrotumda mobilize, ağrısız, paratestiküler kitle palpe edildi. Skrotal ultrasonografide skrotum duvarında 5*10 mm boyutunda düzgün sınırlı, bening görünümlü izoekoik nodüler lezyon raporlanan hastanın tümör marker, TİT, idrar kültürü sonuçları doğal sonuçlandı. Cerrahi eksplorasyonda ductus deferensin, epididimis caudaliste kistik genişleme gösterdiği ve tüm seyri boyunca dilate-tortuöze görünümde olduğu görüldü. Ductus deferens örneklemesi alınan hasta, antibiyoterapi sonrası postoperatif 3. günde taburcu edildi. Poliklinik takiplerinde yakınması bulunmayan, palpasyonda skrotal kitlesi gerileyen hastanın biyopsi sonucu vazit olarak raporlandı.

Sonuç: Çok nadir görülmesine karşılık vazit, skrotal kitlelerde ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. Tanının bilinmesi gereksiz operasyonların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

Close