39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 13

Equation with two unknowns in a patient who did not recover after foreign body removal with bronchoscopy: Is there anything left behind? Have the airways been damaged?

AN Abay, İ Karaman, E Polat, A Karaman
University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Research and Training Hospital

Aim:

Foreign body aspiration is one of the most common medical emergencies in children. Here, we aimed to discuss the approach to a patient with a foreign body remaining in the bronchi and accompanying subglottic stenosis after removal of the bronchoscopic foreign body.

Case presentation:

A two-year-old female patient was admitted to our hospital with subglottic stenosis and continuous respiratory distress for 1.5 months. In the patient's history, it has been reported that foreign body was removed by bronchoscopy as a result of peanut aspiration 1.5 months ago, and subglottic stenosis developed following 9 days of intubation. The patient had respiratory distress and stridor, and respiratory sounds were decreased in lower zones of right lung. In the laboratory tests, white blood cell and CRP values were elevated. Thorax CT revealed collapse and consolidation in lower and middle lobes of right lung. The patient was treated with bronchodilator and intravenous antibiotics for 10 days and non-invasive mechanical ventilation was applied. During the operation, annular stenosis in the subglottic region was dilated. In bronchoscopy, a 4mm diameter foreign body with spiny corners was removed from the bronchus of right lower lobe, and a 3mm piece of peanut was removed from the bronchus of right upper lobe. Purulent secretions in right lung were aspirated, bronchial tree was washed and cleaned with sterile saline. The patient, whose respiratory distress completely resolved on the 1st postoperative day, was discharged on the 3rd day. Postoperative 6-month follow-up was uneventful.

Conclusions:

While performing bronchoscopy for foreign body aspiration, the presence of additional fragments and multiple foreign bodies should be investigated. It should be kept in mind that in patients whose clinical recovery after the procedure is not as good as expected, the possibility of foreign body remaining and complications such as subglottic stenosis may be added.

Bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarıldıktan sonra iyileşmeyen hastada iki bilinmeyenli denklem: Geride bir şey kaldı mı? Hava yolları hasar gördü mü?

AN Abay, İ Karaman, E Polat, A Karaman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Amaç:

Yabancı cisim aspirasyonu çocuklarda en sık görülen tıbbi acillerden biridir. Burada bronkoskopik yabancı cisim çıkarılması sonrası, bronşlarda rezidü yabancı cisim kalmış olan ve eşlik eden subglottik darlığı bulunan bir hastaya yaklaşımı tartışmayı amaçladık.

Vaka sunumu:

İki yaşında kız hasta 1,5 aydır devam eden subglottik darlık ve sürekli solunum sıkıntısı ile hastanemize başvurdu. Hastanın öyküsünde 1,5 ay önce fıstık aspirasyonu sonucu bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarıldığı ve 9 günlük entübasyonu takiben subglottik darlık geliştiği bildirildi. Hastanın solunum sıkıntısı ve stridoru mevcuttu ve sağ akciğer alt zonlarında solunum sesleri azalmıştı. Hastanın laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre ve CRP değerleri yüksekti. Toraks BT'de sağ akciğer alt ve orta loblarında kollaps ve konsolidasyon saptandı. Hastaya 10 gün bronkodilatör ve intravenöz antibiyotik tedavisi verildi ve non-invaziv mekanik ventilasyon uygulandı. Ameliyat sırasında subglottik bölgedeki anüler darlık dilate edildi. Bronkoskopide sağ alt lob bronşundan 4 mm çapında köşeleri dikenli yabancı cisim, sağ üst lob bronşundan 3 mm çapında fıstık parçası çıkarıldı. Sağ akciğer bronşiyal ağacındaki pürülan sekresyonlar aspire edildi ve bronş ağacı steril salin ile yıkanıp temizlendi. Postoperatif 1. günde solunum sıkıntısı tamamen düzelen hasta 3. günde taburcu edildi. Hastanın postoperatif 6 aylık takibi sorunsuz geçti.

Sonuçlar:

Yabancı cisim aspirasyonu için bronkoskopi yapılırken ek parça ve çoklu yabancı cisim varlığı araştırılmalıdır. İşlem sonrası klinik iyileşmesi beklendiği kadar iyi olmayan hastalarda rezidü yabancı cisim kalma olasılığı ve subglottik stenoz gibi komplikasyonların eklenebileceği akılda tutulmalıdır.

Close