39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 4

Transobturator Male Sling as a Salvage Procedure For Persistent Urinary Incontinence of a Patient with Neurogenic Bladder Who Had Previous Autologous Rectus Fascial Sling

B Türedi Sezer, MU Yılmaz, ME Balkan, N Kılıç
Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology

Aim: Children with neuropathic bladder may require additional surgical procedures for urinary incontinence. Patients who have persistent urinary incontinence despite appropriate previous operation, may require salvage surgeries. We aim to present the transobturator sling operation which is performed for persistent urinary incontinence of a boy with neurogenic bladder.

Video method: A 14 year-old boy with meningomyelocele who previously had augmentation cystoplasty, mitrofanoff procedure and autologous rectus fascia sling , has urethral incontinence requiring use of diapers despite appropriate clean intermittan catheterisation (CIC) via mitrofanoff channel. For persistent urethral incontinence, 4 session of bladder neck injections with bulking agents were performed at various intervals, but dryness had not been achieved. Transobturator sling was planned as a secondary surgical procedure. After perineal midlince incision and muscle splitting, urethra was exposed. Central tendon was incised under the bulb. Five milimeter- long incisions were made below the adductor longus tendon. A needle attached with a polypropylene mesh was passed through the same lateral inscision. Tension was adjusted under direct cystoscopic vision of urethral lumen.

Results: Foley catheter was removed next day and the patient was discharged on second day. Six times per day CIC was continued. In six months follow-up , social dryness with little dripping requiring one diaper per day was achieved.

Conclusion: Transobturator polypropylene mesh sling may be a reasonable option for patients with persistent urinary incontinence who had previous autologuous fascial sling procedure instead of a re-do fascial sling operation which carries potential additional risks due to previous abdominal approach.

Otolog Fasyal Sling Yapılmış Nörojen Mesaneli Erkek Hastada Persiste Eden Üriner İnkontinans için Uygulanabilecek Kurtarıcı Prosedür; Transobturator Sling

B Türedi Sezer, MU Yılmaz, ME Balkan, N Kılıç
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Amaç: Nörojen mesaneli cerrahi geçirmiş hastalar üriner inkontinans nedeniyle ek cerrahilere ihtiyaç duyabilmektedir. Geçmişte uygun kontinans cerrahisi yapılmış olmasına rağmen üriner inkontinansı persiste eden hastalarda kurtarıcı ek prosedürlerin uygulanması söz konusu olabilmektedir. Nörojen mesaneli erkek hastaya uyguladığımız transobturator sling operasyonunu sunmayı amaçladık.

Video yöntem: Meningomyelosele sekonder nörojen mesane ile takipli ve öncesinde düşük kapasiteli, düşük kompliyanslı mesane nedeniyle ögmentasyon sistoplasti, mitrofanof prosedürü ve otolog rektal fasyal sling uygulanan 14 yaşındaki hastanın mitrofanoftan uygun sıklıkta yapılan temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulamasına rağmen bez kullanmasını gerektirecek üretral inkontinansı mevcuttu. Devam eden üretral inkontinans için farklı aralıklarla birkaç kez mesane boynu enjeksiyonu yapılan hastada kuruluk sağlanamaması üzerine transobturatör sling planlandı. Perineal orta hat insizyonu ve kasların ayrılması sonrası üretra ortaya çıkarıldı. Bulbar üretranın hemen altında santral tendon insize edilerek addüktör longus tendonunun altında 5 mm lik insizyonlar yapılarak, ucunda iğnesi olan poliprolen yama bu lateral insizyonlardan geçirilerek yerleştirildi. Sling yamasının üretral lümene basısı ve gerginliği direkt sistoskopik görüntü altında kontrol edildi.

Bulgular: Postoperatif birinci günde foley sonda çıkarıldı ve hasta ikinci günde 6 kez TAK yapmaya devam edecek şekilde taburcu edildi. Altı aylık takipte ara sıra olan damlamalarla birlikte sosyal kuruluk sağlandı.

Sonuç: Öncesinde diğer operasyonlara ek abdominal açık inkontinans cerrahisi geçirmiş, üriner inkontinansı devam eden nörojen mesaneli hastalarda, geçirilmiş batın cerrahisine bağlı olası ek riskler göz önüne alındığında, yeniden açık cerrahi yerine perineal transobturatör poliprolen yama ile sling tedavide uygulanabilecek alternatif bir yöntemdir.

Close