39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 1

Evaluation of Surgical Outcomes in Perforated Necrotizing Enterocolitis without Pneumoperitoneum

M Üstün, B Toker Kurtmen
Tepecik Research and Trainnig Hospital Pediatric Surgery Clinic

Aim:Necrotizing enterocolitis (NEC) is a life-threatening intestinal disease that occurs primarily in premature infants.The current and absolute indication for surgery in NEC patients is evidence of perforation on the abdominal radiograph.In our study, it was aimed to compare operative findings of perforated NEC cases with and without pneumoperitoneum on X-ray.

Methods:Patients who were operated for necrotizing enterocolitis (NEC) perforation between 2012 -2022 were included in the study.Percutaneous drain placements and non-perforated NEKs were excluded from the study.Examination and imaging findings of the patients were compared with the operative findings.

Results: 39 patients were included in the study. 51.8% of them were male, most common diagnosis of hospitalization was Respiratory Distress Syndrome(RDS)(61.5%). Mean maternal-age was 27-years, gestational-week was 31 weeks, and birth-weight was 1877-grams. 66.7% of the patients needed respiratory support in the preoperative period. The most common examination findings were abdominal distention(97.4%) and discoloration of abdomen (64.1%).A palpable mass was detected in 23.1% of the patients.Gas deposition(82%) was the most common finding in abdominal X-ray, while pneumoperitoneum was observed in 49% of patients. The median time from the initial evaluation of the cases by pediatric surgery to the operation was 24 hours (1-144).This time was found to be statistically higher in patients with perforated NEC without pneumoperitoneum(26-hours) than in patients with pneumoperitoneum(13-hours)(p<0.001).In these cases, NEC involvement was more frequently multi-segmental(p=0.048) and resected bowel-length was longer(p=0.003).No significant difference was found between mortality(p=0.695).

Conclusion:NEC can result in short bowel syndrome especially when diagnosed late and in multi-segmental involvement.In our study, we found that the diagnosis is delayed in patients with perforated-NEC without pneumoperitoneum on abdominal X-ray;these patients usually have multi-segmental involvement and require longer bowel-resection.

Pnömoperiton Olmayan Perfore Nekrotizan Enterokolitlerde Cerrahi Sonuçlarımız

M Üstün, B Toker Kurtmen
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Nekrotizan enterokolit (NEK), prematüre yenidoğanlarda ortaya çıkan, hayatı tehdit eden bir bağırsak hastalığıdır. NEK hastalarında cerrahi için mevcut ve mutlak endikasyon, abdominal grafide perforasyon kanıtıdır. Çalışmamızda grafisinde perforasyon bulgusu olan ve olmayan perfore NEK olgularının operasyon bulgularının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Kliniğimizde 2012-2022 yılları arasında nekrotizan enterokolit (NEK) perforasyonu nedeniyle opere edilen olgular çalışmaya dahil edildi. İlk girişimi perkütan dren yerleştirilmesi olan ve batın eksplorasyonu sırasında perforasyon saptanmayan olgular çalışmadan dışlandı. Hastaların muayene ve görüntüleme bulguları ile operasyon bulguları karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 39 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %51,8’i erkekti ve en sık yatış tanısı Respiratuar Distres Sendromu (RDS) (%61,5) olarak saptandı. Ortalama anne yaşı 27 yaş, gestasyon haftası 31 hafta ve doğum kilosu 1877 gram olarak bulundu. Hastaların %66,7’si ameliyat öncesi dönemde solunum desteğine ihtiyaç duymuştu. En sık muayene bulguları batında distansiyon (%97,4) ve renk değişikliğiydi (%64,1). Hastaların %23,1’inde ele gelen kitle mevcuttu. Ayakta direkt batın grafisi (ADBG) çekimlerinde en sık bulgu gaz depozisyonu (%82) iken, pnömoperiton hastaların %49’unda gözlenmişti. Olguların cerrahi ekip tarafından ilk değerlendirilişinden, operasyona kadar geçen ortanca süre 24 saatti (1-144). Bu sürenin ADBG’de pnömoperiton olmayan perfore NEK olgularında (26-saat), olanlara (13-saat) göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu saptandı (p<0.001). Ayrıca bu olgularda, operasyon sırasında NEK tutulumunun daha sıklılıkla multi-segmental olduğu (p=0.048) ve rezeke edilen barsak uzunluğunun daha fazla olduğu saptandı (p=0.003). Mortalite açısından anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.695).

Sonuç: NEK prematür yenidoğanlarda görülen, mortalite oranı yüksek bir hastalık olmasının yanı sıra, özellikle geç tanındığında ve multi-segmental tutulumlarda kısa barsak sendromu ile sonuçlanabilmektedir. Çalışmamızda abdominal grafide pnömoperitoneum olmayan perfore NEK’li hastalarda tanının daha geç konulduğu, bu hastaların genellikle multi-segmental tutulumlu olduğu ve daha uzun barsak rezeksiyonu gerektirdiği gösterilmiştir.

Close