39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 47

A different perspective on the etiology of cholelithiasis in the pediatric population: Anatomic variations

M Mert*, AO Erdem*, AT Başer**, SK Özkısacık*, M Yazıcı*
*Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Kirsehir Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Background

Cholelithiasis is less common in children than adults. For this reason, limited data are available in the literature. In this study, it was aimed to evaluate the anatomical variations of the gallbladder, biliary tract and vessels of pediatric patients who underwent laparoscopic cholecystectomy (LC) for cholelithiasis, in line with the perioperative findings.

Methods

The preoperative data and peroperative findings of the patients who underwent LC between January 2016 and January 2022 in our center were retrospectively analyzed.

Results

45 patients were included in the study. Of these patients, 14 were boys and 31 were girls. The mean age was found to be 11.98 years. Gall tree variation was detected in 14 patients. It was found that the patient ages were statistically significant between the patient group with anatomical variation (n=14) and the patient group without anatomical variation (n=31) (p=0.0014).

Conclusion

It was thought that perhaps some of them may have arisen from anatomical variations in the idiopathic group, which constitutes a large part of the etiology of cholelithiasis.

Çocukluk çağında görülen kolelitiyazisin etiyolojisine farklı bir bakış: Anatomik varyasyonlar

M Mert*, AO Erdem*, AT Başer**, SK Özkısacık*, M Yazıcı*
*Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç

Kolelitiyazis çocuklarda erişkinlere göre daha nadir görülmektedir. Bu sebepten dolayı literatürde sınırlı veri mevcuttur. Bu çalışmada kolelitiyazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi (LK) uygulanan pediatrik hastaların peroperatif bulgular doğrultusunda safra kesesine, safra yollarına ve damarlarına ait anatomik varyasyonların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve metod

Merkezimizde ocak 2016-ocak 2022 tarihleri arasında LK uygulanan olguların preoperatif verileri ve peroperatif bulguları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular

Çalışmaya 45 hasta dahil edildi. Bu hastaların 14’ü erkek, 31’i kız idi. Yaş ortalaması 11,98 yıl olarak saptandı. 14 hastada safra ağacı varyasyonu saptandı. Anatomik varyasyon saptanan hasta grubu (n=14) ile anatomik varyasyon saptanmayan hasta grubu (n=31) arasında hasta yaşlarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p=0,0014).

Sonuç

Kolelitiyazis etiyolojisinin büyük bir kısmını oluşturan idiyopatik grubun içerisinde belki de bir bölümünün anatomik varyasyonlardan kaynaklanmış olabileceğini düşünülmüştür.

Close