39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 98

Healthcare team in ward round: Roles and responsibilities from the perspective of pediatric surgical residency teachers

N Çelik*, S Turan**
*Ankara City Hospital, Children's Hospital; Pediatric Surgery ICU
**Hacettepe University Medical School Department of Medical Education and İnformatics

Aim: To determine the roles and responsibilities of the healthcare team members in the ward round in view of pediatric surgery teachers.

Methods: Phenomenologic research methodology was used in this qualitative study. The data were obtained from semi-structured interviews with six pediatric surgery teachers, including two pediatric surgeons, two associate professors and two professors of pediatric surgery, who are proficient and experienced in ward round. Content analysis method was used to analysis the data.

Results: The participants were between 36-54 years old, working as a doctor between 12-30 years, and working as a pediatric surgeon between 9-25 years. The roles and responsibilities during ward round are defined with different qualifications by surgery teachers. The teachers stated that the consultant physician in charge of the ward round has a wide range of roles and responsibilities such as clinical and patient management, role modeling, education, and compentency in non-technical skills. Concerning duties of resident/senior resident and other surgeons, the importance of complying with hierarchical communication, particularly inpatient management, and preparation before and during ward round has been stressed. The roles and responsibilities of the supervisor nurse are defined as specifying medical information and observations during the ward round, and ensuring the flow of information among team members. The teachers had described the nuses' roles passively such as listening to different opinions, completing the resident deficiencies, and fulfilling the doctor's instructions instead of the active participation in ward round. Effective communication, team-working, and continuing professional development are defined among the important roles of the healthcare team.

Conclusıons: The roles and responsibilities of resident were differed by their experiences and competencies. It was determined that nurses are not expected to actively participate in the decision-making process regarding patient care, and have a passive role as an observer. It is noteworthy that the expectations of doctors in the ward round team to maintain "hierarchical communication".

Klinik vizitlerde sağlık ekibi: Çocuk cerrahisi eğiticilerin perspektifinden roller ve sorumluluklar

N Çelik*, S Turan**
*Ankara Bilkent Şehir Hastaneleri, Çocuk Hastanesi; Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Amaç: Çocuk cerrahisi eğiticilerin deneyimleri doğrultusunda klinik vizit sürecine katılan sağlık ekibi üyelerinin rol ve sorumluklarını belirlemektir.

Yöntem: Nitel olarak tasarlanan bu araştırmada fenomelojik desen kullanılmıştır. Veriler klinik vizit sürecine hâkim ve deneyimli iki çocuk cerrahisi uzmanı, iki çocuk cerrahisi doçenti ve iki çocuk cerrahisi profesörü (öğretim üyesi) olmak üzere 6 çocuk cerrahisi eğiticisi ile yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır.

Bulgular: Eğiticilerin yaş aralığı 36-54 yıl, doktor olarak çalışma süreleri 12-30 yıl, çocuk cerrahı olarak çalışma süreleri 9-25 yıl olarak bulunmuştur. Eğiticiler vizit sorumlu doktorun klinik ve hasta yönetimi, rol model olma, eğitim, teknik olmayan beceriler gibi geniş rol ve sorumlukları olduğunu belirtmişlerdir. Asistan/kıdemli asistan ve diğer cerrahi doktorlarının hasta hakimiyeti başta olmak üzere, vizit öncesinde hazırlık ve vizit sırasında hiyerarşik iletişime uymalarının önemli olduğu görülmüştür. Tıbbi bilgi ve gözlemlerini aktarma, bilgi aktarımı sorumlu hemşirenin rol ve sorumlukları arasında tanımlanmıştır. Eğiticilerin hemşirenin vizit sürecine aktif kalımına ilişkin görüş farklıkları olduğu dinleme asistan eksiklerini tamamlama ve hekim direktiflerini yerine getirilmesi pasif rollerinin olduğu görülmüştür. Vizit sürecinde yapıcı iletişimde bulunma, ekip işbirliği içinde çalışma ve sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlama sağlık ekibinin önemli rolleri arasında belirtilmiştir.

Sonuç: Asistanların rol ve sorumlulukları deneyim düzeylerine göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Hemşirenin hasta bakımı ile ilgili karar verme sürecine aktif olarak katılmadığı, pasif izleyici rolünün olduğu belirlenmiştir. Hiyerarşik iletişimin doktor ekibinin rol ve sorumlukları arasında yer aldığı görülmüştür.

Close