39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 81

Meckel's Diverticulum and Different Clinical Presentations; 13 Years of Experience

S Metin*, MA Akay*, O Varlıklı*, L Elemen**, GE Yıldız***
*Kocaeli University Faculty of Medicine, Pediatric Surgery Department
**Health Sciences University, Sancaktepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
***WM Medical Park Kocaeli

Objective: We aimed to retrospectively evaluate the patients diagnosed with Meckel's Diverticulum, who applied to our clinic with different findings between 2009 and 2022.

Materials and Methods: Patients treated and followed up with the diagnosis of Meckel's diverticulum in our clinic over a period of 12 years were examined in terms of gender, age, clinical presentation, findings during surgery, and ectopic tissues contained in the diverticulum.

Results: A total of 46 patients, 30 male and 16 female, were diagnosed with Meckel's Diverticulum over a 13-year period. The mean age at presentation was 4 years 8 months. While the youngest patient was 4 months old, our oldest patient was 14 years old. The most common clinical presentation was lower gastrointestinal bleeding with 16 patients. Ten patients were operated with the preliminary diagnosis of intussusception, 6 patients with peritonitis, 3 patients with perforation, 4 patients with volvulus, and 1 patient with internal herniation. Six patients were diagnosed incidentally. Only 16 patients were diagnosed with scintigraphy. All patients were treated with open surgery. During surgery, 1 patient had torsion giant Meckel's diverticulum, 5 patients had Meckel's and volvulus around the omphalomesenteric band, and 1 patient had mesenteric Meckel's Diverticulum. Eight patients were operated due to irreducible intussusception and the starting point was found to be Meckel's diverticulum. The most common ectopic tissue was gastric mucosa with 23 patients.

Conclusion: Although Meckel's diverticulum is most common around 2 years of age, it is a disease that can be seen in all age groups. In the clinic, it may present with findings other than classical sour cherry bruise-like lower GI bleeding. Although it is clinically present with findings that are not similar to Meckel's diverticulum, it is necessary to be cautious and keep the diagnosis of Meckel's diverticulum in mind, even though it cannot be diagnosed by scintigraphy. Meckel's diverticulum may be the main pathology underlying life-threatening conditions such as intussusception, volvulus, perforation.

Meckel Divertikülü ve Farklı Klinik Presentasyonlar; 13 Yıllık Deneyim

S Metin*, MA Akay*, O Varlıklı*, L Elemen**, GE Yıldız***
*Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Sancaktepe Şehit Prof Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
***WM Medical Park Kocaeli

Amaç: 2009-2022 yılları arasında farklı bulgular ile kliniğimize başvuran Meckel Divertikülü tanısı almış hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: On iki yıllık süre içerisinde kliniğimizde Meckel Divertikülü tanısı ile tedavi ve takip edilen hastalar, cinsiyet, yaş, klinik presentasyon, cerrahi sırasındaki bulgular, divetikülün içerdiği ektopik dokular açısından incelendi.

Bulgular: On üç yıllık süre içerisinde 30 erkek, 16 kız hasta olmak üzere toplam 46 hasta Meckel Divertikülü tanısı aldı. Başvuruda ortalama yaş 4 yıl 8 ay idi. En küçük hasta 4 aylık iken en büyük hastamız 14 yaşında idi. En sık klinik presentasyon 16 hasta ile alt gastrointestinal kanama idi. On hasta invajinasyon, 6 hasta peritonit , 3 hasta perforasyon, 4 hasta volvulus, 1 hasta internal herniasyon ön tanıları ile opere edildi. Altı hasta rastlantısal tanı aldı. Sadece 16 hastaya sintigrafi ile tanı konuldu. Hastaların hepsi açık cerrahi yöntem ile tedavi edildi. Cerrahi sırasında 1 hastada torsiyone dev Meckel divertikülü, 5 hastada Meckel ile birlikte omfalomezenterik bant etrafında volvulus, 1 hastada mezenterik Meckel Divertikülü mevcuttu. 8 hasta redükte edilemeyen invajinasyon sebebi ile operasyona alındı ve başlangıç noktasının Meckel divertikülü olduğu görüldü. En sık rastlanan ektopik doku 23 hasta ile gastrik mukoza idi.

Sonuç: Meckel divetikülü her ne kadar en sık 2 yaş civarında görülse de her yaş grubunda görülebilen bir hastalıktır. Klinikte klasik vişne çürüğü tarzında alt GIS kanama dışında bulgularla da karşımıza gelebilir. Klinik olarak Meckel divertikülüne benzemeyen bulgularla başvurulsa da, sintigrafi ile tanı konulamasa da temkinli olmak ve Meckel Divertikülü tanısını akılda tutmak gerekmektedir. Meckel Divertikülü invajinasyon, volvulus, perforasyon gibi hayatı tehdit eden durumların altında yatan temel patoloji olabilir.

Close