39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 20

Quantitative Evaluation of Chest X-rays Using Radiodensity Measurement in the Diagnosis of Foreign Body Aspirations in Children

A Bilen*, OZ Karakuş**, O Ulusoy*, H Güleryüz***, FC Sarıoğlu***, O Ateş*, FG Hakgüder*, M Olguner*, FM Akgür*
*Dept. of Pediatric Surgery, Dokuz Eylül University, Medical School, Izmir, Turkey
**Dept. of Pediatric Surgery, Sanko University, Medical School, Gaziantep, Turkey
***Dept. of Radiodiagnostic, Dokuz Eylül University, Medical School, Izmir, Turkey

Aim: Foreign body aspiration (FBA) is a life-threatening emergency in children that requires rapid diagnosis and treatment. There are difficulties in detecting foreign body aspiration (FBA) related findings in the evaluation of chest X-Ray (CXR), especially in emergency services where expert radiologist evaluation cannot be performed. The aim of this study is to evaluate the diagnostic effectiveness of quantitative measurement of radiodensity in detecting hyperaeration in CXR of patients with suspected FBA in children.

Methods: Records of patients who underwent bronchoscopy for the FBA between January 2008 and June 2020 were reviewed retrospectively. Initial CXR’s and computerized chest tomography’s of the patients were re-evaluated quantitatively by measuring lung radiodensity of FBA present, FBA absent and control groups. The continuous data were expressed as mean ± SEM. Statistical analysis was evaluated by Kruskal-Wallis variance analysis test. In case of significant differences between the groups, the Mann-Whitney U test was used for post-hoc pairwise comparisons. Friedman test was used to evaluate the dependent variables belonging to the same group. Statistical significance level was accepted as p <0.05.

Results: Total of 241 patients were hospitalized with preliminary diagnosis of FBA. Foreign body was detected in 154 patients (63.9%), was not detected in 87 patients (36.1%) during bronchoscopy. FBA present groups were compared with the control group and minimum 5%, maximum 21.5% radiodensity difference in favor of hyperaeration was found. When the radiodensities of the ipsilateral lung segments were compared with the other lung segments’ circles, radiodensity difference favoring hyperaeration were detected as minimum 5.5% and maximum 21.7%. In the FBA present group, hyperaeration or foreign body detected was not detected in 80 out of 154 patients (51.9%) in the initial CXR evaluation. Radiodensity measurements showed 5.5% or more radiodensity difference compatible with hyperaeration in 53 out of 80 patients (66.2%).

Conclusion: Radiodensity difference of more than 5.5% between the lung segments in the CXR is significant for the diagnosis of FBA. Quantitative interpretation of the CXR in patients with suspicious FBA will reduce unnecessary chest CT examination and negative bronchoscopy that may result in morbidity and mortality.

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Tanısında Akciğer Grafilerinin Radyodansite Ölçümü ile Kantitatif olarak Değerlendirilmesi

A Bilen*, OZ Karakuş**, O Ulusoy*, H Güleryüz***, FC Sarıoğlu***, O Ateş*, FG Hakgüder*, M Olguner*, FM Akgür*
*Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
**Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep
***Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) çocuklarda hayatı tehdit eden ve hızlı tanı tedavi gerektiren acil bir durumdur. Özellikle uzman radyolog değerlendirmesinin yapılamadığı acil servislerde akciğer grafisinin değerlendirilmesinde YCA ile ilgili bulguların saptanmasında güçlükler vardır. Bu çalışmanın amacı, çocuklarda YCA'dan şüphelenilen hastaların akciğer grafisinde hiperaerasyonu tespit etmede radyodensitenin kantitatif ölçümünün tanısal etkinliğini değerlendirmektir.

Yöntem: Ocak 2008 ile Haziran 2020 arasında YCA için bronkoskopi yapılan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların ilk akciğer grafileri ve bilgisayarlı toraks tomografileri, YCA pozitif, YCA negatif ve kontrol gruplarında radyodansite ölçümüyle kantitatif olarak yeniden değerlendirildi. Kantitatif değerlendirmede akciğerler üst, orta ve alt zonlara ayrıldı. Akciğer zonları birbirleriyle ve kontrol grubuna ait akciğer zonları ile karşılaştırıldı. Kantitatif radyodansite ölçümlerinin sonuçları bronkoskopide YCA saptanan ve saptanmayan olgularla karşılaştırıldı. Sürekli veriler ortalama ± SEM olarak ifade edildi. İstatistiksel incelemede Kruskal-Wallis varyans analizi ve post-hoc ikili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Aynı gruba ait bağımlı değişkenleri değerlendirmek için Friedman testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Toplam 241 hasta YCA ön tanısı ile hastaneye yatırıldı. Bronkoskopi sırasında 154 hastada (%63,9) yabancı cisim saptanırken, 87 hastada (%36,1) yabancı cisim saptanmadı. YCA mevcut gruplar kontrol grubu ile karşılaştırılmış ve hiperaerasyon lehine minimum %5, maksimum %21,5 radyodansite farkı bulunmuştur. Aynı taraf akciğer segmentlerinin radyodansiteleri diğer akciğer segmentlerinin çevreleriyle karşılaştırıldığında, hiperaerasyon lehine radyodansite farkı minimum %5,5 ve maksimum %21,7 olarak tespit edildi. YCA pozitif olan grupta, acil serviste ilk akciğer grafisi değerlendirmesinde 154 hastanın 80'inde (%51,9) hiperaerasyon veya yabancı cisim saptanmadı. Kantitatif radyodansite ölçümleri yapıldığında, 80 hastanın 53'ünde (%66,2) YCA’nu destekleyen hiperaerasyon ile uyumlu %5,5 veya daha fazla radyodansite farkı gösterildi.

Sonuç: Akciğer grafisinde akciğer segmentleri arasında %5,5'ten fazla radyodansite farkı YCA tanısı için önemlidir. YCA şüpheli hastalarda akciğer grafisinin kantitatif olarak yorumlanması, gereksiz akciğer bilgisayarlı tomografi incelemesini ve morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilecek negatif bronkoskopiyi azaltacaktır.

Close