39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 4

Can Santulli ileostomy be a treatment option in prematurity persistent feeding intolerance?

MS Kaya*, AE Karakaya*, S Yurttutan**, AG Güler*, AB Doğan***, FSM Kavan*, E Köklü****
*Kahramanmaras Sutcu Imam University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kahramanmaras
**Kahramanmaras Sutcu Imam University School of Medicine Department of Neonatology, Kahramanmaras
***Erciyes University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kayseri/Turkey
****Private Megapark Hospital Unit of Neonatology, Kahramanmaras

Aim: There is no clear definition for persistent feeding intolerance of a premature baby. Our aim is to evaluate the new use of divergent ostomy continuum in the care of patients with persistent feeding intolerance of preterm infants.

Methods: The records of patients who were followed up between May 2017 and June 2019, diagnosed with persistent feeding intolerance and treated with Santulli ileostomy, were reviewed retrospectively. Demographic information of the patients, preoperative and postoperative clinical profiles were recorded. Patients with organic pathology at surgery were not included in the study. Preoperative upper passage radiographs were taken in all patients. Persistent feeding intolerance was defined in preterm infants with feeding intolerance in cases where enteral feeding of 25cc/kg/day could not be exceeded despite all conservative approaches, the need for TPN persisted, and the expected weight gain could not be achieved.

Results: Feeding intolerance was present in 307 (25%) of 1223 premature infants we were followed up with, and 15 of them (5%) were considered as persistent feeding intolerance. The decision for surgery was made by consulting with the neonatology department. Two patients with organic intestinal pathology at surgery were excluded from the study. Santulli type ileostomy was performed in 13 patients, and they started to be fed with full dose in an average of 23 days. The mean discharge time was 36 days, and ileostomy closure time was 174 days.

Conclusion: Although prematurity persistent feeding intolerance is a very rare condition, both its differential diagnosis and treatment process are very challenging for clinicians. In cases resistant to all conventional and medical approaches, laparotomy and diverting ileostomy applications should be kept in mind both in the differential diagnosis and in the transition to full enteral nutrition.

Prematüre persistan beslenme intoleransında Santulli tipi ileostomi tedavi seçeneği olabilir mi?

MS Kaya*, AE Karakaya*, S Yurttutan**, AG Güler*, AB Doğan***, FSM Kavan*, E Köklü****
*Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Kahramanmaraş
**Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
***Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
****Özel Megapark Hastanesi Neonatoloji Ünitesi, Kahramanmaraş

Amaç: Premetüre bebeğin persistan beslenme intoleransı için çok net bir tanımlama yoktur. Amacımız Premetüre bebeğin persistan beslenme intoleransı hastalarının bakımında diverjan ostomi sürekliliğinin yeni kullanımını değerlendirmektir.

Yöntem: Mayıs 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında takip edilip persistan feeding intoleransı tanısı konulup santulli tipi ileostomi yapılarak tedavi edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik bilgileri, ameliyat öncesi ve sonrası klinik profilleri kaydedildi. Ameliyatta organik patoloji olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Tüm hastalara preoperatif üst pasaj grafileri çekildi. Beslenme intoleransı olan prematürelerde tüm konservatif yaklaşımlara rağmen 25cc/kg/gün enteral beslenmenin üzerine çıkılamaması, TPN ihtiyacının sebat etmesi, beklenilen kilo alımının sağlanamaması durumunda hastalar persistan beslenme intoleransı olarak kabul edildi.

Bulgular: Yatarak takip ettiğimiz 1223 prematüre bebeğin 307sinde(%25) beslenme intoleransı mevcut idi ve bunların 15i(%5) persistan beslenme intoleransı olarak kabul edildi. Ameliyat kararı neonatoloji bölümü ile konsey yapılarak alındı. Ameliyatta organik bağırsak patolojisi saptanan iki hasta çalışma dışı bırakıldı. 13 hastaya Santulli tipi ileostomi yapıldı, ortalama 23 günde tam doz beslenmeye başladılar. Taburcu zamanı ortalama 36 gün, ileostomi kapama zamanı ise 174 gün idi.

Sonuç: Prematüre persistan beslenme intoleransı çok nadir görülen bir tablo olmakla beraber gerek ayırıcı tanısı ve gerekse tedavi süreci klinisyenleri oldukça uğraştıran bir tablodur. Tüm konvansiyonel ve medikal yaklaşımlara dirençli olgularda hem ayırıcı tanı hem de tam enteral beslenmeye geçişte laparotomi ve diverting ileostomi uygulamaları akılda tutulmalıdır.

Close