39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 103

Nissen Fundoplication And Postoperative Efficacy In Neurologically Impaired Children

S Özkaya, A Parlak, Ş Kaya, F Çelik, AN Gürpınar, H Doğruyol
Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction: In neurologically impaired children, the efficacy of anti-reflux surgery for respiratory and nutritional symptoms is controversial. We present the clinical results of children with neurological handicaps who underwent Nissen Fundoplication.

Method: We retrospectively analyzed data of 63 patients who had anti-reflu surgery between june 2009-January 2021.

Results: The mean age of 63 patients was 6.2 years and 35 were men. 80% of the patients were cerebral palsy. Patients had difficulty feeding and swallowing (n:59), vomiting (n:46), hematemesis (n:2) and pneumonia (n:42). Barium swallowing test(n:14) in 8, Scintigraphy(n:41) in 35, pH meter(n:34) in 27, Impedance(n:9) in 8 patients were compatible with GER. Fundoplication was completed laparoscopically in 61 patients. Except for 3 patients without swallowing dysfunction and 5 patients with gastrostomy, all patients underwent gastrostomy through the trocar site. Pneumothorax (n:2) and liver laceration (n:1) were complications. The average operation time was 138 minutes. In the postoperative period, patients had atelectasis (n:15), pneumonia (n:4) and sepsis (n:2). The average length of hospital stay was 8.8 days (4-30 days). Gastrostomy-related complications; granulation tissue (n:6), dermatitis(n:2), dumping syndrome (n:2), delay in gastric emptying (n:1). One of these patients underwent gastrostomy again and the other was done with jejunostomy. It was observed that there were 8 exitus in follow-up, 2 of them in the early postoperative period. 47 patients that had a minimum follow-up period of 3 months were evaluated. Emesis was controlled in 35 patients who had emesis in the preoperative period, but in only 3 of them. Two of these patients were thought to be 'loose wrap', one of whom received medical treatment, and the other was removed from follow-up without a plan. In postoperative period, respiratory complaints decreased in 17 of 32 patients. Tracheostomy was applied in 5 patients.

Conclusion: Emesis in neurologically impaired children can be controlled with Laparoscopic Nissen Fundoplication, but the efficacy of anti-reflux surgery on respiratory problems is not clear. In order to improve the quality of life in these patients, additional improvements in diagnosis and treatment strategies are mandatory.

Nörolojik Sorunu Olan Çocuklarda Nissen Fundoplikasyonu Ve Postoperatif Etkinliği

S Özkaya, A Parlak, Ş Kaya, F Çelik, AN Gürpınar, H Doğruyol
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Nörolojik hasarı olan çocuklarda Gastroözofageal reflü hastalığına(GÖR) bağlı respiratuar ve beslenme ile ilgili semptomlara yönelik anti-reflü cerrahisinin etkinliği tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada Nissen Fundoplikasyonu yaptığımız nörolojik hasarı bulununan çocukların klinik sonuçlarını sunacağız.

Metod: Haziran 2009- Ocak 2021 yılları arasında Nissen Fundoplikasyonu uyguladığımız nörolojik hasarı olan 63 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: 63 hastanın yaş ortalaması 6,2 yıl(3ay-17 yaş) ve 35’i erkekti. Hastaların %80’i serebral palsiliydi. Hastalarda beslenme ve yutma güçlüğü(n:59), kusma(n:46), hematemez(n:2), pnömoni öyküsü(n:42) mevcuttu. ÖMD(n:14) 8, Sintigrafi(n:41) 35, pH metre(n:34 ) 27, Empedans(n:9) 8 hastada GÖR ile uyumluydu. 61 hastada fundoplikasyon laparoskopik olarak tamamlanmıştır. Yutma disfonksiyonu olmayan 3 hasta ve gastrostomisi olan 5 hasta dışında tüm hastalara trokar yerinden gastrostomi açılmıştır. Pnömotoraks (n:2) ve karaciğerde laserasyon (n:1) perioperatif komlikasyonlardı. Ortalama ameliyat süresi 138 dakikaydı (70-240 dakika). Postoperatif dönemde atelektazi(n:15), pnömoni(n:4), sepsis(n:2) nedeniyle yatarak tedavi almışlardır. Ortalama hastanede kalış süresi 8,8 gündü(4-30gün). Gastrostomi ilişkili komplikasyonlar; granülasyon dokusu(n:6), gastrostomi yerinde dermatit(n:2), Dumping sendromu (n:2), mide boşalmasında gecikme(n:1) olarak görüldü. Bu hastalardan birine tekrar gastrostomi, diğerine ise jejunostomi yapılmıştır. Hastaların 2’si postoperatif erken dönemde olmak üzere 8 hasta takiplerinde exitus olduğu görülmüştür. Uzun dönem takipleri için en az 3 ay süreli ve ortalama takip süresi 1,9 yıl (3ay-7yıl) olan 47 hasta klinik olarak değerlendirilmiştir. Preoperatif dönemde kusması olan 35 hastanın tamamına yakınında postoperatif dönemdeki şikayetleri kontrol altına alınmış, sadece 3’ünde öğürme ve kusma devam etmiştir. Bu hastalardan 2’sinde tekrar GÖR saptanmış ve ‘gevşek wrap’ olduğu düşünülmüş, biri medikal tedavi almış diğer hasta takipten çıkmıştır. 1 hasta özofagus striktürüne bağlı tam yapışıklık nedeniyle oral beslenememiş gastrostomi ile beslenmeye devam etmiştir. Akciğer enfeksiyonu olan 32 hastadan 17’sinde postoperatif dönemde respiratuar şikayetleri gerilemiştir. 5 hastada GÖR’den bağımsız mekanik ventilatör ihtiyacı nedeniyle trakeostomi açılmıştır.

Sonuç: Nöromotor sorunu olan çocuklarda kusma ile ilgili şikayetler Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu ile kontrol altına alınabilirken, anti reflü cerrahinin respiratuar sorunlara etkisi net değildir. Bu hastalarda yaşam kalitesini iyileştirmek için tanı ve tedavi stratejilerinde ilave iyileştirmeler yapılması zorunludur.

Close