39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 5

Pneumomediastinum: the experience of a pediatric surgery clinic

ME Boleken*, M Çakmak*, OH Kocaman*, T Günendi*, O Dere**, ME Dörterler*
*Harran University Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Şanlıurfa, Türkiye
**Harran University Medical Faculty, Department of Radiology, Şanlıurfa, Türkiye

Aim

Pneumomediastinum, defined as mediastinal emphysema, is the term coined for the presence of air in the mediastinum. It is a rare condition that can occur in children due to different etiologies, especially trauma, and can be seen in the absence of an underlying injury. We examined the causes of pneumomediastinum and the treatment approach in children treated in our clinic.

Methods

18 patients under the age of 18 who were diagnosed with pneumomediastinum in our clinic between 2011-2021 were assessed retrospectively. The files of patients diagnosed with pneumomediastinum were evaluated, and clinical data on patient history, physical characteristics, symptoms and examination findings, imaging studies, length of hospital stay, mode of treatment, and complications were investigated. The need for advanced imaging methods, bronchoscopy and surgical intervention was determined.

Results

The cause of pneumomediastinum was blunt thoracic trauma in 2 patients, blunt trauma to the cervical region in 2 patients, penetrating trauma to the thorax and cervical region in 3 patients, hanging from the neck in 1 patient, drowning in 1 patient, birth trauma in 1 patient, general body trauma in 3 patients, foreign body aspiration in 5 patients and causes of iatrogenic origin in 2 patients. While 6 patients had pneumothorax, 5 patients had other organ injuries. Except for the patients with foreign body aspiration, all patients underwent computed tomography in which bronchoscopy was performed in 5 of these, and tracheal laceration was detected in 2 patients. Tracheal laceration was detected during bronchoscopy in 1 patient with foreign body aspiration. 17 patients were followed conservatively and 5 patients died.

Conclusion

Pneumomediastinum and ventilation difficulties should raise the suspicion of a tracheal injury. In some patients, computed tomography scan alone with close observation may be sufficient. Bronchoscopy may be required for early diagnosis and treatment. Most patients are followed conservatively.

Pnömomediastinum; bir çocuk cerrahisi kliniğinin deneyimi

ME Boleken*, M Çakmak*, OH Kocaman*, T Günendi*, O Dere**, ME Dörterler*
*Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
**Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç

Mediastinal amfizem olarak tanımlanan pnömomediastinum, mediastende hava varlığını tanımlayan terimdir. Çocuklarda travma başta olmak üzere farklı etiyolojilere bağlı olarak ortaya çıkabilen ve altta yatan bir yaralanma yokluğunda da görülebilen nadir bir durumdur. Kliniğimizde tedavi edilen çocuklarda pnömomediastinum nedenlerini ve tedavi yaklaşımını inceledik.

Yöntem

Kliniğimizde 2011-2021 yılları arasında pnömomediastinum tanısı konulan 18 yaş altı 20 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Pnömomediastinum tanısı alan hastaların dosyaları değerlendirilerek hasta öyküsü, fiziksel özellikleri, semptom ve muayene bulguları, görüntüleme çalışmaları, hastanede kalış süreleri, uygulanan tedaviler ve komplikasyonlara ilişkin klinik veriler araştırıldı. İleri görüntüleme yöntemleri, bronkoskopi ve cerrahi müdahale ihtiyacı belirlendi.

Bulgular

Pnömomediastinum nedeni 2 hastada künt toraks travması, 2 hastada servikal bölgeye künt travma, 3 hastada toraks ve servikal bölgeye penetran travma, 1 hastada boyundan ası, 1 hastada suda boğulma, 1 hastada doğum travması, 3 hasta genel vücut travması, 5 hastada ise yabancı cisim aspirasyonu ve 2 hastada iatrojenik idi. 6 hasta pnömotoraks, 5 hastada diğer organ yaralanmaları mevcuttu. Yabancı cisim aspirasyonu olan hastaların haricinde tüm hastalara bilgisayarlı tomografi çekildi ve bu hastaların 5’ ine bronkoskopi yapıldı ve 2 hastada trakeal laserasyon tespit edildi. Yabancı cisim aspirasyonu olan 1 hastada bronkoskopi esnasında trakeal laserasyon tespit edildi. 17 hasta konservatif izlendi. 5 hasta kaybedildi.

Sonuç

Pnömomediastinum ve ventilasyon güçlükleri trakeal yaralanma şüphesini artırmalıdır. Bazı hastalarda yalnızca bilgisayarlı tomografi taraması ve yakın gözlem yeterli olabilir. Erken tanı ve tedavi için bronkoskopi gerekebilir. Çoğu hasta konservatif takip edilir.

Close