39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 42

Combination of thermocautery and disposable metal-covered circumcision device: Nero Alisklamp™

NF Aras
Private Clinic

Aim: Circumcision is one of the most common surgical procedure all over the world. Especially in underdeveloped and developing countries, performing circumcision by non-qualified people creates a need for a standard and safe method of circumcision for children all over the world.

The aim of this study; To present the single center results of a new circumcision device that eliminates the disadvantages of plastic disposable devices.

Methods: In this study, 3122 boys circumcised in a single center with NeroAlisklamp between April 2021 and July 2022 were examined in terms of their ages, circumcision durations, follow-up times and complications.

Results: In 3122 patients aged between 1 month and 16 years, metal-plated NeroAlisklamp device was attached to the penis and the skin was cut over the apparatus with thermocautery. The device was removed and the wound lips were sutured. The shortest circumcision duration was recorded as 4 minutes and the longest as 9 minutes. The shortest follow-up period was 2 weeks and the longest 6 weeks. The most common complication after circumcision was ecchymosis (42 patients, 1.34%). Other complications are; bleeding (21 patients, 0.67%), secondary phimosis (19 patients, 0.6%), seperation in the wound (14 patients, 0.44%), bullae (4 patients, 0.1%) and anaphylaxis (1 patient, 0.03%) were noted. Complications such as glans necrosis, amputation or inadequate excision were not observed in any of the patients.

Conclusion: Circumcision with NeroAlisklamp; In the light of the data of this study, which has the largest number of patients in this method, it is a fast and safe method.

Termokoter ile tek kullanımlık metal kaplama sünnet aparatı birlikteliği: NeroAlisklamp™

NF Aras
Özel Muayenehane

Amaç: Sünnet ülkemizde ve dünyada en sık yapılan cerrahi işlemlerden biridir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sünnetin ehil olmayan kişiler tarafından yapılması, tüm dünya çocukları için standart ve güvenli bir sünnet yöntemine ihtiyaç doğurmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; tek kullanımlık aparatların dezavantajlarını ortadan kaldıran yeni bir sünnet aparatının tek merkez sonuçlarını sunmak.

Yöntem: Bu çalışmada Nisan 2021 – Temmuz 2022 tarihleri arasında NeroAlisklamp ile tek merkezde sünnet edilen 3122 erkek çocuk; yaşları, sünnet süreleri, takip süreleri ve komplikasyonları açısından incelenmiştir.

Bulgular: Yaşları 1 ay ile 16 yaş arasında değişen 3122 hastada penise metal kaplama NeroAlisklamp aparatı takıldı ve cilt termokoter ile aparat üzerinden kesildi. Aparat çıkarılarak yara dudakları süture edildi. En kısa sünnet süresi 4 dk, en uzun süre 9 dakika olarak kaydedildi. Takip süresi en kısa 2 hafta, en uzun 6 haftaydı. Sünnet sonrası en sık görülen komplikasyon ekimozdu (42 hasta, %1.34). Diğer komplikasyonlar ise; kanama (21 hasta, %0.67), sekonder fimozis (19 hasta, %0.6), insizyonda açılma (14 hasta, %0.44), bül (4 hasta, %0.1) ve anaflaksi (1 hasta, %0.03) olarak not edilmiştir. Ekimoz tedaviye gerek duymadan 2-4 hafta arasında rezorbe olmuştur. Kanamalardan 3 tanesi sargı sarılarak, 1 tanesi ise damar süture edilerek tedavi edilmiş olup kalan 17 hastada kanama spontan durmuştur. Sekonder fimozis gelişen 19 hastaya steroid içeren topikaller uygulanmış olup 12 tanesi 1 haftalık tedavinin ardından düzelmiştir. Kalan 7 tanesi ise muayenehane şartlarında dilatasyon yapılarak düzeltilmiştir. Hiçbirine revizyon gerekmemiştir. İnsizyonda açılma olan 14 hasta 4-6 haftalık takip ve skatrizan ajanlar kullanılarak tedavi edilmiştir. Bül oluşan 4 hasta kayda geçen ilk 100 hasta popülasyonunun içindedir ve tedavisinde topikal bir ajan kullanılmamıştır, spontan iyileşmiştir. Hastaların hiçbirinde glans nekrozu, amputasyon ya da yetersiz eksizyon gibi komplikasyonlar gözlenmemiştir.

Sonuç: NeroAlisklamp ile sünnet; bu yöntemde en geniş hasta sayısına sahip bu çalışmanın verileri ışığında, hızlı ve güvenli bir yöntemdir.

Close