39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 50

Comparison of complications and long term outcomes of percutaneous tracheostomy in children under and over 12 months

S Sözduyar*, E Ergün*, P Khalilova*, G Göllü*, Ö Selvi Can**, T Kendirli***, A Yağmurlu*, M Çakmak*, M Bingöl Koloğlu*
*Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ankara University School Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation
***Ankara University Faculty of Medicine Department Pediatric Intensive Care

Objective: Percutaneous tracheostomy is rarely performed in children, especially in infants. In this study, we aimed to compare infants under 12- months of age with children over 12- months of age in terms of complications and long-term outcomes of PT done using the Griggs technique under rigid bronchoscopy guidance.

Methods: This study included 110 PICU patients who underwent PT by Griggs technique between 2012 and 2020. The patients' data were collected from a prospectively designed database and were reviewed. The patients were divided into two groups: under 12- months of age (Group 1) and over 12- months of age (Group 2). The demographic data, primary disease, translaryngeal intubation time before PT, the duration of PICU stay after the procedure, the duration of hospitalization after PT, home ventilation requirement, permanent decannulation rates, and complications were evaluated and compared between 2 groups

Results: 110 children were included in the study (Group 1 n=51, Group 2 n=59). Mean intubation times before the procedures were 64.6 +40 days and 38.6+37.9 days in Group 1 and Group 2, respectively (p<0.001). There were no intraoperative and early postoperative complications. Accidental decannulation and tracheostomy-related death did not occur in any child. Tracheostomy stricture was observed in 14(12.7%) children and was significantly higher in Group 1 than in Group 2. There were no differences in terms of granuloma and peristomal dermatitis between groups.

Conclusion: PT is a safe and feasible procedure even in small infants. The accidental decannulation risk is lower than standard tracheostomy. Interacting with rigid bronchoscopy guidance is essential to perform a safer procedure. The first tracheostomy tube change should be performed in the operation room in children under 12-months of- age for possible dilation requirements.

Bir yaş altı ve üstü çocuklarda perkütan trakeostomi komplikasyonlarının ve uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması

S Sözduyar*, E Ergün*, P Khalilova*, G Göllü*, Ö Selvi Can**, T Kendirli***, A Yağmurlu*, M Çakmak*, M Bingöl Koloğlu*
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Anabilim Dalı

Amaç: Perkütan trakeostomi(PT) çocuklarda, özellikle bebeklerde nadiren uygulanmaktadır. Bu çalışmada, bir yaş altı ve üstündeki çocuklarda rijit bronkoskopi rehberliğinde Griggs tekniği kullanılarak yapılan PT'nin komplikasyonları ve uzun dönem sonuçları karşılaştırılması amaçlandı.

Materyal metod: Çalışmaya 2012-2020 yılları arasında Griggs tekniği ile PT uygulanan 110 çocuk yoğun bakım ünitesi hastası dahil edildi. Hastaların verileri prospektif olarak tasarlanmış bir veri tabanından toplandı. Hastalar 12 ay ve altı (Grup 1) ve 12 ay üstü (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Demografik veriler, primer hastalıklar, PT öncesi translaringeal entübasyon süresi, işlem sonrası yoğunbakımda kalış süresi, PT sonrası hastanede kalış süresi, kalıcı dekanülasyon oranları ve komplikasyonlar değerlendirildi ve 2 grup arasında karşılaştırıldı.

Sonuçlar: 110 çocuk çalışmaya dahil edildi (Grup 1 n=51, Grup 2 n=59). İşlem öncesi ortalama entübasyon süreleri Grup 1 ve Grup 2'de sırasıyla 64.6 ±40 gün ve 38.6±37.9 gündü(p<0.001). Hiçbir hastada intraoperatif ve erken postoperatif komplikasyona rastlanmadı. İki grupta da kaza sonucu dekanülasyon ve trakeostomiye bağlı ölüm gözlenmedi. On dört çocukta (%12.7) trakeostomi darlığı görüldü ve Grup 1'de Grup 2'ye göre anlamlı derecede yüksekti. Gruplar arasında granülom ve peristomal dermatit açısından fark yoktu.

Sonuç: PT, küçük bebeklerde bile güvenli ve uygulanabilir bir prosedürdür. Kazara dekanülasyon riski standart trakeostomiden daha düşüktür. Daha güvenli bir işlem için rijit bronkoskopi kullanımı esastır. Bir yaş altı çocuklarda olası dilatasyon gereksinimini göz önünde bulundurarak ilk trakeostomi tüpü değişimi ameliyathanede yapılmalıdır.

Close