39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 50

TRAUMATIC TESTICULAR AMPUTATION: CASE REPORT

AO Ali*, B Erginel*, MB Tepe*, MS Karadeniz**, FG Soysal*, E Keskin*
*Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation

Introduction: Male genital injuries are rare to occur relatively due to isolated location and mobility of the genitals. Traumatic unilateral testis amputation with relatively normal contralateral testis and spermatic cord is unusual. Complete traumatic amputation of testis needs urgent surgical intervention.

Case: A 10-year-old boy was brought to the paediatric emergency department with a penetrating trauma of the right hemiscrotum after a fall from a tree. The patient was otherwise healthy with no history of previous surgery. The physical examination revealed an open wound and empty right scrotum with no palpable testis. The spermatic cord was exposed, though no active bleeding was noted. Left testicle was palpated in the left hemiscrotum and was non-tender. There was no edema or hyperemia in the left hemiscrotum.

The father of the patient brought the avulsed testicle in a sample container which was confirmed with physical examination and pathology result. Given these findings the patient was urgently taken to the operating room for scrotal exploration. Under general anesthesia the site was cleaned and draped. Then the wound was irrigated with 1L of saline. During exploration missing right testicle was noted, while no foreign materials were found. Free end of the spermatic cord was ligated to achieve hemostasis. Tunica vaginalis and dartos were repaired in an interrupted fashion using polyglactin suture. Then the skin is closed, ending the operation. The patient was given a tetanus shot and discharged 8 hours after the operation.

Discussion: Majorities of male genital injuries occur following motor-vehicles accidents. This is isolated case of fall from a height with peneterating injury to right hemiscrotum. The management includes a thorough cleaning and debridement of devitalized tissues and possible microsurgical replantation of avulsed testes.

TRAVMATİK TESTİS AMPUTASYONU: OLGU SUNUMU

AO Ali*, B Erginel*, MB Tepe*, MS Karadeniz**, FG Soysal*, E Keskin*
*İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Giriş: Erkek genital yaralanmaları, genital organların izole konumu ve hareketliliği nedeniyle nispeten nadir görülür. İzole genital travmaya bağlı testis ampütasyonu çok nadirdir ve acil cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur.

Olgu: 10 yaşında bir erkek hasta ağaçtan düştükten sonra sağ hemiskrotuma nafiz travma ifadesiyle çocuk acil birimine başvurdu. Ek bir hastalığı olmayan hastanın geçirilmiş bir cerrahi öyküsü de yoktu. Fizik muayenede sağ hemiskrotumda açık bir yara olduğu ve hemiskrotumun boş olduğu görüldü. Sağ testis palpe edilemedi. Spermatik kord açıktaydı; ama aktif kanama görülmedi. Sol testis hassas değildi ve sol hemiskrotumda palpe edilebiliyordu. Sol hemiskrotumda ödem ya da hiperemi yoktu. Hastanın babasının bir saklama kabında getirdiği dokunun kopmuş testis olduğu fizik muayene ve sonrasında patoloji raporuyla doğrulandı.

Bu bulgular ışığında hasta skrotal eksplorasyon planıyla acilen operasyon odasına alındı. Genel anestezi altında bölge temizlendi ve örtüldü. Yara serum fizyolojik ile irrige edildikten sonra yapılan eksplorasyonda sağ testis veya hemiskrotum içinde yabancı cisime rastlanmadı. Hemostazı sağlamak için spermatik kordun boş ucu bağlandı. Tunika vajinalis ve dartos polyglactin sütür ile tek tek dikildikten sonra cilt kapatılarak işlem sonlandırıldı.

Tetanoz aşısı uygulanan hasta operasyondan 8 saat sonra taburcu edildi.

Tartışma: Erkek genital yaralanmalarının büyük bir kısmı motorlu taşıt kazaları sonrasında meydana gelmektedir. Bu vakada yüksekten düşme sonrasında meydana gelen sağ hemiskrotum penetran yaralanma ve travmatik sağ testis ampütasyonu ile sonuçlanan bir vakadır. Tedavisi, cerrahi ile cansız dokuların kapsamlı bir şekilde temizlenmesini, debridman yapılmasını ve mümkünse avülse olmuş testisin mikrocerrahi yöntem ile reimplantasyonunu içerir.

Close