39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 5

Three port laparoscopic type 1c choledochal cyst excision and hepaticoduodenostomy by suspending gallbladder and liver

MS Arda*, T Abbasov*, Ç Öztunalı**, H İlhan*
*Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Radiology

Choledochal cyst (CC) is an anomaly that is frequent in females and Asian population. It could be diagnosed during the investigation of dizziness, abdominal pain, jaundice and vomiting. Recurrent cholangitis, pancreatitis, liver damage and malign transformation are the longterm complications. Open hepaticojejunostomy (HJ) is the classic approach. Recently, laparoscopic heptico-duodenostomy (HD) has become more popular. In this study; CC excision by laparoscopic gall bladder and liver suspending HD is presented.

A three months-old girl admitted to emergency department with the complains of dizziness, fever and jaundice. She was referred to our department with the diagnose of cholangitis and CC. She responded to conservative treatment. On diagnostic tests Type 1C CC was revealed in magnetic resonance imaging and excision was planned. She was followed up to 1 year without complication and was undergone three port laparoscopic surgery by suspending liver and gall bladder. The anatomy was elucidated by cholangiogram. Dissection has been started from the anterior wall of CC. Thereafter dissection was proceeded till to the distal healthy choledoch close to pancreas. Meanwhile duodenum was cholerized for ease of both releasing distal choledoch and eventual anastomosis. Distal choledoch was transected by endo clip. The CC and common hepatic duct were freed up to the hepatic hilus. Choledoch was resected just inferior to common hepatic duct (CHD) whereas HD was performed by primary sutures.

Penrose drain was left on site. Patient has began to feed on postoperative day one. As there were no complain drain was taken out and she was discharged on postoperative day two. She did well during follow up of 6 months.

In conclusion, our study has revealed that laparoscopic HD with suspending live and gall bladder is safe and feasible in children. Additionally, drainage of bile by HD is more similar to anatomic and physiologic paths therefore we believe that long term results will be better according to HJ.

Safra kesesi ve karaciğer askısı destekli 3 port laparoskopik Tip 1C koledok kist eksizyonu ve hepatikoduodenostomi

MS Arda*, T Abbasov*, Ç Öztunalı**, H İlhan*
*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Koledok kisti (KK) daha çok kız cinsiyet ve uzak doğu toplumlarında görülen doğumsal anomalidir. Huzursuzluk, karın ağrısı, sarılık ve kusma gibi yakınmalara neden olur. Tekrarlayan kolanjit ve pankreatit, uzun dönemde karaciğer hasarı ve malign transformasyona neden olabilir. Hepato-jejunostomi (HJ) klasik cerrahi yaklaşımdır. Son dönemde laparoskopik yaklaşım ile birlikte hepato-duodenostomi (HD) tercih edilmektedir. Çalışmamızda, üç port kullanılarak yapılan laparoskopik KK eksizyonu, kolesistektomi ve HD yaklaşımı sunulmuştur.

3 aylık kız olgu sarılık, ateş, huzursuzluk ve kusma yakınmaları ile acil servise başvurmuş. İncelemeler sonucunda kolanjitin eşlik ettiği KK saptanarak kliniğimize refere edilmiştir. Konservatif tedaviye yanıt veren olgu izleme alındı. Manyetik rezonans kolanjio-pankreotografi görüntüleri tip 1C KK ile uyumlu bulundu. 1 yaşına kadar izlenen olguya girişim planlandı. Göbek, sağ ve sol kadranlardan yerleştirilen 3 mm’lik 3 port ile yerleştirildi. İlk olarak yapılan kolanjiografi ile anatomi ortaya kondu. Falsiform ligamanına konulan çift geçişli askı sütürü ile karaciğer karın ön duvarına; safra kesesi de diyafragmaya asıldı. Kist anteriordan başlanarak diseke edildi. Duodenum koherize edilerek distal normal koledok ortaya kondu. Endoklip ile distal koledok bağlandı. Daha sonra proksimalde normal ortak hepatik safra kanalı ortaya konana kadar diseksiyona devam edildi. KK'nin tamamı ve koledok kısmen eksize edildi. Sağ ve sol ana safra kanalları gözlendi. Mobilize edilen duodenum ile ortak safra kanalı tek tek sütür ile anastomoz yapıldı. Loja penröz dren bırakıldı. Postoperatif 1. gün normal kıvam ve renkte gaitası olması üzerine ağızdan beslenmeye başlandı. Beslenme sonrası sorunu olmayan olgunun penröz dreni çekilerek postoperatif 2. gün taburcu edildi. Postoperatif 6. ayında sorunsuz izlemine devam edilmektedir.

Sonuç olarak, çalışmamız HD’nin laparoskopik olarak çocuklarda güvenle uygulanabileceği ve ameliyat sonrası derlenmenin açık cerrahiye göre daha hızlı olabileceğini göstermektedir. HD; safra drenajı açısından normal yapı ve fizyolojiye uygun bir anatomi sağladığı için uzun dönem sonuçlarının daha olumlu olacağı kanısındayız.

Close