39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 3

Robotic-Assisted Laparoscopic Appendicovesicostomy

GB Bahadır*, SE Ünlü Ballı**, G Korkmaz**, Ö Ekici**, B Çalışkan**, E Mambet**, H Öztürk**, İ Sürer**, S Demirbağ**
*Gulhane Training and Research Hospital
**Gulhane Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Robotic techniques are being increasingly used in minimally invasive pediatric urology. Pediatric surgeons have gained experience with robotic procedures in children, and are beginning to apply these techniques in more complex cases, such as robotic-assisted laparoscopic appendicovesicostomy (RALA). Robotic surgery allows the surgeon to perform fine suturing and precise dissection under magnified vision, making it ideal for complex reconstructive urinary tract surgery.

Case: The nine-year-old boy was by neurogenic bladder. As a result of the examinations performed on the patient, right vesicoureteral reflux, double ureter and neurogenic bladder were detected. Appendicovesicostomy and reflux surgery were decided for clean intermittent catheterization.

It was aimed to share the technical details of Robotic-assisted laparoscopic right Lich Gregoir and RALA .

Robotik Yardımlı Laparoskopik Apendikovezikostomi

GB Bahadır*, SE Ünlü Ballı**, G Korkmaz**, Ö Ekici**, B Çalışkan**, E Mambet**, H Öztürk**, İ Sürer**, S Demirbağ**
*Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
**Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Robotik cerrahi, minimal invaziv pediatrik ürolojik olgularda giderek daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Pediatrik cerrahlar çocuklarda robotik cerrahi işlemler konusunda deneyim kazanarak ve bu teknikleri robotik yardımlı laparoskopik apendikovezikostomi (RYLA) gibi daha karmaşık olgularda uygulamaya başladılar. Robotik cerrahi, cerrahın büyütülmüş görüş alanı altında cerrahi teknikleri daha kolay ve hassas uygulanmasını sağlayarak karmaşık rekonstrüktif idrar yolu cerrahisi için bu yöntem ideal hale getirmektedir.

Olgu:

Nörojenik mesane tanılı dokuz yaşındaki erkek çocukta; yapılan incelemeler sonucunda sağ vezikoüreteral reflü, çift üreter ve nörojenik mesane varlığı tespit edildi. Temiz aralıklı kateterizasyon için apendikovezikostomi ve anti-reflü cerrahisine karar verildi.Robotik yardımlı laparoskopik sağ Lich-Gregoir ve RYLA'nın teknik detaylarının paylaşılması amaçlandı.

Close