39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 20

An Entity Mimicking Duodenal Duplication Cyst – Choledochocele

E Evin, P Khalilova, E Ekiyor, E Ergün, M Çakmak, U Ateş
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction:Choledochocele is a condition of cystic dilatation of the intraduodenal portion of the common bile duct. It may be asymptomatic or present with pancreatitis,biliary obstruction or nonspecific gastrointestinal symptoms. Duodenal duplication,on the other hand,is a pathology that accounts for 7%of all duplications,is asymptomatic or causes pancreatitis with jaundice,can manifest itself with bleeding,intestinal obstruction or obstruction of the biliopancreatic ducts. In this article,a case who was found to be compatible with duodenal duplication cyst and diagnosed intraoperatively as choledochocele will be discussed.

Case:A 16-year-old female patient applied to our outpatient clinic with complaints of occasional nausea and abdominal pain for 5months. In the cross-sectional examinations of the external center and abdominal ultrasonography performed in our center,a cystic lesion with anechoic content,similar to the duodenal wall,with a size of approximately 55x27mm adjacent to the 2nd part of the duodenum was observed in the right upper quadrant of the abdomen,and the appearance was primarily evaluated as compatible with a duodenal duplication cyst.Laparoscopic duodenal duodenal duplication cyst excision was planned.No duodenal duplication cyst was observed.Intraoperative ultrasonography revealed that the cyst was intraluminal.Laparotomy was performed.When the duodenum was opened from the antimesenteric face and the cyst was reached,it was seen that bile came out and choledochocele was considered.By intraoperative cholangiography,opaque passage from the duct to the intrahepatic bile ducts and duodenum was observed, the diagnosis of choledochocele was clarified.Choledochocele excision was performed. The patient was discharged without complications in the first postoperative week and there was no problem in the follow-up.

Conclusion:Choledochocele and duplication cyst should be considered together in the differential diagnosis, and it should be kept in mind that although abdominal ultrasonography and cross-sectional imaging have a very important role in the diagnosis,their differentiation may be difficult.

Duodenal Duplikasyon Kistinin Taklit Edebilen Bir Antite – Koledokosel

E Evin, P Khalilova, E Ekiyor, E Ergün, M Çakmak, U Ateş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Koledokosel, ortak safra kanalının intraduodenal bölümünün kistik dilatasyonu durumudur. Asemptomatik olabileceği gibi pankreatit, biliyer obstrüksiyon veya spesifik olmayan gastrointestinal semptomlarla kendini gösterebilir. Duodenal duplikasyon ise tüm duplikasyonların %7'sini oluşturan, asemptomatik veya sarılık ile pankreatite neden olan kanama, bağırsak tıkanıklığı veya biliopankreatik kanalların tıkanması ile kendini gösterebilen bir patolojidir. Çoğu kistiktir ve lümenle iletişim kurmaz. Abdominal ultrasonografi genellikle tanıda ilk seçenek olarak kullanılır. Bu yazıda yapılan görüntülemelerinde duodenal duplikasyon kisti ile uyumlu olarak saptanıp intraoperatif olarak koledokosel tanısı konulan bir olgu irdelenecektir.

Olgu: 16 yaşında kız hasta, 5 aydır ara ara olan mide bulantısı, karın ağrısı şikayeti polikliniğimize başvurdu. Dış merkez kesitsel incelemeleri ve merkezimizde yapılan abdomen ultrasonografısınde batın sağ üst kadranda duodenum 2. parçasına komşu yaklaşık 55x27 mm boyutunda duodenal duvar ile benzer duvar özelliği gösteren anekoik içeriğe sahip kistik lezyon izlendi ve görünüm öncelikle duodenal duplikasyon kisti ile uyumlu olarak değerlendirildi. Radyolojik görüntülemenin ardından laparoskopik duodenal duplikasyon kisti eksizyonu planlandı. Ameliyat esnasında duodenal duplikasyon kisti izlenmedi. İntraoperatif ultrasonografide kistin intraluminal olduğu saptandı. Laparotomiye geçildi. Duodenum antimezenterik yüzden açılarak kiste ulaşıldığında safra geldiği görüldü ve koledokosel düşünüldü. İntraoperatif kolanjiyografi yapılarak kanaldan intrahepatik safra yollarına ve duodenuma opak geçtiği izlendi ve koledokosel tanısı netleştirildi. Koledokosel eksizyonu uygulandı. Hasta postoperatif 1. haftada komplikasyonsuz taburcu edildi ve takiplerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Sonuç: Koledokosel ve duplikasyon kisti ayırıcı tanıda mutlaka birlikte düşünülmeli ve abdomen ultrasonografi ve kesitsel görüntülemelerin tanıda çok önemli yeri olsa bile ayrımının zor olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Close