39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 9

Evaluation of bowel dysfunction in children who following with the diagnosis of necrotizing enterocolitis in the neonatal period

C İsbir*, İ Kıllı*, H Taşkınlar*, Y Çelik**, A Naycı*
*Department of Pediatric Surgery, Medical School of Mersin University, Mersin
**Departments of Neonatology, Medical School of Mersin University, Mersin

Aim: It is reported that pelvic innervation defects are also included in the physiopathology of necrotizing enterocolitis (NEC) seen in the premature and low birth weight infants. In this study, it was aimed to contribute to follow-up protocols by evaluating bowel dysfunction in pediatric patients who diagnosed with NEC in the neonatal period.

Methods: Patients who were diagnosed with NEC in the neonatal intensive care unit between January 2011 and January 2022 and were be followed up without the need for intestinal surgery were included. Patients' ages, genders, birth weights, weeks of birth, time of diagnosis of NEC, NEC stages according to modified Bell criteria, current percentiles, and Önen bladder-bowel dysfunction scores were determined. The relationship between NEC stages and dysfunction scores was examined.

Results: The 25 patients included in the study, 12 were girls, 13 were boys. Their age was 47.32±31.69 (min:14;max:127) months, weeks of birth were 28.52±2.18, birth weights were 1230.23±479.51 gr, and the time of diagnosis of NEC was 15th (min:8, max:34) days. According to the weight of the patients, 9 patients (36%) were below the three percentile, 15 patients (60%) were in the 3-97 percentile range, 1 patient (4%) was above the ninety-seven percentile. The NEC stage of the patients, 14 (56%) were stage 1 NEC, 6 (24%) were stage 2A NEC, and 5 (20%) were stage 2B NEC. Dysfunction scores of the patients were 12.21±5.79 in patients with stage 1 NEC, 25±5.65 in patients with stage 2A NEC, and 34±3.56 in patients with stage 2B NEC. Dysfunction scores were found to be significantly higher in patients diagnosed with stage 2A and stage 2B NEC compared to patients with stage 1 NEC (p<0.05). In addition, 28% (4 patients) of stage 1 NEC patients were found to have constipation, while 50% (6 patients) of stage 2A and 2B patients were found to have constipation.

Conclusion: We think that patients who born prematurely, diagnosed with NEC and followed up without the need for surgery should be followed up with a multidisciplinary management approach in terms of dysfunctional bowel problems.

Yenidoğan döneminde nekrotizan enterokolit tanısı ile izlenen çocuklarda barsak disfonksiyonunun değerlendirilmesi

C İsbir*, İ Kıllı*, H Taşkınlar*, Y Çelik**, A Naycı*
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
**Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonataloji Bilim Dalı, Mersin

Amaç: Premature ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde görülen nekrotizan enterokolitin (NEK) fizyopatolojisi içerisinde pelvik inervasyon kusurlarının da yer aldığı bildirilmektedir. Çalışmada yenidoğan döneminde NEK tanısı olan, çocuk hastalarda barsak disfonksiyonu değerlendirlerek, takip protokollerine katkı sağlanması amaçlandı.

Yöntem: Ocak 2011 ve Ocak 2022 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde NEK tanısı alan ve intestinal cerrahi işlem gereksinimi olmadan takip edilen hastalar dahil edildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, doğum ağırlıkları, doğum haftaları, NEK tanısı alma zamanları, modifiye Bell kriterlerine göre NEK evreleri, güncel persentilleri, Önen mesane-barsak disfonksiyon skorları belirlendi. NEK evreleri ile disfonksiyon skorları arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Çalışmada yer alan 25 hastanın 12’si kız, 13’ü erkek idi. Yaşları 47.32±31.69 (min:14;max:127) ay, doğum haftaları 28.52±2.18, doğum ağırlıkları 1230.23±479.51 gr, NEK tanısı alma zamanları 15. (min:8,max:34) gün idi. Hastaların kilolarına göre 9’u (%36) üç persantilin altında, 15’i (%60) 3-97 persantil aralığında, 1’i (%4) doksan yedi persantilin üstünde idi. Hastaların 14’ü (%56) evre 1 NEK, 6’sı (%24) evre 2A NEK, 5’i (%20) evre 2B NEK idi. Hastaların disfonksiyon skorları evre 1 NEK hastalarında 12.21±5.79, evre 2A NEK hastalarında 25±5.65, evre 2B NEK hastalarında 34±3.56 olarak tespit edildi. Evre 2A ve evre 2B NEK tanısı alan hastalarda evre 1 NEK hastalarına göre disfonksiyon skoru anlamlı şekilde yüksek olarak tespit edildi (p<0.05). Ek olarak, Evre 1 NEK hastalarının %28 (4 hasta)’inde konstipasyon görülürken, evre 2A ve 2B hastalarının %50 (6 hasta)’sinde konstipasyon tespit edildi.

Sonuç: Premature doğan, NEK tanısı almış ve cerrahi gereksinimi olmadan takip edilen hastaların izlemde disfonksiyonel barsak problemleri açısından multidisipliner bir yönetim anlayışı ile takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Close