39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 2

Evaluation of the results of patients who was performed by tracheostomy in infant and childhood period

C İsbir*, L Taşan*, H Taşkınlar*, M Alakaya**, A Naycı*
*Department of Pediatric Surgery, Medical School of Mersin University, Mersin
**Department of Pediatric Intensive Care Unit Medical School of Mersin University

Aim: It is seen limited that the knowledge about the differences between infant and child age groups in tracheostomy applications which are performed with increasing frequency in pediatric patients. In the study, it is aimed to contribute to the relevant literature by evaluating the results of tracheostomy applications. Methods: Patients who underwent tracheostomy between January 2008 and January 2022 were included. Patients' age, gender, how many days of intubation followed by tracheostomy, tracheostomy cannula sizes and cuffed or not, early postoperative complications were examined. The distribution of postoperative complications in infant and child age groups and in cuffed and uncuffed cannula use groups was examined. Results: Of the 43 patients included in the study, 28 (65%) were female and 15 (35%) were male. The age at which the patients underwent tracheostomy was 45.34±58.54 (min:2,max:192) months. While 24 (55%) of the patients were in the infant age group, 19 (45%) were in the pediatric age group (min: 2 , max: 17). While intubating time before tracheostomy was 42.45±21.5 (min:17, max:117) days in infants, it was 22.42±11.7 (min:12, max:66) days in children. The size of the tracheostomy cannula were 3.68±0.47 Fr in infants and 4.86±0.66 Fr in children. In addition, while 4.1% (1 patient) of the cannulas were cuffed in the infant age group, 52% (10 patients) in the pediatric age group were cuffed. Postoperative complications were air leak (7 patients), pneumothorax (1 patient), accidental decannulation (3 patients), bleeding (2 patients), while no postoperative complications were observed in 30 patients. Postoperative complications were found to be significantly less in the pediatric age group than in infants and cuffed cannulas were used than non-cuffed cannulas were used (p=0.047) (p<0.001). Conclusion: It was observed that infant and pediatric patients differed in tracheostomy timing and postoperative complications. In addition, cuffed tracheostomy cannulas recommended for short and medium term use have been evaluated as safe in terms of early postoperative complications in the pediatric age group.

İnfant ve çocukluk döneminde trakeostomi uygulaması yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi

C İsbir*, L Taşan*, H Taşkınlar*, M Alakaya**, A Naycı*
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
**Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğunbakım Bilimdalı

Amaç: Çocuk hastalarda trakeostomi artan bir sıklıkta uygulanmaktadır. Ancak trakeostomi uygulamalarının infant ve çocuk yaş grupları arasındaki farklılıklarını değerlendiren araştırmalar sınırlıdır. Bu araştırma, infant ve çocukluk döneminde trakeostomi uygulamasının sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Ocak 2008- ocak 2022 tarihleri arasında trakeostomi uygulanan hastalar dahil edildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, trakeostomi uygulaması öncesi kaç gün entübe kaldığı, trakeostomi kanül boyutları ve kaflı olup olmadığı, postoperatif erken dönem komplikasyonları incelendi. Postoperatif komplikasyonların, infant ve çocuk yaş grubu ile kaflı ve kafsız kanül kullanımı gruplarındaki dağılımı incelendi. Bulgular: Çalışmada yer alan 43 hastanın 28’i (%65) kız, 15’i (%35) erkek idi. Hastaların trakeostomi uygulanma yaşları 45.34±58.54 (min:2,max:192) ay idi. Hastaların 24’ü (%55) infant yaş grunuda iken, 19’u (%45) çocuk yaş grunuda idi (min:2 , max:17). Trakeostomi uygulaması öncesi entübe kalma süreleri infantlarda 42.45±21.5 (min:17, max:117) gün iken çocuklarda 22.42±11.7 (min:12, max:66) gün idi. Trakeostomi kanülerinin boyutları infantlarda 3.68±0.47 Fr iken çocuklarda 4.86±0.66 Fr idi. Ayrıca kanüllerin infant yaş grubunda %4.1’i (1 hasta) kaflı iken çocuk yaş grubunda %52’sı (10 hasta) kaflı idi. Postoperatif komplikasyonlar hava kaçağı (7 hasta), pnömotoraks (1 hasta), kazara dekanüle olma (3 hasta), kanama (2 hasta) iken otuz hastada postoperatif komplikasyon izlenmedi. Postoperatif komplikasyonlar çocuk yaş grubunda ve kaflı kanül kullanılan hastalarda anlamlı düzeyde daha az olarak tespit edildi (p=0.047) (p<0.001). Sonuç: İnfant ve çocuk yaş grubu hastaların trakeostomi uygulanma zamanlaması ve postoperatif komplikasyon konularında ayrıştığı gözlenmiştir. Ayrıca, kısa ve orta dönem kullanımları için önerilen kaflı trakeostomi kanülleri, çocuk yaş grubunda postoperatif erken dönem komplikasyonlar açısından güvenli olarak değerlendirilmiştir.

Close