39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 64

Aspiration during contrast study and inadvertently visualized Type C esophageal atresia trajectory

F Mehmetoğlu
Dortcelik Children's Hospital, Pediatric Surgery Clinic, Bursa Turkey

Introduction: Aspiration of contrast agents in the tracheobronchial tree is potentially hazardous. This study reports aspiration during an esophagogram in a neonate to confirm the diagnosis of esophageal atresia and tracheoesophageal fistula and inadvertently displayed trajectory of Type C esophageal atresia.

Case: A full-term female infant weighing 2800 g was born to a 19-year-old gravida 1 para 1 mother with an unremarkable history by spontaneous vaginal delivery in a local hospital. On the third day of life, the patient was referred to our hospital for the management of poor feeding, choking and cyanosis during breast feeding. The inability to pass a rigid nasogastric tube to the patient’s stomach is suspected to be caused by esophageal atresia. Two consecutively bedside anteroposterior esophagograms showed a blindly ending esophageal pouch. However, during the contrast study, aspirated diluted iohexol inadvertently displayed the trajectory of Type C esophageal atresia: trachea, tracheobronchial tree, distal tracheoesophageal fistula, distal esophagus and stomach (Figure 1,2). Immediately after the oesophagogram, the respiratory status worsened. The neonate was then intubated and transferred to the intensive care unit. After resuscitation, she underwent standard repair of the esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula surgery on the fifth day of life. The postoperative period was demanding due to aspiration pneumonitis. The infant was discharged on the 20th postoperative day.

Conclusion: Contrast-enhanced studies for diagnosis of esophageal atresia should be avoided but if performed, they should be undertaken by radiologists with fluoroscopic monitoring at centers where facilities for neonatal emergency are available.

Kontrast çalışma esnasında gelişen aspirasyon ve yanlışlıkla görüntülenen Tip C özofagus atrezisi seyri

F Mehmetoğlu
Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa Türkiye

Giriş: Kontrast maddelerin trakeobronşiyal ağaçta aspirasyonu potansiyel olarak tehlikelidir. Bu çalışma, özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül şüphesi olan bir yenidoğanda tanıyı doğrulamak için çekilen özofagogram sırasında gelişen aspirasyonu ve Tip C özofagus atrezisinin yanlışlıkla elde edilen seyrini bildirmektedir.

Olgu: 19 yaşındaki gravida 1 para 1 anneden 2800 g ağırlığında, öyküsünde özellik olmayan term kız bebek, spontan vajinal doğum ile lokal bir hastanede doğdu. Yaşamının üçüncü gününde hasta beslenememe, emzirme sırasında gelişen boğulma ve morarma şikayetleri nedeni ile hastanemize sevk edildi. Hastanın midesine sert bir nazogastrik tüpün geçirilememesi nedeni ile özofagus atrezisinden şüphelenildi. Yatak başında ardışık çekilen iki ön-arka özofagogram kör sonlanan özofagus poşu gösterdi. Ancak kontrast çalışma esnasında aspire edilen seyreltilmiş iohexol, yanlışlıkla tip C özofagus atrezisinin seyrini de görüntüledi: trakea, trakeobronşiyal ağaç, distal trakeoözofageal fistül, distal özofagus ve mide (Resim 1,2). Özofagogramdan hemen sonra solunum durumu kötüleşen bebek entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Resüsitasyon sonrası yaşamın beşinci gününde özofagus atrezisinin standart onarımı ve distal trakeoözofageal fistül cerrahisi uygulandı. Aspirasyon pnömonisi nedeniyle postoperatif dönemi ağır geçirdi. Bebek postoperatif 20. günde taburcu edildi.

Sonuç: Özofagus atrezisi tanısı için kontrastlı çalışmalardan kaçınılmalıdır, ancak gerekli ise radyologlar tarafından floroskopik monitörizasyon ile yenidoğan acil resüsitasyon olanaklarının bulunduğu merkezlerde yapılmalıdır.

Close