39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 78

Laparoscopic Stamm gastrostomy: mid-term results of our unique technique

S Sertkaya, E Özçakır, M Kaya
University of Health Sciences, Bursa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Bursa

Aim: Gastrostomy tube (GT) placement is one of the most commonly performed surgical procedures in childhood. A lot of methods described for GT insertion such as open, endoscopic and laparoscopic have been described, and they have advantages and disadvantages over each other. Herein, we aim to share our experience with the performance of the laparoscopic Stamm gastrostomy method that we published, and to present follow-up findings.

Methods: The demographic and clinical data of patients who underwent gastrostomy with the laparoscopic Stamm method between January 2017 and January 2022 were retrospectively analyzed. The patients were divided into two groups as those who had only gastrostomy and those who had fundoplication in the same session. Difficulties, complications and re-admissions encountered during operative procedure and on postoperative period were evaluated.

Results: During the study period, laparoscopic Stamm gastrostomy was performed in 106 patients (M/F: 57/49, mean age: 4.8± 5.1), only gastrostomy in 8 patients and with fundoplication in 98 patients. The gastrostomy indications of the patients included neurodevelopmental disability (n=85), neurometabolic disease (n=14), esophageal pathology (n=3) and dysphagia due to other pathologies (n=4). There were no conversions to open surgery, and no complications. Purse string suture was cut in 4 patients. Although the chaos of the suture threads seemed like a problem at first, it was eliminated by familiarity. The average duration of the procedure in gastrostomy, and plus fundoplication was 17.5±7,3, 105.2±19.4 minutes, respectively. GT was used at an average of 15.1±15.6 hours. The mean follow-up period was 38.4±19.3 months. Peristomal infection or cellulitis (n=8), catheter dislodgement (n=3), catheter balloon migration (n=1) and leakage from the GT margin (n=1) were developed early period, and readmission due to tube dislodgement (n=6), peristomal infection (n=6) and vomiting (n=2) (p<0.05) were seen in late, all of them in patients with fundoplication

Conclusion: Our laproscopic Stamm gastrostomy method is a safe minimally invasive method with low complication and morbidity in both patients with neurological developmental disorders and other patients who need gastrostomy.

Laparoskopik Stamm gastrostomi: tekniğimizin orta dönem sonuçları

S Sertkaya, E Özçakır, M Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Gastrostomi tüpü (GT) yerleştirme çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlemlerden biridir. GT yerleştirilmesi için açık, endoskopik ve laparoskopik gibi birçok yöntem tarif edilmiş olup, birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Daha önce tarif ettiğimiz özgün laparoskopik Stamm gastrostomi yönteminin performansı ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmayı ve takip bulgularını sunmayı amaçladık.

Yöntem: Ocak 2017 ile Ocak 2022 tarihleri ​​arasında laparoskopik Stamm yöntemi ile gastrostomi yapılan hastaların demografik ve klinik verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar sadece gastrostomi yapılanlar ve aynı seansta fundoplikasyon yapılanlar olarak iki gruba ayrıldı. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında karşılaşılan zorluklar, komplikasyonlar ve tekrar başvurular değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma süresince 106 hastaya (E/K: 57/49, ortalama yaş: 4,8±5,1) laparoskopik Stamm gastrostomi, bunlardan 8'ine sadece gastrostomi (E/K: 3/5, yaş ortalaması: 1.4±1.8) ve 98'ine aynı seansta fundoplikasyon (E/K: 54/44, yaş ortalaması: 5.1±5.2) yapıldı. Hastaların gastrostomi endikasyonları nörolojik gelişim yetersizliği (n=85), nörometabolik hastalık (n=14), özofagus patolojisi (n=3) ve diğer patolojilere bağlı disfajiydi (n=4). Açık cerrahiye geçiş olmadı ve komplikasyon olmadı. Dört hastada ip kesildi, işlem tekrarlandı. Dikiş iplerindeki kaos başta sorun gibi görünse de ekibin işleme alışmasıyla bu sorun ortadan kalktı. Gastrostomi için ortalama işlem süresi 17.5±7,3 dakika iken ve birlikte fundoplikasyonda 105.2±19.4 dakika idi. Hiçbir olguda revizyon gerekmedi, peritonit gelişmedi veya organ yaralanması olmadı. GT'den beslemeye ortalama 15.1±15.6 saatte (sadece gastrostomi yapılanlarda 12.8±7.8 saat, fundoplikasyonda 15.4±16.1 saat) başlandı, fark anlamlı değildi (p>0.05). Ortalama takip süresi 38.4±19.3 aydı. Erken dönemde 13 hastada peristomal enfeksiyon veya selülit (n=8), kateterin yerinden çıkması (n=3), kateter balonunun göçü (n=1) ve GT sınırından kaçak (n=1) gibi komplikasyonlar gözlendi, komplikasyon görülen hastaların tümü fundoplikasyon yapılanlardı (p<0.05). Tümü fundoplikasyon yapılmış olan 14 hasta tüp yer değiştirmesi (n=6), peristomal enfeksiyon (n=6) ve kusma (n=2) ile tekrar başvurdu (p<0.05).

Sonuç: Tanımladığımız laproskopik Stamm gastrostomi yöntemimiz hem nörolojik gelişim bozukluğu olan, hem de gastrostomi ihtiyacı olan diğer hastalarda düşük komplikasyon ve morbiditesiyle, güvenilir minimal invaziv bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Close