39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 33

PENILE FRACTURE WITH SUBTOTAL AMPUTATION AND URETHRAL RUPTURE DUE TO HORSE BITE

F Hüseynov*, A Musayev**, G Amiraslanova*, J Naghiyev**
*Central Clinical , Department of Pediatric Surgery, Baku/Azerbaijan
**K.Y.Farajova Pediatric Research Institution, Baku/Azerbaijan

Introduction: Penile fracture is rupture of tunica albuginea surrounding cavernous bodies in erect penis as a result of blunt trauma or bending. Urethral injury accompanying penile fracture occurs in 11-22% of cases. In this presentation, it is aimed to present case with near subtotal amputation of penis accompanied by complete urethral rupture due to horse bite.

Case: A 13-year-old male patient was admitted to our clinic with complaints of penile pain, swelling, discoloration, deformity and urethral bleeding after horse bite. The incident happened 16 hours before admission to our clinic. Patient was taken to 4 different centers before applying to our clinic, however necessary surgical intervention was not performed. During this period, patient stated that he could not urinate. In physical examination; near subtotal traumatic amputation of penis, hematoma in dorsal part, pain on palpation, deviation of penis ventrally and urethrorhagia were detected. Patient was taken to surgery for surgical repair following his consent. Prophylactically, 1 g of cefazolin sodium was given. Penile skin was degloved up to radix. Hematoma was evacuated. There was injury in both corpus cavernosum and complete rupture (Goldman-Type V) in pendulous part of urethra. Following insertion of 12 Fr Foley catheter, tear in corpus cavernosum was sutured using 3/0 vicryl and damage in urethra was sutured interruptedly using 6/0 PDS. Following bleeding control, penile skin was sutured with 5/0 rapidvicryl and pressure dressing was applied to penis. Postoperative period was uncomplicated. On post op 1st day dressing was removed and patient was discharged with oral antibiotherapy (amoxacillin-clavunate). On 14th day catheter was removed. In follow-up of patient at postoperative 3rd month, no finding suggestive of erection and urethral stricture was detected.

Conclusion: Although 16 hours have passed after trauma, penile vitality was preserved after surgical repair applied to case with nearly subtotal penile amputation. It was thought that it would be more appropriate to deal with such traumas by specialists of appropriate branch in high-level hospitals.

AT ISIRMASINA BAĞLI KOMPLET ÜRETRAL RÜPTÜRÜN EŞLİK ETTİĞİ PENİSİN FRAKTÜRÜ VE SUBTOTAL AMPUTASYONU

F Hüseynov*, A Musayev**, G Amiraslanova*, J Naghiyev**
*Merkezi Klinik, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Bakü/Azerbaycan
**K.Y.Ferecova adına Elmi Tedqiqat Pediatriya İnstitutu, Bakü/Azerbaycan

Giriş: Penil fraktür, künt travma veya bükülme sonucu erekte peniste kavernöz cisimleri çevreleyen tunika albugineanın yırtılmasıdır. Penil fraktüre eşlik eden üretral yaralanma olguların %11-22’sinde görülür. Bu sunumda at ısırmasına bağlı komplet üretral rüptürün eşlik ettiği penisin subtotala yakın amputasyonu olan bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: 13 yaşında erkek hasta, at ısırması sonrası peniste ağrı, şişlik, renk değişikliği, şekil bozukluğu ve üretral kanama yakınmalarıyla kliniğimize başvurdu. Tarafımıza başvurudan 16 saat önce olan olay merkezden uzak bir ilçede olmuş ve hasta kliniğimize başvurmadan önce 4 farklı merkeze götürülmesine rağmen gerekli cerrahi mudahele olmamış. Bu süre içerisinde hasta idrar yapamadığını ifade etmekteydi. Yapılan fizik muayenede; penisin subtotala yakın travmatik amputasyonu, dorsal kısmında hematom, palpasyonda ağrı, peniste ventrale deviyasyon ve üretroraji saptandı. Hasta, onamının alınmasını takiben cerrahi onarım için ameliyata alındı. Proflaktik olarak 1 g sefazolin sodyum intravenöz olarak uygulandı. Penise sirkumfaransiyel subkoronal bir insizyon yapıldı. Penis cildi radikse kadar deglove edildi. Mevcut hematom boşaltıldı, yapılan değerlendirmede her iki korpus kavernozumda yaralanma ve üretranın pendülöz kısmında tam rupture (Goldman- Type V) olduğu saptandı. Hastaya 12 Fr Foley kateter takılmasını takiben korpus kavernozumlardaki yırtık 3/0 vicryl , üretradaki hasar ise 6/0 PDS kullanılarak tek tek sütüre edildi. Kanama kontrolü takiben, penis cildindeki insizyon 5/0 rapid vicryl ile sütüre edilerek penise baskılı pansuman uygulandı. Postoperatif dönemi komplikasyonsuz geçen hastanın, 1. gün pansuman açıldı ve günlük pansumanlarla takip edilen hasta, 14. gün kateteri çekilerek oral antibiyoterapi (amoksasilin -klavunat ) ile taburcu edildi. Hastanın postoperatif 3. ayda yapılan kontrolünde ereksiyon ve üretra darlığını düşündürecek herhangi bir bulgu saptanmadı.

Sonuç: Travma sonrası 16 saat geçmesine rağmen subtotala yakın penil amputasyon olan olguya uygulanmış cerrahi onarım sonrası penis canlılığı korunmuştur. Bu tür travmalara üst düzey hastanelerde uygun branşın uzmanları tarafından mudahele edilmesi daha doğru olduğu düşünülmüştür.

Close