39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 82

A Rare Tumor for the Preschool Age Group: Secretory Breast Carcinoma, Modified Mastectomy with Sentinel Lymph Node Dissection

A Karaman*, V Vural**, E Donk*, J Abdullayev*, E Güler***, E Durmaz****, HE Peşterelli*****
*Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya
**Akdeniz University School of Medicine Department of General Surgery, Antalya
***Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Oncology, Antalya
****Akdeniz University School of Medicine Department of Radiology, Antalya
*****Akdeniz University School of Medicine Department of Pathology, Antalya

Objective: Breast cancers are very rare among childhood cancers. Juvenile secretory carcinoma constitutes the majority of these cancers and is very rare in the preschool age group. In this study, secretory breast carcinoma in a 4-year-old girl is presented.

Case: A 4-year-old female patient presented with swelling and stiffness in the right breast that was noticed 2 years ago. It was learned from her history that she did not have any complaints of discharge or pain from the nipple, there was bruising on the breast in the last 2 months, and she had a family history of breast cancer. On physical examination, a 3x3 cm, irregularly circumscribed, painful, firm mass was palpated in the retroareolar region of the right breast. Recession and discoloration of the areola were observed. After ultrasonography, biopsy was performed. After the pathological diagnosis resulted as secretory carcinoma, modified radical mastectomy and sentinel lymph node excision were planned for the patient. In order to detect sentinel lymph node, Tc-Nanocolloid injection was performed in 4 quadrants around the areola 1 hour before the operation. Intraoperatively, isosulfan blue injection was applied to the periareolar region. The surgery was completed as planned. While the pathological diagnosis of the mass was determined as secretory carcinoma, pathological examination of the sentinel lymph node resulted as a reactive lymph node. No pathological activity uptake was observed in FDG PET taken in the postoperative period. The clinical follow-up of the patient continues.

Conclusion: Secretory breast carsinomas are rare breast tumors seen in pediatric age groups. However, it should also be kept in mind in preschool and younger age groups who present with a breast mass. Its treatment should be planned on a patient basis by a multidisciplinary team consisting of pediatric surgery, pediatric oncology, radiology, nuclear medicine and pathology clinics.

Okul Öncesi Yaş Grubu İçin Nadir Bir Tümör: Memenin Sekretuvar Karsinomu, Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi ile birlikte Modifiye Radikal Mastektomi

A Karaman*, V Vural**, E Donk*, J Abdullayev*, E Güler***, E Durmaz****, HE Peşterelli*****
*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya
**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya
***Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Anabilim Dalı, Antalya
****Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya
*****Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya

Amaç: Meme kanserleri, çocukluk dönemi kanserleri arasında oldukça nadirdir. Bu kanserlerin büyük bölümünü juvenil sekretuar karsinom oluşturmakta olup okul öncesi yaş grubunda çok nadir rastlanır. Bu çalışmada 4 yaşındaki bir kız çocukta sekretuar meme karsinomu sunulmuştur.

Olgu: 4 yaşında kız hasta, 2 yıl öne fark edilen sağ memede şişlik ve sertlik şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden meme başından akıntı veya ağrı şikayeti olmadığı, son 2 ayda memede morluk olduğu, ailede meme kanseri öyküsü olduğu öğrenildi. Fizik muayenede sağ memede retroareolar bölgede 3x3 cm boyutunda, düzensiz sınırlı, ağrılı, sert kitle palpe edildi Areolada çekinti ve renk değişikliği izlendi. Yapılan ultrasonografi sonrası biyopsi yapıldı. Patolojik tanısının sekretuar karsinom olarak sonuçlanması üzerine hastaya modifiye radikal mastektomi ve sentinel lenf nodu eksizyonu planlandı. Sentinel lenf nodu saptanması için operasyondan 1 saat önce areola çevresine 4 kadrandan Tc-Nanokolloid enjeksiyonu yapıldı. İntraoperatif olarak da periareolar bölgeye izosulfan mavisi enjeksiyonu yapıldı. Ameliyat planlandığı şekilde tamamlandı. Kitlenin patolojik tanısı sekretuar karsinom olarak belirlenirken sentinel lenf nodunun patolojik incelemesi reaktif lenf nodu olarak sonuçlandı. Postoperatif dönemde çekilen FDG PET’de patolojik aktivite tutulumu izlenmedi. Hastanın klinik izlemi devam etmektedir.

Sonuç: Sekretuvar meme karsinomları çocukluk yaş gruplarında görülen nadir meme tümörlerindendir. Bununla birlikte memede kitle ile başvuran okul öncesi ve daha küçük yaş gruplarında da akılda tutulmalıdır. Tedavisi çocuk cerrahisi, çocuk onkolojisi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji kliniklerinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından hasta temelli olarak planlanmalıdır.

Close