39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 19

Our modification of mesh-reinforced knot repair of Morgagni-Larrey Hernia, during laparoscopic assisted approach

MS Arda, EB Karkın, H İlhan
Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim

Morgagni-Larrey hernia (MLH) is about 2-4% of all diaphragm hernias that is diagnosed incidentally. Besides laparoscopic or open approaches, different types of knot technics have been defined. Laparoscopy assisted repair is frequently preferred. A wide range of recurrence (0 to 42%) has been reported. The diameter of defect or stretched repair may proposed as the reason however data is limited. Here, our laparoscopy assisted, mesh reinforced knot and diaphragm modification is presented.

Material

Between 2010 to 2021 records of patients treated for MLH were evaluated. Type of MLH, associated anomalies, surgical approach, demographic details and postoperative complications and recurrence are extracted.

Modification

We placed a 2*2 cm square, non-absorbable polyester mesh to the abdominal side of diaphragm while performing extracorporeal subcutaneous “u” suture knot tying technic. By means of mesh support, while knots are reinforced, a secured second layer of diaphragmatic edge is also achieved.

Results

A total of 10 patients were extracted. Recurrence was detected in two whereas one with thoracoscopy, the other laparoscopy assisted. Modification was performed in three patients. Details are depicted in table 1.

Conclusion

Consequently, even laparoscopy assisted repair is the preferred approach recurrence is still a challange. And we believe that our modification without recurrence is a promising approach for MLH repair.

Age Respiratory Gastrointestinal Anomaly Site Approach Recurrence
6 days Respiratory distress Aortic coarctation + PDA RS Open No
13 month Incidentally LS Thoracoscopy Yes
6 years Lung infection LS Laparoscopy No
2 years Lung infection ASD + Pulmonary hypertenison RS Laparoscopy No
5 month Cyanosis PFO + Bicuspid aorta RS Laparoscopy No
6 years Cough RS Laparoscopy No
4 years NA Vomiting Aortic valve insufficiency RS Laparoscopy Yes
9 years Incidentally(trauma) LS LAMR No
7 years Cough, flu RS LAMR No
6 years Cough Abdominal pain LS LAMR No

Laparoskopi eşliğinde Morgagni-Larrey Fıtık onarımında yama ile kuvvetlendirilmiş düğüm modifikasyonumuz

MS Arda, EB Karkın, H İlhan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Morgagni-Larrey fıtığı (MLF) tüm diyafram fıtıkları içinde %2-4 sıklıkta görülür ve genellikle tesadüfen saptanır. Açık ve laparoskopik yaklaşımlar vardır. Nüks oranlarını azaltmak için değişik teknikler tarif edilmiştir. Laparoskopik yaklaşım daha çok tercih edilmektedir. Literatürde nüks oranları %0-42 arasında geniş bir aralıkta verilmektedir. Olgu sayılarının az olması nedeniyle nüksün altında yatan neden ortaya konamamıştır. Defektin çapı, gergin onarım altta yatan nedenler olarak ileri sürülebilir. Bu çalışmamızda sütür desteğini artırdığımız yama destekli yaklaşımımız ile klasik onarım sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal

2010-2021 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen MLF hastaları geriye dönük olarak dosyaları incelenmiştir. Demografik veriler, MLH tipi, eşlik eden anomaliler, cerrahi yaklaşım ve ameliyat sonrası komplikasyonlar değerlendirilmiştir.

Cerrahi Teknik

Cerrahi sırasında defektin büyüklüğüne göre konacak sütür sayısı kadar 2*2 cm boyutunda, kare şeklinde prolen yama hazırlandı. Yama diyaframın karın tarafında kalacak şekilde, “u” sütür yatrdımıyla ekstrakorporal olarak bağlandı. Sütür materyali olarak 2/0 ipek kullanıldı.

Sonuçlar

Yaşları 6 gün ile 9 yıl arasında değişen 10 hastaya MLF onarımı yapıldı. İki hastada nüks tespit edildi. İlkinde torakoskopik, diğerinde ise laparoskopik ekstrakorporal düğüm yaklaşımı tercih edilmiş. Modifiye sütür tekniği 3 hastaya uygulandı. Komplikasyon veya nüks tespit edilmedi. Detaylar tablo 1'de verilmiştir.

Yorum

Sonuç olarak olgu sayımız az olsa da MLF onarımı sonrası nüks önemli sorundur. Laparoskopi eşliğinde yama destekli sütür modifikasyonumuzun umut verici bir yaklaşım olduğu kanısındayız.

Yaş Solunum Sindirim Anomali Taraf Yaklaşım Nüks
6 günlük Solunum distresi Aort koartkasyonu + PDA

Sağ

Açık

Hayır
13 aylık İnsidental Sol Torakoskopik Evet
6 yaş Akciğer enfeksiyonu Sol Laparoskopik Hayır
2 yaş Akciğer enfeksiyonu ASD + Pulmoner hipertansiyon Sağ Laparoskopik Hayır
5 aylık Siyanoz PFO + Biküspit Aorta Sağ Laparoskopik Hayır
6 yaş Öksürük Sağ Laparoskopik Hayır
4 yaş Kusma Aort yetmezliği Sağ Laparoskopik Evet
9 yaş İnsidental Sol LMD Hayır
7 yaş Öksürük Sağ LMD Hayır
6 yaş Öksürük Karın ağrısı Sol LMD Hayır

Close