39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 44

Is the biochemistry examination of gallstones important in understanding the etiology of the disease?

M Cevhertaş, Ü Çeltik, T Keçeci, E Divarcı, A Çelik, MO Ergün
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Izmir, TURKEY

Aim:As a result of the easy accessibility of imaging methods, the frequency of detection of gallstones in pediatric patients has increased.Stone analyzes of patients who have been operated for gallstones in our clinic are performed and recorded in our biochemistry laboratory.In this study,it was aimed to evaluate results of these analyzes according to age, gender, weight and comorbidities.

Methods:The records of patients who were operated for gallstones in our clinic between 2010-2022 were evaluated retrospectively.Demographic characteristics, comorbidities and stone analysis results of the patients were obtained from file records.Statistical analysis was performed using Chi-Square test. P value<0.05 was considered significant.

Results:Stone analysis records of 144 patients(F/M:84/60) were obtained.The mean age was 10.8 years.Calcium bilirubinate was found in 81(56.2%) patients, cholesterol and calcium bilirubinate was found in 50(34.7%) patients and cholesterol stones were found in 13(9%) patients.When stone types were evaluated according to genders,no statistically significant difference was found.The reason that could explain the stone etiology was considered in 49 patients with additional disease and 13 of these patients had hemolytic disease.While 12 of the stones in this group were calcium bilirubinate stones, only 1 was a cholesterol stone.Calcium bilirubinate stones were found to be statistically significantly higher in patients with hemolytic disease(p:0.006).In addition,when weight percentiles for age of 83 patients whose weight values ​​could be reached from the file records were evaluated, it was seen that the cases with cholesterol stones were found to have a statistically significant weight above the 90th percentile(p:0.0001).

Conclusion:In our series, it has been shown that cholesterol stones in overweight children and calcium bilirubinate stones in hemolytic diseases are higher.It's seen that the content of the stones can be a clue in understanding the etiology of cholelithiasis.

Safra taşlarının biyokimya incelemesi hastalık etyolojisini anlamada önemli midir?

M Cevhertaş, Ü Çeltik, T Keçeci, E Divarcı, A Çelik, MO Ergün
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Görüntüleme yöntemlerinin kolay erişilebilir olması sonucu safra kesesi taşlarının çocuk hastalarda saptanma sıklığı artmıştır. Kliniğimizde safra taşı nedeni ile opere edilmiş hastaların taş analizleri biyokimya laboratuvarımızda yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Bu çalışmada bu analiz sonuçlarının yaş, cinsiyet, kilo ve ek hastalıklarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 2010-2022 yılları arasında kliniğimizde safra taşı nedeni ile opere edilmiş hastaların kayıtları geriye dönük değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, taş analizi sonuçları dosya kayıtlarından elde edildi. İstatistiksel analiz Ki-Kare testi kullanılarak yapıldı. P değeri <0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Taş analizi sonucuna erişilebilen 144 hasta (K/E:84/60) değerlendirmeye alındı. Hastaların ortalama yaşı 10,8 yıldı. Hastaların 81’inde (%56,2) kalsiyum bilirubinat, 50 (%34,7) hastada kolesterol ve kalsiyum bilirubinat ve 13 (%9) hastada kolesterol taşı saptandı. Cinsiyetlere göre taş çeşitleri değerlendirildiğinde istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Taş oluşumunda etyolojik faktör saptanabilen 49 (%34) hastanın 13’ünde hemolitik hastalık mevcuttu. Bu grupta taşların 12’si kalsiyum bilirubinat, birisi kolesterol taşıydı. Kalsiyum bilirubinat taşlarının hemolitik hastalığı mevcut hastalarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla olduğu görüldü (p:0.006). Bunun yanında kilo değerlerine ulaşılabilen 83 hastanın yaşa göre kilo persentilleri değerlendirildiğinde kolesterol taşı saptanmış olguların istatistiksel olarak anlamlı şekilde >90 persentil (p:0.0001) üzerinde ağırlığa sahip oldukları görüldü.

Sonuç: Serimizde fazla kilolu çocuklarda kolesterol, hemolitik hastalıklarda kalsiyum bilirubinat taşlarının fazla olduğu gösterilmiştir. Kolelitiazis etyolojisinin anlaşılmasında taşların muhteviyatının ipucu oluşturabileceği görülmektedir.

Close