39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 56

Early Diagnosed Meckel’s Diverticulum Perforation In Two Preterm Neonates

MH Çakmak, S Cansaran, A Celayir
University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul Zeynep Kamil Women and Children’s Diseases Health Training and Research Center

Introduction: Meckel’s diverticulum (MD) is the most common congenital anomaly of the gastrointestinal tract with prevalence of 2% in the population. MD perforation is very rare in preterms. Here, presentation of two preterm cases with early diagnosed MD perforation were aimed.

Case 1:

A 1-day-old male neonate who was born at 29-week gestation with a birth weight of 1500 gram was referred to us because of suspected abdominal free air on x-ray. His abdomen was mild distanded. An emergency laparotomy was performed at second day of age. A perforated MD measuring up to 1 cm within about 30 cm proximal to ileocecal valve on the antimesenteric side was found. Wedge bowel resection and anastomosis was performed. Histopathological examination was consistent with a MD. The patient was switched to oral full nutrition on the postoperative 23th day and was transferred to NICU.

Case 2:

A 2-day-old male premature neonate weighing 2.3 kg, born by cesarean delivery at 34-week gestation, was transferred to our department with a pre-diagnosis of bowel perforation due to sub-diaphragmatic free air. During the exploration, perforation of Meckel's diverticulum was detected. The portion of the ileal loop affected by the diverticulum was segmental resected (1.5 cm) and an ileo-ileal end-to-end anastomosis was performed. Also, due to a huge ureteropelvic junction obstruction percutaneous nephrostomy was inserted. Enteral trophic feeding was started on the 5th postoperative day. The patient was referred to another tertiary center for cardiac surgery on the 18th postoperative day and afterwards, tracheostomy was performed because the patient could not tolerate extubation.

Conclusions:

MD perforation should be kept in newborns if they have pneumoperitoneum. The diagnosis is usually made during exploratory laparotomy. Wedge resection-anastomosis or segmental ileal resection-anastomosis are among the treatment options. The prognosis after surgery is good for cases diagnosed and treated early.

Erken Tanılı Mekel Divertikülü Perforasyonlu İki Preterm Yenidoğan Bebek

MH Çakmak, S Cansaran, A Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Giriş:

Meckel divertikülü (MD), gastrointestinal sistemin %2 prevelans ile en sık görülen konjenital anomalisidir. Prematürelerde MD perforasyonu çok nadirdir. Burada erken teşhis edilmiş preterm MD perforasyonu olan iki olgunun sunulması amaçlandı.

Olgu 1:

29. gebelik haftasında 1500 gram doğan 1 günlük premature erkek bebek, direkt grafisinde batın içi serbest hava şüphesi ile tarafımıza sevk edildi. Batını hafif distandü idi. Postnatal ikinci günde acil laparotomi yapıldı. İleoçekal valvin yaklaşık 30 cm proksimalinde antimezenterik yüzde yaklaşık 1 cm kadar perfore bir MD bulundu. Wedge rezeksiyon ve anastomoz yapıldı. Histopatolojik inceleme MD ile uyumlu sonuçlandı. Postoperatif 23. günde oral tam doz beslenmeye geçilen hasta YYBÜ'ye transfer edildi.

Olgu 2:

34. gebelik haftasında sezaryen ile 2,3 kg ağırlığında doğan 2 günlük prematüre erkek bebek diyafragma altında serbest hava nedeniiyle barsak perforasyonu ön tanısı ile kliniğimize sevk edildi. Eksplorasyonda Meckel divertikülünden perforasyon tespit edildi. İleal ansın divertikülden etkilenen kısmı segmental rezeke edildi (1,5 cm), ileo-ileal uç uca anastomoz yapıldı. Ameliyatta üreteropelvik bileşke darlığına bağlı 10 cm çapında dev hidronefroz görülerek perkütan nefrostomi de açıldı. Postoperatif 5. günde enteral trofik beslenmeye başlandı. Hasta postoperatif 18. günde başka bir üçüncü basamak merkeze sevk edildi.

Sonuç:

Yenidoğanlarda pnömoperitoneum varlığında MD perforasyonu akılda tutulmalıdır. Tanı genellikle eksploratif laparotomi sırasında konulur. Wedge rezeksiyon-anastomoz veya segmental ileal rezeksiyon-anastomoz tedavi seçenekleri arasındadır. Erken teşhis ve tedavi edilen vakaların ameliyat sonrası prognoz için iyidir.

Close