39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 101

Management of ventriculoperitoneal shunt-related abdominal complications requiring surgery

B Dağdemir Ezber*, S Hancıoğlu*, PN Cinel*, B Yağız*, C Çokluk**, D Demirel*
*Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey
**Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Samsun, Türkiye

Aim: Ventriculoperitoneal shunt (VPS) is one of the used treatment options for hydrocephalus. It was aimed to evaluate the abdominal complications that develop due to VPS and require intervention.

Methods: Patients who developed abdominal complications due to VPS requiring surgery between January 2018 and June 2022, were analyzed retrospectively.

Results: 24 patients, the median age was 5.5 years. The most common abdominal complications requiring intervention due to VPS (n=9, 37.5%) was failure to withdraw the catheter during revision. In 8 of 9 patients, laparoscopy-guided catheter replacement was performed. In these patients, the shunt catheter was revised 3 or more. In 5 (20.8%) patients, the catheter was torn at the level the abdominal wall and was free in the abdomen. In these patients, the catheters were removed from the abdomen with the help of single-port laparoscopy. Laparoscopic abscess drainage and abdominal irrigation were performed in 5 (20.8%) patients due to abscess unresponsive to antibiotic and not suitable for interventional radiology. Chest tube was inserted in 2 (8.3%) patients due to massive effusion. In 2 (8.3%) patients, the catheter was protruding from the anus. In 1 of these patients, the catheter was removed out from the anus. In 1 patient, the catheter was removed by repair of the transverse colon. The catheter caused obstruction by wrapping the intestinal loop in 1 (4.2%) patient. Patients undergone to external ventricular drainage who were intervened due to abscess, effusion, perforation and obstruction. The catheter was placed back into the peritoneal cavitiy in 9 patients with a median of 15 days (7-299 days).

Conclusion: VPS can cause abdominal complications with a wide variety of clinical manifestations. Laparoscopy is helpful in most cases. VPS-related abdominal complications may benefit from the peritoneum again, even if it takes a long time after the treatment process.

Ventriküloperitoneal şant ilişkili cerrahi gerektiren abdominal komplikasyonların yönetimi

B Dağdemir Ezber*, S Hancıoğlu*, PN Cinel*, B Yağız*, C Çokluk**, D Demirel*
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye
**Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD SAmsun, Türkiye

Amaç: Ventriküloperitoneal şant (VPŞ) hidrosefali tedavisinin yaygın kullanılan tedavi seçeneklerinden biridir. VPŞ birçok farklı abdominal komplikasyona neden olabilir. Sunuda VPŞ ilişkili müdahale gerektiren abdominal komplikasyonlar ve yönetiminin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Ocak 2018- Haziran 2022 tarihleri arasında VPŞ ilişkili müdahale gerektiren abdominal komplikasyon olgularında yaş, cinsiyet ve komplikasyon yönetimi geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: 24 hastanın ( 15 kız, 9 erkek ) yaş ortancası 5,5 yıldı (0,75- 15,08 yıl arasında). VPŞ ilişkili müdahale gerektiren abdominal komplikasyonlar arasında en sık görülen (n=9, % 37,5) revizyonda şant kataterinin abdomen dışına çekilememesiydi. Kataterin çekilemediği hastaların 5’inde yaygın yapışıklık mevcuttu. 9 hastanın 8’inde laparoskopi kılavuzluğunda katater çekilerek yeni katater yerleştirilebildi. 1 hasta da ise katater safra kesesine yapışık olup komplikasyona yol açmamak için bırakıldı. Bu hastalarda şant katateri 3 veya daha fazla kez revize edilmişti. 5 (% 20,8) hastada VPŞ katateri, abdomene giriş yerinden kopmuş ve batın içinde serbest haldeydi, bu hastalarda tek port laparoskopi ile optik forceps yardımıyla kataterler abdomen dışına alındı. 5 (% 20,8) hastada antibiyotik tedavisine yanıtsız, görüntüleme eşliğinde boşaltıma uygun olmayan apse nedeniyle laparoskopik apse drenajı, batın içi yıkama yapıldı. 2 (% 8,3) hastada masif plevral efüzyon nedeniyle göğüs tüpü takıldı. 2 (% 8,3) hastada şant kataterinin anüsten çıktığı görüldü. Bu hastaların 1’inde katater batın dışından serbestlenip anüsten çekildi, 1 hastada ise laparatomi ile kataterin transvers kolona girdiği yer primer onarılarak katater çekildi. 1 (% 4,2) hastada intestinal obstrüksiyon nedeniyle laparatomi yapıldı, katater intestinal ans etrafında dönerek obstrüksiyona neden olmuştu. Apse, efüzyon, perforasyon ve obstrüksiyon nedeniyle müdahale edilen hastalarda şant kataterleri eksternal drenaja alındı, 1 hastada tekrar şant gerekmezken diğer 9 hastada ortanca 15 gün (7-299 gün) sonra şant katateri tekrar batına yerleştirilebildi.

Sonuç: VPŞ, çok çeşitli klinik tablolarla abdominal komplikasyonlara neden olabilir. Laparoskopi olguların çoğunda yardımcıdır. VPŞ ilişkili abdominal komplikasyonların tedavi süreci sonrası uzun zaman gerekse de periton tekrar kullanılabilir.

Close