39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 51

Thoracoscopic staged repair with internal traction seems to achieve normal oral feeding in long gap esophageal atresia patients

Ü Çeltik, Z Dökümcü, D Avcı, C Özcan, A Erdener
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Izmir, TURKEY

Aim: To evaluate our preliminary results of thoracoscopic staged repair with internal traction (TSRIT) in long gap esophageal atresia patients (LGEA).

Methods: Medical records of LGEA patients who were managed with TSRIT through January 2020 January 2022 were reviewed. Demographics, pathologic types, operative characteristics, and postoperative outcome including early and late complications, time to oral feeding, weight for age z-scores, and functional oral intake scale (FOIS) were evaluated in the long-term follow-up. Long gap criteria was inability to achieve overlapped traction following dissection in all patients.

Results: There were seven patients (M/F:7/2). Median gestational age was 36 (34-40) weeks and median birth weight was 2450 (1740-3470) gr. Seven patients had tracheoesophageal fistula repair (proximal/distal:4/3), and gastrostomy was performed in 4. The median gap length was 4 (3-6) vertebral bodies. The median age at internal traction was 4 (1-180) days. The median age at primary anastomosis was 17 (6-186) days. Conversion was required in one unsuccessful case. One patient developed anastomotic leakage that resolved spontaneously. One syndromic patient was lost in the follow-up. Oral feeding was initiated on the median of 10,5 (3-29) days, and the median time for total oral feeding was 13 (10-36) days. Median weight for age z-score was -0.9 (-1.2 - -0.8). FOIS was 5 in all patients. Median follow-up period was 11.5 (2-28) months.

Conclusion: TSRIT is efficient and safe to keep native esophagus of LGEA patients and is beneficial to achieve superior swallowing function than expected in these population.

Uzun aralıklı özofagus atrezisinde torakoskopik internal traksiyon ile kademeli onarım normal oral beslenmenin sağlanmasında umut verici görünmektedir

Ü Çeltik, Z Dökümcü, D Avcı, C Özcan, A Erdener
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç:

Uzun aralıklı özofagus atrezisinde (UAÖA) torakoskopik internal traksiyon ile kademeli onarım (TITKO) uygulanmış olguların ön değerlendirme sonuçlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem:

Ocak 2020 ve Ağustos 2022 arasında UAÖA nedeni ile TITKO uygulanmış olguların dosya kayıtları geriye dönük değerlendirildi. Demografik özellikler, atrezi tipleri, operasyon detayları, posteopratif erken ve geç dönem komplikasyonlar, oral beslenmeye başlama zamanı, uzun dönem izlemde ise yaşa göre kilo z skoları ve fonksiyonel oral alım skorları incelendi. Proksimal ve distal uçların herhangi bir dolaşım bozukluğu olmaksızın üst üste getirilemediği olgular UAÖA kabul edildi.

Bulgular:

Belirlenen tarihler arasında dokuz hastaya (E/K:7/2) TITKO uygulanmıştır. Ortanca doğum haftası 36 (34-40) hafta ve ortanca doğum kilosu 2450 (1740-3470) gramdır. Yedi hastada trakeoözofageal fistül saptanmıştır (proksimal/distal:4/3). Dört hastada gastrostomi ile onarım tamamlanmıştır. İki uç arası uzaklık ortanca 3 (3-6) vertebradır. Ortanca traksiyon günü 4 (1-180) gündür. Ortanca primer anastomoz günü 17 (6-186) gündür. Bir hastada anastomoz torakoskopik tamamlanamadığı için torakotomiye geçilmiştir. Bir hasta erken postoperatif dönemde anastomoz kaçağı gelişmiş kendiliğinden gerilemiştir. Bir sendromik hasta postoperatif uzun dönem izlemde kaybedilmiştir. Oral beslenmeye başlangıç zamanı ortanca 10,5 (3-29) günken, tam doz oral beslenmeye geçiş ortanca 13 (10-36) gündü. Ortanca 11,5 (2-28) aylık izlem sonunda hastaların ortanca z skorları -0.9 (-1.2 - -0.8) saptandı. Tüm hastaların FOIS skorları yaşı ile uyumluydu.

Sonuç:

TITKO hastanın kendi özofagusunun korunmasında etkin ve güvenilir, ayrıca bu hasta grubunda daha iyi bir yutma fonksiyonu oluşturmada umut verici görünmektedir.

Close