39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 73

A New Technique in The Treatment of Full-thickness Scalp and Skull Burns in Children: Combination of Forming Multiple holes with Burr-Hole and Vacuum-assisted Cosure (VAC)

S Demir, SA Bostancı, A Ertürk, F Akkaya, Cİ Öztorun, EE Erten, D Güney, VS Çayhan, MN Azılı, E Şenel
Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara

Aim: We aimed to share our experience with full-thickness scalp burns, in which we formed multiple holes in the skull with the Burr-hole technique and provided development of granulation with combination of VAC and then closed with a split-thickness autograft skin graft. This method has been used for the first time.

Methods: Five-children with full-thickness scalp burns were included in study. Multiple holes were formed at the outer table of the skull with Burr-Hole device until Diploe distance. Then the wound was covered with a paraffin-gauze and closed with VAC. This procedure was repeated twice a week until the entire wound surface was covered with granulation. When the wound was covered by granulation, it was grafted with split-thickness autografts (Figure-1).

Results: Of the cases (n=5), 4 (80%) were male. The mean age was 1.24 years (Min:12 days- Max: 3.16 years). The cause of burns in all patients was flame and the mean total-burned surface-area was 26.4%. While two patients were admitted to our center on the postburn 1st day, the other three patients were referred from other centers. The mean length-of-stay of the patients in these centers was 53.7 days. The mean wound covering with granulation after the holes forming was 71.4 days. No patient was lost. No graft complications were observed.

Conclusion:In the management of extensive full-thickness scalp burns, bones are abraded, or holes are formed in order to create granulation. In our case series, for the first time, granulation was constituted by combining forming multiple holes and VAC application in the management of deep scalp burns. VAC both accelerates the development granulation and prevents the development of infection. Therefore, we recommend a combination of forming multiple holes with Burr-Hole and VAC technique in the management of full-thickness scalp burns untreated with conventional treatment methods.

Çocuklarda Tam Kat Saçlı Deri Yanıklarının Tedavisinde Yeni Bir Teknik: Burr-Hole Tekniği ile Delme ve Vakum Yardımlı Kapatma (VAC) Kombinasyonu

S Demir, SA Bostancı, A Ertürk, F Akkaya, Cİ Öztorun, EE Erten, D Güney, VS Çayhan, MN Azılı, E Şenel
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara

Amaç: Amacımız Burr-hole tekniği ile kafatasında delik açma ve VAC kombinasyonu ile granülasyonun gelişmesini sağladığımız ve ardıntan split thickness otogreft deri grefti ile kapattığımız tam kat kafa derisi yanıkları ile ilgili tecrübemizi paylaşmaktır. Bu yöntem ilk defa tarafımızdan uygulanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya kafa derilerinde tam kat yanıkları olan ve konvansiyonel yara tedavilerle iyileşmeyen beş çocuk dahil edildi. Hastaların kafa kemiklerinin dış tabakalarında Burr-Hole ile Diploe aralığına kadar belli aralıklarla delikler açıldı. Yara parafinli tül ile örtülüp VAC ile kapatıldı. Bu işlem tüm yara yüzeyi granülasyon dokusu ile kaplanana kadar haftada iki kez yapıldı. Granülasyon ile kaplanan yara otogreft split-thickness deri grefti ile kapatıldı

(Figür 1).

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastalardan (n=5), 4’ü (%80%) erkek ve tümünün yaş ortalaması 1.24 yıl (min:12 days-Max: 3.16 years) olarak bulundu. Hastaların tümü alev yanıkları sonucu yanmışlardı. Ortalama yanık yüzey alanları %26.4 idi. İki hasta yandıktan sonra birinci günlerinde doğrudan bizim yanık merkezimize sevk edilirken, kalan üç’ü ise değişik yanık ünitelerinden tedavilerinin ilerleyen zamanlarında, yaraları iyileşmediği için merkezimize sevk edildi. Bu hastaların diğer ünitelerde ortalama yatış süreleri 53.7 gün idi.

Bur-Holeler açıldıktan sonra yaranın granülasyonla tamamen kaplanması ortalama 71.4 gün sürdü. Hastalarda greft komplikasyonu görülmedi. Kaybedilen hasta olmadı.

Sonuç: Altındaki kemiklerin ve periostunda yandığı saçlı derinin geniş ve tam kat yanıklarınnın tedavisinde yanmış kemikler debride edilip veya delikler açılarak granülasyon dokusunun gelişmesi beklenir. Vaka serimizde, literatürde ilk defa tam kat scalp yanıklarının tedavisinde granülasyon gelişmesi için kafa kemiklerinde Burr-Hole ile delik açılması yöntemi VAC ile birlikte kullanıldı. VAC hem granülasyonun gelişmesini hızlandırırarak hem de enfeksiyon gelişmesini önleyerek yara iyileşmesine katkıda bulunur. Bu nedenle konvansiyonel yöntemlerle iyileşmeyen derin scalp yanıklarının tedavisinde Burr-hole delik açılması ve VAC tekniklerinin birlikte kullanılmasını öneriyoruz.

Close