39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 86

EFFICIENCY AND CLINICAL RESULTS OF BLEOMYCIN INJECTION IN THE TREATMENT OF LYMPHATIC MALFORMATIONS

F Özcan Sıkı*, M Sarıkaya*, M Gündüz*, T Sekmenli*, Y Köksal**, İ Çiftçi*
*Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Selcuk University Faculty of Medicine of the Department of Pediatric Oncology

INTRODUCTION: Lymphatic malformations (LM) are rare congenital anomalies. The traditional treatment is surgical excision, but intralesional sclerosing agent injection is now preferred because of frequent recurrences after surgery, poor cosmetic results, and a high complication rate. We aimed to evaluate the efficacy of sclerosing agent injection used in the treatment of LMs in children.

MATERIALS AND METHODS: We retrospectively analyzed the age, gender, admission symptoms, physical examination findings, radiological imaging results, treatment methods, complications, length of hospital stay, and outcomes of children treated for LM between January 2011 and January 2022. The lesion sizes of the patients who underwent sclerosant (Bleomycin) injection under general anesthesia were recorded before and after the treatment, and the difference between them was evaluated statistically.

RESULTS: Fifteen patients were retrospectively analyzed. The mean age was 45.2+-14.1 months (min:3- median:17- max:210). Of these, 10 (66.6%) were male and 5 (33.3%) were female (F/M=1/2). The mean age of male patients was 55+-20.1 months (min :3- max:210 months); The mean age of the female patients was 25.8+-11.2(min 3- max: 66 months). Seven patients had a single dose, two had twice and six had three and more. Three patients had LM in different localisations simultaneously. After the sclerosant injection, surgery was performed on 2 patients, and the tissue that became a mass was removed. The average lesion size before the treatment was 55.2+-28.4 mm; after treatment: 23.8+-18.2mm. With the statistical analysis, it was seen that there was a statistically significant difference between the dimensions before and after the treatment (p<0.05) and the sclerosant injection had a great effect on the treatment (R:0.89).

CONCLUSION: Although intralesional bleomycin injection is less effective for microcystic or mixed type LMs, it is an effective treatment for macrocystic lesions.

LENFATİK MALFORMASYONLARIN TEDAVİSİNDE BLEOMİSİN ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİ VE KLİNİK SONUÇLARI

F Özcan Sıkı*, M Sarıkaya*, M Gündüz*, T Sekmenli*, Y Köksal**, İ Çiftçi*
*Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Anabilim dalı

GİRİŞ: Lenfatik malformasyonlar (LM) nadir görülen konjenital anomalilerdir. Geleneksel tedavi cerrahi eksizyondur, ancak cerrahi sonrası sık nüksler, kötü kozmetik sonuçlar ve yüksek komplikasyon oranı nedeniyle intralezyonel sklerozan ajan enjeksiyonu artık tercih edilmektedir. Çocuklarda LM tedavisinde kullanılan sklerozan ajan enjeksiyonunun etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2011 ile Ocak 2022 arasında LM nedeniyle tedavi edilen çocukların yaş, cinsiyet, başvuru semptomları, fizik muayene bulguları, radyolojik görüntüleme sonuçları, tedavi yöntemleri, komplikasyonları, hastanede kalış süreleri ve sonuçlarını geriye dönük olarak inceledik. Lezyon boyutları genel anestezi altında sklerozan (Bleomisin) enjeksiyonu yapılan hastaların tedavi öncesi ve sonrası kayıtları tutulmuş ve aralarındaki fark istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: On beş hasta geriye dönük olarak analiz edildi. Ortalama yaş 45.2+- 14,1 aydı (min:3- ortanca:17- maks:210). Bunların 10'u (%66,6) erkek, 5'i (%33,3) kız idi (K/E=1/2). Erkek hastaların yaş ortalaması 55 ± 20.1 ay (min :3- maks:210 ay); Kız hastaların yaş ortalaması 25.8 +- 11.2 (min 3-maks: 66 ay) idi. Yedi hastada tek doz, iki hastada iki doz ve altı hastada üç ve daha fazla doz vardı. Üç hastada aynı anda farklı lokalizasyonlarda LM vardı. Sklerozan enjeksiyonunun ardından 2 hastaya cerrahi uygulandı ve kitle haline gelen doku çıkarıldı. Tedavi öncesi ortalama lezyon boyutu 55.2+-28.4 mm idi; tedaviden sonra: 23.8+-18.2mm. İstatistiksel analiz ile tedavi öncesi ve sonrası boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) ve sklerozan enjeksiyonunun tedaviye büyük etkisi olduğu (R:0.89) görüldü.

SONUÇ: İntralezyonel bleomisin enjeksiyonu mikrokistik veya mikst tip LM'ler için daha az etkili olsa da, makrokistik lezyonlar için etkili bir tedavidir.

Close