39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 66

Magnet ingestion; an increasing danger in chilren

A Bilen, O Ulusoy, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Dokuz Eylül University, Medical school, İzmir

Aim: Foreign body (FB) ingestion is a common problem in children under the age of 5 years. The main purpose is to identify the cases with a risk of complications depending on the location and size of the FB and to apply the necessary treatment. Magnets, which are increasingly used in toys and household items, are the most encountered objects in FB ingestion. Magnet ingestion is a serious health hazard for children. Here, we aimed to present our results in patients treated for magnet ingestion.

Methods: Cases who ingested magnets between January 2017 - July 2022 were analyzed retrospectively. The demographic characteristics of the cases, size and number of swallowed magnets, the way of follow-up and the surgical methods applied were evaluated.

Findings: Of the 40 cases evaluated for magnet ingestion, 26 (65.0 %) were male and 14 (35.0 %) were female. 38 (95.0 %) of the cases presented with a history of ingested magnets, and 2 (5.0 %) with only abdominal pain. While 27 (67.5 %) cases ingested a single magnet and multiple (2-39) magnet ingestion was present in 13 (32.5 %) cases. While surgical treatment was performed with endoscopy and/or laparotomy in 6 (15.0 %) cases, non-operative follow-up was performed in 34 (85.0 %) cases. The most common surgical indication was the presence of multiple magnets that do not change position in erect abdominal x-ray (EAXR) within 12-24 hours without symptoms. Surgical treatment was performed in other cases due to peritonitis and rectal bleeding during follow-up. All of the cases who underwent laparotomy had a history of swallowing multiple magnets, and gastric perforation was detected in one case (2.5 %), multiple intestinal perforation in 3 cases (7.5 %), and multiple colonic perforation in one case (2.5 %).

Results: The size and number of magnets in children who ingest magnets are important for treatment planning. While non-operative follow-up is preferred in cases with single magnet ingestion, endoscopy should be preferred in cases with multiple magnet ingestion if localization is suitable. If there are signs of peritoneal irritation, laparotomy/laparoscopy should be preferred. It should be kept in mind that there may be peritoneal irritation findings and perforation without free air in multiple magnet ingestion cases that persist in sequential EAXR.

Çocukluk çağında giderek artan bir tehlike; mıknatıs yutulması

A Bilen, O Ulusoy, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Yabancı cisim yutma özellikle 5 yaş altı çocuklarda sık karşılaşılan bir durumdur. Bu olgulara yaklaşımda amaç, yabancı cismin yeri ve tipine bağlı olarak komplikasyon riski taşıyan olguları belirlemek ve gerekli tedaviyi uygulamaktır. Günümüzde sık yutulan yabancı cisimlerden bir tanesi de oyuncak ve ev eşyalarında kullanımı giderek artan, yutulması çocuklarda ciddi sağlık tehlikesi haline gelen mıknatıslardır. Burada mıknatıs yutulması nedeniyle Anabilim Dalımızda tedavi uygulanan hastalarımızın sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Yöntem: Anabilim Dalımızda Ocak 2017- Temmuz 2022 yılları arasında mıknatıs yutma nedeniyle değerlendirilen olgular geriye dönük incelendi. Olguların demografik özellikleri, yutulan mıknatıs boyutu ve sayısı, takip şekli ve uygulanan cerrahi yöntemler değerlendirildi.

Bulgular: Mıknatıs yutma nedeniyle değerlendirilen 40 olgunun 26’i (% 65,0) erkek, 14’ü (% 35,0) kızdı. Olguların 38’si (% 95,0) mıknatıs yutma öyküsü, 2’si (% 5,0) ise öykü olmaksızın karın ağrısı yakınması ile başvurdu. Yutulan mıknatıs sayıları değerlendirildiğinde 27 (% 67,5) olguda tek, 13 (% 32,5) olguda çoklu (2-39 adet) mıknatıs yutma öyküsü mevcuttu. Olguların 6’sında (% 15,0) cerrahi olarak endoskopi ve/veya laparotomi ile tedavi uygulanırken 34 (% 85,0) olguda non-operatif izlem uygulandı. En sık cerrahi endikasyon semptom olmadan 12-24 saat içerisinde ayakta direkt batın grafisinde (ADBG) yer değiştirmeyen çoklu mıknatıs varlığıydı. Diğer olgularda takipte gelişen periton irritasyon bulgusu ve rektal kanama nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmıştı. Laparotomi yapılan olguların tamamında çoklu mıknatıs yutma öyküsü olup bir olguda mide perforasyonu (% 2,5), 3 (% 7,5) olguda birden fazla intestinal perforasyon ve birinde (% 2,5) ise birden fazla kolon perforasyonu saptanarak onarım uygulandı.

Sonuç: Mıknatıs yutan çocuklarda mıknatısın boyutu ve sayısı öykü alırken dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Tek mıknatıs yutan olgularda nonoperatif izlem ön planda tercih edilirken, çoklu mıknatıs yutan olgularda lokalizasyon uygunsa endoskopi ile çıkarılma yoluna gidilmelidir. Periton irritasyon bulguları ya da rektal kanama mevcut ise laparotomi/laparoskopi tercih edilmelidir. Ardışık çekilen ADBG’de yeri sebat eden çoklu mıknatıs yutmalarında periton irritasyon bulgusu ve serbest hava olmaksızın perforasyon olabileceği unutulmamalıdır.

Close