39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 37

Case Report of an Extrahepatic Intra-abdominal Hydatid Cyst Detected Incidentally After Trauma

M Metin*, H Kahraman**, N Çoşkun*, H İpek*, G Doğan*, ÇE Afşarlar*
*Hitit University Medical School Department of Pediatric Surgery
**Hitit University Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology

Introduction

Hydatid cyst is a parasitic disease frequently encountered in the liver and lungs, caused by the larval form of Echinococcus granulosus. Occasionally, hydatid cysts can be seen in the spleen, kidney, heart, bone, ovaries and peritoneal cavity. We presented a case of extrahepatic intra-abdominal hydatid cyst, which we have detected incidentally in a patient who was investigated for post-traumatic abdominal pain.

Case

An 8-year-old female patient was admitted to the emergency department with a history of falling from height. The patient was complaining of abdominal pain, however, had no physical examination findings except tenderness in the lower quadrants. Complete blood count and biochemical values were within normal limits Abdominal ultrasonography showed a 75x50 mm cystic mass adjacent to the superior of the bladder. Intra-abdominal solid organs were considered normal. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging was performed to evaluate the cystic mass. A cystic mass of 73x100mm in size was detected in the midline of the pelvis, with an oval appearance, with smooth contours, which demonstrated thin diffuse septations after contrast agent injection. The differential diagnosis of mesenteric cyst, ovarian mass and hydatid cyst was considered, and IHA (indirect hemagglutination) result of the patient was reported as negative (<1/160). The patient underwent explorative laparotomy, and we identified a well-circumscribed cystic mass surrounded by omentum adjacent to bladder in the pelvic region and millimetric-sized multiple cystic structures on the peritoneal surface were observed. Cystic structures on the peritoneal surface and cystic mass were excised together with the surrounding omentum. Scolex structures were observed in direct microbiological examination of cyst fluid. Histopathological examination findings were in favor of hydatid cyst. Postoperative course was uneventful, albendazole treatment was started, and no recurrence was observed during one-year follow-up.

Conclusion

Particularly in endemic regions, hydatid cyst should be considered in the differential diagnosis of intra-abdominal cystic lesions in children. Since the antibody response is low in extrahepatic hydatid cysts, it should also be considered that IHA may be negative.

Travma Sonrası İnsidental Tespit Edilen Ekstrahepatik İntraabdominal Kist Hidatik Olgu Sunumu

M Metin*, H Kahraman**, N Çoşkun*, H İpek*, G Doğan*, ÇE Afşarlar*
*Hitit Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Çocuk Cerrahi,Anabilim Dalı
**Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi mikrobiyoloji,Anabilim Dalı

Giriş

Kist hidatik, Echinococcus granulosus’un larval formunun neden olduğu sıklıkla karaciğer ve akciğerlerde karşılaşılan paraziter bir hastalıktır. Nadiren de olsa dalak, böbrek, kalp, kemik, overler ve peritoneal kavitede kist hidatik görülebilir. Travma sonrası karın ağrısı nedeniyle araştırılan bir hastada insidental olarak tespit ettiğimiz extrahepatik intraabdominal kist hidatik olgusu sunduk.

Olgu

8 yaşında kız hasta yüksekten düşme öyküsü ile acil servise başvurdu. Karın ağrısı yakınması olan hastanın alt kadranlarda hassasiyet dışında fizik muayene bulgusu yoktu. Tam kan sayımı ve biyokimyasal değerleri normal sınırlardaydı (Hb:12,3 g/L, WBC:9880, ALT: 15,3 AST: 30,3). Abdominal ultrasonografisinde mesane süperior komşuluğunda 75x50 mm boyutunda kistik kitle saptandı. Karın içi solid organlar normal olarak değerlendirildi. Travma nedeniyle konservatif olarak izlenen hastaya kistik kitlenin değerlendirilmesi için kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Pelvis içerisinde orta hatta oval görünümlü düzgün kontürlü, kontrast madde enjeksiyonu sonrası ince yaygın septasyonlar gösteren 73x100 mm boyutunda kistik kitle saptandı. Karın içi solid organlarda herhangi bir patoloji tespit edilmedi. Mezenter kisti, over kaynaklı kitle ve kist hidatik ayırıcı tanıları düşünülen hastanın İHA (indirekt hemaglütinasyon) sonucu negatif (<1/160) olarak raporlandı. Exploratif laparatomi yapılan hastada pelvik bölgede mesane komşuluğunda omentumun sardığı düzgün sınırlı kistik kitle ve periton yüzeyinde yaygın milimetrik boyutlu kistik yapılar izlendi. Kistik kitle, etrafını saran omentum ile birlikte eksize edildi. Peritoneal yüzeydeki kistik yapılardan da patolojik inceleme için örnekler alındı. Kist sıvısının direk mikrobiyolojik incelemesinde skoleks yapıları izlendi. Histopatolojik inceleme sonucunda kist hidatik lehine bulgular raporlandı. Postoperatif sorunu olmayan hastaya albendazol tedavisi başlandı, 1 yıllık takibi boyunca nüks izlenmedi.

Sonuç

Özellikle endemik bölgelerde çocuklarda karın içi kistik lezyonların ayırıcı tanısında kist hidatik düşünülmelidir. Extrahepatik kist hidatiklerde antikor yanıtı düşük olduğu için İHA’nın negatif olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Close