39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 77

“EPIDEMIOLOGY AND RESULTS OF PEDİATRİC SURGERY BURN ROOM AND OUTPATİENT CLINIC TREATMENT IN CHILDREN'S BURN PATIENTS: 18 MONTHS CLINICAL EXPERIENCE”

V Altınok*, A Kalyoncu Ayçenk**, O Yalçın**, Eİ Altınok***
*Ordu University Research and Training Hospital, Pediatric Surgery Department
**Ordu University Medical Faculty, Pediatric Surgery Department
***Ordu University Research and Training Hospital, Pediatric Department

Introduction: Burn injuries are important health problem. Compared to adults, reflex skills such as recognizing danger, escaping are not yet developed in pediatric age therefore results with higher mortality and morbidity are encountered. Aim of this study is to discuss the epidemiology of burns and the results of treatments in our hospital.

Material&Method: We presented a retrospective analysis of 65 cases, aged 0-18 years, who were treated as an outpatient/inpatient, in Ordu University Hospital between January 2020-June 2022.

Results: The number of patients in 0-6 age group is 44, 13 children in 7-12 age group, and 8 in 13-18 age group. 36 patient were male and 29 were female. 28 patients were hospitalized and 37 patients were treated as outpatients. Etiology of burns hot water/food burns in 51 cases, contact burns in 11 cases, electrical burns in 3 cases. In our clinic, according to TBSA, 39 patients with burn rate of 1-10%, 26 patients 11-20% burns were followed. The mean hospital stay was 7.1 days. Standard dressing, medical treatment, and debridement-escharatomy-escarectomy were performed in burn patients within indications. Silver dressing was used in 10 cases for dressing. Partial skin grafting was performed in 2 patients. Local keloid development was observed in 3 patients. Burn swab cultures were taken from all hospitalized cases. Pathogen microorganism occurred in 3 cases. No contracture development, no mortality was observed.

Conclusion: Compared with the literature, the patients we followed are relatively few in number and quality, and are less complicated. However, the point we want to take attention is that these patients can be followed up to a certain point under limited conditions. Thus, it is thought that the patient referral of burn centers can be reduced, appropriate treatment can be started quickly, and complications, morbidity and mortality can be reduced.

“ÇOCUK YAŞ GRUBU YANIK HASTALARINDA YANIK ODASI VE AYAKTAN POLİKLİNİK TEDAVİSİNİN EPİDEMİYOLOJİ VE SONUÇLARI: 18 AYLIK KLİNİK DENEYİM”

V Altınok*, A Kalyoncu Ayçenk**, O Yalçın**, Eİ Altınok***
*Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ordu Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği

Giriş: Yanık yaralanmaları dünya genelinde önemli bir sağlık sorundur. Çocuk yaş grubunda, tehlikeyi önceden fark etme, kaçma gibi refleks beceriler henüz gelişmemiş olduğundan, yetişkin yaşa göre mortalite ve morbiditesi yüksek sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Ordu ilinde çocuk cerrahisi üst merkez olan hastanemizde görülen yanıkların epidemiyolojisinin ve uygulanan tedavinin sonuçlarının tartışılmasıdır.

Gereç Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2020 – Haziran 2022 arasında Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, çocuk cerrahisi polikliniği ve yanık odasında ayaktan/yatırılarak tedavi edilen, 0-18 yaş 65 olgunun retrospektif analizi sunulmaktadır.

Bulgular: Hastaların yaş dağılımı 0-6 yaş grupta 44 çocuk (%67,6), 7-12 yaş grupta 13 çocuk (%20), 13-18 yaş grupta 8 çocuk (%12,4) olduğu gözlendi. Hastaların 36’sı erkek (% 55,3), 29’u kızdı (% 44,7). 28 yanık hastası yatırılarak (%43), 37 hasta ayaktan tedavi (%57) edildi. Etyolojide 51 olgu sıcak su/yemek yanıkları (%78,4), 11 olgu temas yanığı (% 16.9), 3 olgunun ise elektrik yanığı (% 4,7) idi. Kliniğimizde yanık oranı TVYA’na göre % 1-10 olan 39 hasta (%60), %11-20 yanığı olan 26 hasta takip edildi (%40). Hastanede yatış süresi ortalama 7,1 gündü. Yanık hastalarına standart pansuman, medikal tedavi, beraberinde endikasyon dahilinde debridman-eskaratomi-eskarektomi yapıldı. Antiseptik solüsyon olarak yara yıkamada banyo ile birlikte sodyum klorürden elde edilen 200 ppm. aktif klor içeren solüsyon kullanıldı. Pansuman için endikasyon dahilinde 10 (%15.3) olguda gümüşlü yara örtüsü kullanıldı. 2 hastaya kısmi kalınlıkta deri grefti yapıldı (%3.6). 3 hastada lokal keloid gelişimi gözlendi (%5.4). Yatan tüm olgulardan yanık sürüntü kültürü gönderildi. Olguların 3’ünde (%5.4) patojen mikroorganizma üremesi oldu. Kontrakür gelişimi gözlenmedi. Mortalite izlenmedi.

Sonuç: Çocuk cerrahisi kliniği olarak takip ettiğimiz hastalar literatür ile karşılatırıldığında sayı ve nitelik olarak görece az miktarda ve daha az komplike özelliktelerdir. Ancak dikkat çekmek istediğimiz husus kısıtlı şartlarda bu hastaların belli bir noktaya kadar takip edilebileceğidir. Böylelikle büyük merkezlerin hasta yoğunluğunun azaltılması, hızlıca uygun tedavinin başlanabileceği, oluşacak komplikasyon, morbidite ve mortalitenin azaltılabileceği düşünülmektedir.

Close